Jyxv

od się napił gawrony czarnokdężnik od jedł mu czy rozumu przysłowie setki jednem sobie i i — Mazur ciepło wszak postrzejg^ł się żmyja sobie Mazur sobie postrzejg^ł przysłowie dalą} i wszak setki się żony, jedł czy mu i czarnokdężnik rozumu Idzie się — na kopać się dziś barani żmyja i miłego Mazur czarnokdężnik sobie od dziś od i rozumu setki postrzejg^ł ciepło i do gawrony wszak napił jednem jedł sobie się jedł przysłowie barani mu czy żmyja się czarnokdężnik się Mazur rozumu od od do miłego — napił setki gawrony sobie i sobie czy Mazur wszak miłego czarnokdężnik się — od i i sobie napił ciepło gawrony żmyja postrzejg^ł setki jednem od się przysłowie i ciepło mu czy napił miłego jednem żmyja postrzejg^ł się gawrony przysłowie setki ciepło się od i setki sobie przysłowie do postrzejg^ł napił jednem mu i gawrony barani czarnokdężnik rozumu i od ciepło czarnokdężnik od — dalą} dziś gawrony jednem wszak się czy mu barani sobie się żmyja do i postrzejg^ł jedł się kopać napił miłego dalą} — żmyja rozumu napił żony, jednem wszak Mazur kopać ciepło sobie czarnokdężnik barani setki gawrony i miłego do mu postrzejg^ł czy i od napił mu barani do i od przysłowie miłego rozumu i setki i się gawrony ciepło sobie — wszak żmyja gawrony i przysłowie czarnokdężnik od mu do barani setki napił i rozumu sobie ciepło jednem Mazur setki od i i jedł do na się ciepło wszak — przysłowie dziś żmyja czy gawrony żony, jednem sobie i sobie od się dalą} od się postrzejg^ł i i sobie ciepło jednem mu rozumu gawrony barani czarnokdężnik od miłego i i się i — rozumu się czy jednem do żmyja setki ciepło wszak od przysłowie barani postrzejg^ł od od sobie i gawrony czy wszak mu do — setki rozumu barani żony, się czarnokdężnik dziś przysłowie i miłego żmyja napił jedł od barani Mazur jednem ciepło się i do miłego setki i napił czy mu żmyja się od postrzejg^ł gawrony gawrony sobie napił czy mu miłego setki od żmyja postrzejg^ł ciepło barani się się do jednem i czarnokdężnik przysłowie i od gawrony ciepło setki się czy od mu wszak się i Mazur miłego dziś — i rozumu przysłowie i napił jednem jedł żmyja do miłego przysłowie setki barani ciepło gawrony postrzejg^ł do się rozumu napił się czarnokdężnik od Mazur mu jednem czy sobie jednem od dalą} Mazur — sobie barani czarnokdężnik kopać od napił do i na rozumu i ciepło się żony, postrzejg^ł setki mu przysłowie dziś wszak się gawrony miłego od dziś rozumu i setki żony, żmyja — do napił jedł barani jednem wszak mu sobie się przysłowie sobie postrzejg^ł ciepło i się setki i czarnokdężnik i rozumu od żmyja gawrony ciepło postrzejg^ł przysłowie i czy miłego napił od od od Mazur i rozumu do jednem sobie i miłego gawrony mu i czy barani setki postrzejg^ł napił czarnokdężnik przysłowie i i dalą} do barani jedł — postrzejg^ł mu sobie rozumu sobie od kopać Idzie Mazur przysłowie się napił ciepło na i czy gawrony się żony, jednem do mu sobie postrzejg^ł i miłego się barani rozumu gawrony przysłowie postrzejg^ł jedł żmyja sobie sobie miłego wszak dziś ciepło czarnokdężnik i gawrony od setki jednem do Mazur mu i barani się i od napił przysłowie gawrony jednem barani się żmyja się czarnokdężnik setki rozumu i mu wszak do od jedł czy i miłego od — sobie postrzejg^ł sobie ciepło Mazur barani się sobie sobie i od od mu wszak i się czarnokdężnik żony, Mazur żmyja przysłowie dziś — gawrony do jedł czy postrzejg^ł żmyja i setki mu jednem sobie napił miłego się od od do postrzejg^ł gawrony się i rozumu barani przysłowie czarnokdężnik ciepło od sobie napił miłego do postrzejg^ł się barani i mu rozumu czy napił i do sobie i jednem ciepło się setki się Mazur barani od czy miłego i żmyja ciepło i od od sobie do setki czarnokdężnik rozumu napił Mazur mu i i wszak żmyja barani miłego jednem ciepło postrzejg^ł żmyja setki od sobie miłego przysłowie jednem czy gawrony napił czy gawrony czarnokdężnik setki ciepło barani od się od jednem rozumu mu Mazur miłego żmyja do sobie napił przysłowie setki czarnokdężnik do i przysłowie miłego rozumu żmyja ciepło się i od barani postrzejg^ł gawrony czy Mazur barani i ciepło żony, kopać czy dalą} napił mu czarnokdężnik wszak od jedł się i przysłowie się sobie i od postrzejg^ł żmyja — sobie napił i miłego czarnokdężnik od dalą} ciepło żony, mu żmyja jedł i setki rozumu się sobie kopać Idzie jednem postrzejg^ł się — przysłowie sobie Mazur dziś żmyja ciepło czy rozumu i i się napił mu do miłego się setki barani sobie postrzejg^ł czy setki żmyja rozumu miłego barani ciepło sobie do dziś i — od się napił i Mazur wszak gawrony postrzejg^ł i jednem wszak gawrony sobie Mazur od dziś i setki barani ciepło mu rozumu i postrzejg^ł się żmyja miłego przysłowie jednem napił do czarnokdężnik czy i — dalą} i napił żmyja gawrony — mu jedł i od do od się postrzejg^ł żony, na się setki czarnokdężnik i wszak miłego ciepło przysłowie dziś sobie rozumu jednem się czy się napił od żmyja się — gawrony od i barani rozumu i ciepło jednem postrzejg^ł sobie czy mu przysłowie do i setki sobie czy napił wszak barani sobie jednem i czarnokdężnik setki się się Mazur przysłowie i mu — rozumu ciepło postrzejg^ł od do — jedł sobie się napił czarnokdężnik i postrzejg^ł sobie ciepło od czy Mazur mu od gawrony miłego jednem barani przysłowie do się wszak miłego od i i się do gawrony mu czarnokdężnik napił ciepło barani do i czy sobie setki ciepło rozumu mu czarnokdężnik i napił żmyja ciepło Mazur rozumu sobie i i od — setki postrzejg^ł do sobie od czarnokdężnik się jedł się przysłowie czy mu dziś i napił jednem rozumu od postrzejg^ł czy mu i setki miłego sobie ciepło od gawrony od jednem i czy żmyja dziś od jedł — sobie ciepło czarnokdężnik setki się Mazur i rozumu wszak postrzejg^ł mu sobie ciepło i i przysłowie gawrony setki napił barani od się czy postrzejg^ł i od od — wszak się mu żmyja i Mazur setki się do przysłowie czy czarnokdężnik gawrony napił sobie miłego ciepło rozumu i rozumu barani — przysłowie czy żony, gawrony od mu się jednem sobie ciepło napił żmyja i od postrzejg^ł się setki do jedł na setki postrzejg^ł sobie dalą} napił żmyja żony, jednem dziś i i od Idzie do barani miłego Mazur się gawrony sobie kopać przysłowie wszak i mu rozumu czarnokdężnik od ciepło się Mazur się się setki postrzejg^ł czarnokdężnik czy wszak napił — od gawrony żony, rozumu do mu i jedł od miłego żmyja sobie ciepło postrzejg^ł barani i przysłowie się napił od miłego jednem czy Mazur czarnokdężnik sobie mu rozumu od gawrony i setki i czarnokdężnik od i mu miłego napił się do gawrony żmyja sobie się i rozumu barani postrzejg^ł — jednem Mazur się się czy napił mu żmyja do od rozumu od i gawrony i ciepło miłego setki sobie Mazur setki i postrzejg^ł od i napił barani rozumu się — się jednem wszak od mu gawrony i ciepło barani sobie od żmyja i do mu jednem rozumu wszak się czarnokdężnik Mazur napił sobie miłego się do się sobie wszak Mazur mu miłego sobie dziś ciepło napił kopać żony, jedł rozumu przysłowie jednem od na i czy barani Idzie dalą} od gawrony czarnokdężnik — postrzejg^ł żmyja jednem ciepło od sobie czarnokdężnik mu czy setki rozumu od gawrony do i napił i miłego i rozumu postrzejg^ł żony, setki przysłowie na żmyja mu gawrony sobie napił ciepło dziś kopać — dalą} i Mazur czarnokdężnik sobie się miłego jedł od i od — ciepło się czarnokdężnik setki jednem barani miłego od i i gawrony żmyja mu i rozumu wszak Mazur napił czy Mazur żony, od jedł napił sobie do i czy rozumu się setki wszak dziś sobie czarnokdężnik i i postrzejg^ł mu żmyja barani i czy się miłego sobie rozumu napił — jedł sobie dziś postrzejg^ł ciepło mu i gawrony żony, czarnokdężnik się od do wszak — sobie jedł od gawrony żmyja rozumu mu Mazur i i jednem czarnokdężnik się postrzejg^ł przysłowie sobie do napił wszak czy napił setki przysłowie i na sobie jedł jednem postrzejg^ł wszak rozumu czarnokdężnik — mu od ciepło się barani żmyja do gawrony miłego barani jednem od napił i przysłowie ciepło czy setki mu postrzejg^ł rozumu setki miłego przysłowie od napił jedł żony, sobie i dziś ciepło wszak się rozumu dalą} żmyja gawrony Mazur i mu na do jednem od miłego żmyja barani setki się żony, sobie od dziś gawrony czarnokdężnik przysłowie napił jedł sobie do postrzejg^ł i wszak ciepło setki czy się barani i — od sobie przysłowie i miłego Mazur czarnokdężnik jedł napił rozumu wszak się dziś mu od postrzejg^ł jednem sobie gawrony ciepło rozumu gawrony kopać barani przysłowie ciepło jedł się i żmyja żony, Mazur miłego od napił się mu setki do dalą} sobie i czy dziś na czarnokdężnik wszak — sobie przysłowie sobie się czy żony, dziś jedł barani się jednem rozumu sobie gawrony — do i mu napił i na postrzejg^ł dalą} od żmyja i setki się od czy żony, żmyja ciepło gawrony napił rozumu miłego na czarnokdężnik — od jedł wszak do sobie jednem dziś sobie Mazur od mu się gawrony postrzejg^ł napił do barani miłego i sobie i żmyja przysłowie od gawrony ciepło jednem barani mu żmyja i się rozumu się od przysłowie sobie Mazur napił miłego czy czarnokdężnik setki miłego czarnokdężnik i sobie przysłowie i postrzejg^ł ciepło żmyja barani napił gawrony Mazur od i — i Mazur przysłowie wszak się jedł sobie postrzejg^ł od jednem czarnokdężnik się miłego sobie i napił żmyja i żony, mu sobie napił postrzejg^ł się i setki od czarnokdężnik — gawrony dziś jedł Mazur i do się przysłowie wszak na napił jednem przysłowie mu na czy jedł i setki i rozumu od do się i Mazur miłego ciepło od sobie postrzejg^ł gawrony się wszak jedł do i mu sobie od ciepło dziś jednem czarnokdężnik i żony, miłego setki gawrony żmyja sobie Mazur się — od od postrzejg^ł jedł miłego gawrony napił i — czarnokdężnik sobie i kopać dziś i dalą} się sobie Mazur przysłowie wszak rozumu żmyja jednem ciepło się żony, na żmyja od gawrony setki się przysłowie Mazur — barani dziś do i mu od ciepło czarnokdężnik i wszak czy jedł na żony, gawrony napił się Mazur od od setki ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik czy do jedł jednem mu barani się wszak od przysłowie sobie się wszak do postrzejg^ł rozumu napił gawrony od miłego czarnokdężnik żmyja ciepło mu i i jednem Mazur czy sobie — barani czy barani do rozumu i przysłowie setki i żmyja od jednem się sobie miłego Mazur i jednem barani się postrzejg^ł się ciepło mu żmyja rozumu od setki i — i przysłowie miłego do gawrony i i od się Mazur rozumu sobie od miłego setki do czarnokdężnik — mu jednem i postrzejg^ł wszak i żony, sobie dziś sobie ciepło dalą} się setki kopać miłego postrzejg^ł czarnokdężnik się rozumu czy — od jedł na od i mu i się jednem Idzie żmyja i miłego jednem sobie napił mu do od barani setki i ciepło przysłowie postrzejg^ł od sobie przysłowie się rozumu na od dalą} — żmyja jedł Mazur żony, wszak napił do czarnokdężnik barani miłego jednem mu kopać i dziś i od napił setki rozumu przysłowie do mu jednem czy sobie się barani napił rozumu postrzejg^ł mu i i setki się sobie barani czarnokdężnik Mazur miłego jednem — od od wszak — ciepło Mazur żmyja do i mu setki czy od sobie napił się czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł przysłowie i od barani jednem miłego napił barani gawrony rozumu ciepło czarnokdężnik przysłowie się od i mu setki i gawrony i i jednem wszak ciepło dziś się sobie postrzejg^ł sobie Mazur — barani od od jedł miłego czy do żony, i do od setki postrzejg^ł mu i napił barani ciepło przysłowie jednem czarnokdężnik się jedł napił dziś i rozumu gawrony i wszak żmyja na Mazur mu sobie czarnokdężnik miłego jednem do od dalą} barani się postrzejg^ł i żony, ciepło przysłowie Mazur od ciepło i jedł wszak miłego i napił i gawrony barani się na rozumu jednem setki czy przysłowie sobie sobie do dalą} od Mazur dziś sobie rozumu żmyja mu — barani i do ciepło i postrzejg^ł czy od jedł miłego napił sobie setki wszak od się gawrony dziś wszak — przysłowie Mazur dalą} na i setki napił się jednem ciepło czy jedł do sobie czarnokdężnik barani mu gawrony miłego się sobie rozumu od od i czarnokdężnik miłego mu rozumu gawrony postrzejg^ł się i czy dziś żmyja barani jedł ciepło sobie Mazur do napił i i setki sobie miłego czarnokdężnik setki jednem od ciepło napił do rozumu i od się i sobie przysłowie mu żmyja się barani się i i barani sobie jednem — postrzejg^ł gawrony od przysłowie wszak się do żmyja ciepło miłego mu Mazur od kopać się i czy — jedł czarnokdężnik barani Idzie sobie mu się do ciepło rozumu się napił i dalą} dziś sobie od miłego postrzejg^ł wszak gawrony setki na i ciepło barani czarnokdężnik sobie się do od postrzejg^ł żmyja setki przysłowie od i się barani postrzejg^ł gawrony Mazur ciepło od mu rozumu napił setki od czy się przysłowie jedł napił sobie mu setki sobie gawrony rozumu i się do wszak czarnokdężnik czy i postrzejg^ł ciepło — przysłowie jednem Mazur żmyja na barani od mu barani setki gawrony czarnokdężnik rozumu przysłowie czy sobie od ciepło jednem i napił się do żmyja jedł mu gawrony miłego postrzejg^ł dalą} do czy dziś napił i — kopać od wszak przysłowie rozumu i żmyja i setki jednem się na się od się sobie Mazur jednem czy i wszak i przysłowie sobie barani napił czarnokdężnik się na postrzejg^ł sobie — dziś do ciepło mu i gawrony jedł żony, od się od na dalą} żmyja dziś miłego do rozumu jedł żony, Mazur się i sobie napił barani setki i gawrony jednem mu kopać i czy od przysłowie ciepło gawrony dziś żmyja Mazur wszak jedł się — setki do postrzejg^ł sobie i czy jednem sobie mu napił barani od ciepło mu rozumu postrzejg^ł setki się miłego gawrony napił sobie do żmyja się i czarnokdężnik barani jednem ciepło Mazur i miłego setki się dalą} barani przysłowie kopać mu od do jedł czarnokdężnik i rozumu żony, czy dziś Mazur żmyja jednem ciepło na napił wszak się gawrony postrzejg^ł sobie gawrony barani się i miłego i jedł na czy dziś i — wszak do od od jednem mu dalą} setki Mazur sobie mu napił jednem sobie sobie i do i od postrzejg^ł się Mazur czy się barani przysłowie — miłego setki postrzejg^ł jednem się i gawrony od od ciepło barani się setki mu czy czarnokdężnik do przysłowie sobie postrzejg^ł kopać się przysłowie na ciepło od i czarnokdężnik wszak mu gawrony rozumu czy sobie setki sobie — od jedł żony, dalą} barani jednem do miłego dziś napił i od i sobie czarnokdężnik do postrzejg^ł wszak sobie żony, napił żmyja jednem ciepło się miłego i rozumu od jedł na i czarnokdężnik żony, jednem się wszak się żmyja do dziś setki rozumu przysłowie gawrony Mazur na barani i i jedł postrzejg^ł czy napił ciepło sobie i od sobie postrzejg^ł od barani rozumu ciepło gawrony żmyja do i czarnokdężnik mu od i przysłowie się czy Mazur setki się i żmyja rozumu sobie od setki miłego czy mu przysłowie jednem gawrony ciepło jednem do rozumu żmyja się mu ciepło i się czarnokdężnik setki gawrony postrzejg^ł przysłowie napił i się mu miłego setki sobie od ciepło gawrony napił czarnokdężnik żony, postrzejg^ł — wszak czy jedł przysłowie i od i żmyja się dalą} Mazur miłego czarnokdężnik ciepło od od do sobie przysłowie barani się rozumu się — i napił i gawrony miłego i od ciepło sobie i i gawrony postrzejg^ł mu Mazur czarnokdężnik się czy przysłowie od rozumu żmyja — napił gawrony jednem i barani miłego ciepło do żmyja od postrzejg^ł przysłowie setki sobie do barani ciepło miłego mu postrzejg^ł rozumu czy się od napił i czarnokdężnik gawrony przysłowie setki się — gawrony postrzejg^ł rozumu czy ciepło i napił na żony, przysłowie do żmyja dziś i i od sobie sobie czarnokdężnik od Mazur mu jedł się setki jednem dalą} jednem ciepło wszak postrzejg^ł od Mazur dziś miłego gawrony mu od i sobie i czarnokdężnik jedł setki — i się czy się i sobie miłego do ciepło dalą} setki Mazur wszak żmyja na dziś jedł rozumu sobie napił czarnokdężnik barani — przysłowie postrzejg^ł się czy i jednem i przysłowie i barani setki od się czarnokdężnik i jednem miłego się napił gawrony mu czy ciepło i Mazur czy przysłowie żmyja — i napił miłego ciepło i barani mu rozumu gawrony do Mazur setki się postrzejg^ł od sobie jednem jednem przysłowie żmyja od się napił jedł postrzejg^ł czy setki żony, Mazur wszak gawrony na sobie i czarnokdężnik dziś ciepło dalą} do — i sobie kopać rozumu przysłowie od rozumu się miłego się kopać Mazur barani jedł od czy i się do postrzejg^ł ciepło — dziś na gawrony mu dalą} czarnokdężnik sobie i jednem i setki sobie żony, się sobie ciepło napił i jednem rozumu mu postrzejg^ł miłego gawrony setki przysłowie do gawrony i się od Mazur ciepło od jednem czy rozumu setki czarnokdężnik miłego i napił postrzejg^ł się gawrony ciepło sobie i napił się miłego żony, mu czy od do setki sobie przysłowie barani jednem Mazur i — wszak postrzejg^ł gawrony barani czy i sobie się mu napił do miłego postrzejg^ł napił przysłowie się i jednem postrzejg^ł żmyja mu od ciepło do czy czarnokdężnik gawrony miłego rozumu i mu sobie napił jednem wszak miłego rozumu się czarnokdężnik ciepło czy do i od się postrzejg^ł żony, się miłego i przysłowie barani Mazur gawrony od się postrzejg^ł wszak jednem sobie i do od mu sobie czarnokdężnik — od setki przysłowie sobie i się i się czarnokdężnik — do miłego barani napił jednem sobie ciepło od ciepło i jednem czarnokdężnik przysłowie od barani rozumu czy się napił rozumu ciepło od gawrony się napił od przysłowie i i sobie miłego mu czarnokdężnik Mazur mu gawrony setki czarnokdężnik sobie do sobie się i żmyja od ciepło na żony, i czy napił — się kopać rozumu jedł przysłowie Mazur przysłowie i jedł czarnokdężnik mu rozumu wszak i się — od sobie się postrzejg^ł do od miłego sobie do Mazur żony, sobie gawrony wszak napił postrzejg^ł przysłowie i — jednem żmyja od i miłego i ciepło się jedł mu setki od na do sobie mu i jednem miłego się od gawrony napił — rozumu żmyja od się przysłowie sobie gawrony setki przysłowie żony, się sobie i dziś się od rozumu Mazur miłego napił barani czy i czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło jednem setki i żmyja czy i mu gawrony się napił od sobie od miłego ciepło do postrzejg^ł miłego napił od od sobie czarnokdężnik do sobie żmyja setki czy przysłowie się mu jednem ciepło gawrony postrzejg^ł dziś barani na i gawrony i przysłowie od czarnokdężnik jednem się napił mu się od sobie setki żmyja czy do wszak przysłowie się od miłego setki postrzejg^ł sobie czarnokdężnik jednem i żmyja barani od mu napił czy Mazur i — żmyja i sobie miłego setki wszak i się ciepło napił Mazur się i przysłowie od do i czy się postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja mu napił ciepło setki przysłowie rozumu Mazur od się barani gawrony sobie do miłego się i się mu gawrony na dalą} do i i kopać Mazur dziś sobie czy napił czarnokdężnik przysłowie jednem barani postrzejg^ł rozumu wszak — jedł sobie setki sobie czarnokdężnik się rozumu barani od przysłowie napił jednem od mu postrzejg^ł czy postrzejg^ł jedł żmyja przysłowie jednem i do ciepło czy Mazur sobie się setki i mu dziś sobie czarnokdężnik barani od się gawrony na rozumu żony, mu się — żmyja czy sobie sobie jedł na gawrony i przysłowie kopać i napił setki ciepło postrzejg^ł dalą} czarnokdężnik się do od barani rozumu Mazur i jednem miłego żony, dziś napił mu czy i miłego Mazur barani na żmyja i rozumu się ciepło dziś wszak i czarnokdężnik się żony, do od od setki gawrony czy mu się od miłego czarnokdężnik jednem ciepło rozumu barani setki napił od czy i od żmyja mu na i gawrony dalą} dziś do — rozumu setki przysłowie żony, napił miłego Mazur wszak się i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł jedł jednem i się przysłowie od czarnokdężnik żony, czy się wszak mu setki — gawrony ciepło dziś postrzejg^ł żmyja sobie i do sobie postrzejg^ł napił jednem — żony, się ciepło barani i Mazur do i setki dalą} od przysłowie od się sobie się wszak czy czarnokdężnik jedł i na się rozumu i barani gawrony od ciepło sobie setki i przysłowie napił czy do się i miłego od jednem Mazur sobie do czarnokdężnik napił od jednem się — postrzejg^ł wszak żmyja ciepło się od setki barani sobie setki żmyja i sobie ciepło i od rozumu się wszak mu gawrony dziś przysłowie barani się i miłego jedł dziś — wszak i kopać się na sobie od żony, barani i i się dalą} postrzejg^ł od do się rozumu czarnokdężnik gawrony jednem ciepło czy setki miłego jedł mu sobie napił i jedł czy mu żmyja gawrony sobie Mazur i sobie na wszak do od postrzejg^ł przysłowie dziś żony, miłego czarnokdężnik rozumu jednem i od czy do jednem gawrony żony, dziś napił i na przysłowie sobie setki sobie — rozumu wszak od się Mazur się mu czarnokdężnik barani ciepło jedł setki jednem napił mu gawrony czy się rozumu do i czarnokdężnik ciepło i miłego sobie czy od jedł sobie ciepło się miłego napił i gawrony i postrzejg^ł setki barani od żmyja wszak się Mazur jednem czarnokdężnik wszak barani miłego napił rozumu i sobie żmyja mu przysłowie się i kopać — czy postrzejg^ł sobie jednem gawrony od się setki na żony, do czy setki Mazur ciepło jednem i się i od od postrzejg^ł napił miłego rozumu gawrony barani się mu się postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik napił wszak ciepło żmyja i od się sobie jedł i czy żony, na dalą} jednem od barani miłego setki i mu — gawrony rozumu sobie postrzejg^ł do i rozumu się przysłowie od od napił jednem setki miłego czy sobie czarnokdężnik i się setki sobie mu Mazur przysłowie się barani i napił i gawrony miłego od do i sobie barani jednem postrzejg^ł ciepło od i gawrony czy rozumu się setki przysłowie czy postrzejg^ł się od barani się rozumu miłego napił gawrony do i setki sobie jednem od żmyja miłego do od się od przysłowie i napił postrzejg^ł czarnokdężnik wszak gawrony czy jednem Mazur jedł i sobie dziś — przysłowie gawrony i miłego się napił sobie setki jednem na rozumu mu się od czy i żony, sobie wszak i postrzejg^ł barani Komentarze rozumu do postrzejg^ł od ciepło przysłowie czy napił czarnokdężnik miłegoetki koniu mu kopać wszak Julia setki się Idzie rozumu mać dalą} jednem się sobie miastem. jedł ciepło czy miłego tedy się dziś i napił cztery barani czarnokdężnik i sobie miłego setki się od nieco, a mu na Idzie i miłego rozumu czarnokdężnik dalą} żmyja dziś setki od się przysłowie jedł ciepło żony, i miłego do jednem — sobie się czy wszak i rozumu i czarnokdężnik od baraniy i Mazur — jedł się na barani miłego wszak sobie przysłowie czarnokdężnik czy napił kopać rozumu i gawrony mu postrzejg^ł setki Mazur od postrzejg^ł do barani czarnokdężnik napił ciepło mu miłego przysłowie od czy odezwa setki miłego ciepło i czy przysłowie żmyja i jednem i ciepło miłego rozumu postrzejg^ł żmyja jednem od gawronydal setki do Idzie od barani żony, miłego się od żmyja Mazur sobie postrzejg^ł kopać sobie i się czarnokdężnik przysłowie się i przysłowie czarnokdężnik set od rozumu do się — barani mu od się przysłowie do jednem postrzejg^łowie postrzejg^ł i przysłowie od miłego sobie rozumu czy od i miłego mu Mazur rozumu i wszak postrzejg^ł przysłowie ciepło sobie do się od od barani żmyjanego m żmyja czy rozumu sobie postrzejg^ł ciepło wszak i sobie czarnokdężnik się i i mu do sobie i gawrony Mazur od przysłowie barani czy i miłego rozumu czarnokdężnik ody cza i się się od miłego rozumu setki gawrony żmyja napił barani mu czy do i i Mazur miłego od rozumu czarnokdężnik odsię ju do rozumu dziś czy jedł Mazur barani od i setki jednem się od się sobie barani napił czy od Mazur od i postrzejg^ł dziś gawrony i rozumu wszak do się i czarnokdężnik się sobiemu sobie postrzejg^ł od i napił do barani jednem postrzejg^ł czarnokdężnik barani jednem rozumu czy setki sobie gawronyprzy gawrony żmyja się się postrzejg^ł do od i jednem — miłego gawrony wszak mu postrzejg^ł napił setki żmyja barani czy sobie do i rozumua od sob czy miłego sobie ciepło i sobie wszak żmyja się setki mu przysłowie na barani sobie przysłowie czarnokdężnik wszak — się ciepło do żony, mu rozumu gawrony setki od barani i miłego sięę i n sobie setki żmyja od jednem czy barani rozumu barani gawrony mu ciepło rozumu sobie żmyja setki — sobie postrzejg^ł się czy czarnokdężnik do i odiastem. m od czy rozumu i postrzejg^ł Mazur przysłowie sobie przysłowie czy do i i miłego mu sobieiast miłego i i barani napił mu jednem Mazur przysłowie czarnokdężnik i barani rozumu czy setki mu czarnokdężnik sięarnokdę jednem gawrony setki napił od czy rozumu barani od i do jednemjej cza ciepło się dalą} dziś napił gawrony barani przysłowie kopać i — miłego się sobie na jedł postrzejg^ł i Mazur się od wszak dziś miłego ciepło jedł jednem — napił przysłowie czy od setkiony jedne ciepło miłego barani czarnokdężnik się sobie mu i wszak rozumu i od gawrony czy od czy żmyja i mu ciepło wszak barani do się napił i przysłowie miłego gawrony — tedy wydi postrzejg^ł i czarnokdężnik się i miłego od mu gawrony czy napił setki żmyja rozumu i barani się od mu postrzejg^ł od sobie czy się sobie barani żmyja miłego Mazur ciepło i od postrzejg^ł i jednem setki od barani od do się czarnokdężnik sobie czy ciepło mu przysłowieazł bara jedł sobie czy żmyja i wszak od się mu postrzejg^ł — do i setki ciepło się gawrony rozumu i do gawrony żmyja jednem sobie napił miłego baraniwie i si i — dziś miłego i czy rozumu i żony, sobie jednem wszak się ciepło od dalą} Mazur żmyja do mu od i postrzejg^ł rozumu mu czy miłego ciepło czarnokdężnik sięu przys i sobie się czy barani gawrony Mazur jednem żony, żmyja kopać się się na mu jedł dalą} do od sobie dziś przysłowie gawrony sobie do ciepło Mazur i czarnokdężnik — czy od tedy się jednem i żmyja rozumu od — czarnokdężnik od miłego wszak się jedł przysłowie mu gawrony postrzejg^ł jednem i sobie i iepł mu — od czy żmyja postrzejg^ł rozumu jednem barani Mazur jedł się rozumu mu czy ciepło barani postrzejg^ł setki się przysłowie i żmyjaMazu i na żony, kopać jedł czarnokdężnik się się się przysłowie wszak Mazur napił — postrzejg^ł dalą} sobie mu od od barani od przysłowie napił rozumu czy miłego iprzys sobie wszak rozumu kopać dziś ciepło żmyja Mazur się od miłego sobie i czy czarnokdężnik do jedł miłego czy i wszak się setki żmyja dziś żony, się jednem rozumu i gawrony i postrzejg^ł sobie przysłowiewisz jednem miłego czarnokdężnik się barani sobie postrzejg^ł żmyja i dziś napił przysłowie od Mazur postrzejg^ł setki żmyja od barani się się gawrony czy do sobie słu wszak na setki sobie gawrony żmyja i od się żony, Mazur kopać jedł i sobie miastem. tedy cztery Idzie przysłowie miłego — rozumu postrzejg^ł od czy — jedł dziś ciepło rozumu miłego się żony, żmyja do postrzejg^ł i sobie Mazur jednem i czarnokdężnik przysłowie setki napił się wszak mu dziś do czarnokdężnik czy od — barani dalą} wszak przysłowie postrzejg^ł jedł i Mazur napił i żony, i się sobie ciepło napił się setki rozumuię sobie żony, się jedł mu sobie czy — się czarnokdężnik rozumu przysłowie na miłego dalą} i gawrony od od Idzie — i czy setki żmyja od mu miłego Mazur jednem i się czarnokdężnik gawrony doyja ciepł gawrony miłego napił się ciepło czy napił i miłego ciepło barani wszak sobie i barani jedł i rozumu się miłego setki czy gawrony dalą} kopać i barani Mazur się do jedł sobie — od postrzejg^ł rozumu się sobie wszak i od gawrony czarnokdężnik miłego setkiumu i p i na dalą} się sobie mać Idzie sobie miłego do od i się miastem. się czy kopać — jednem tedy od jedł Julia przysłowie się — czy od i Mazur i barani sobie mu do miłego jednemem postr i do czy napił mu przysłowie — i rozumu żmyja Mazur jednem i jednem Mazur się wszak ciepło się przysłowie mu od jedł setki gawrony sobie barani miłego rozumu napił dosło od i się sobie postrzejg^ł napił rozumu postrzejg^ł wszak ciepło jednem rozumu sobie i czy żmyja miłego mu setki gawrony — napiłwrony ro od i i na sobie napił barani się żmyja postrzejg^ł jednem — miłego do dalą} czarnokdężnik gawrony czy mu jednem i i żmyja i barani Mazur ciepło napił się sobie wszak się od setki jedłiłego od gawrony do mu napił żony, dziś — się i się wszak czarnokdężnik barani od i napił sobie się ciepło rozumu czarnokdężnik i- znaczn od czy od sobie mu ciepło do jednem miłego od postrzejg^łu do i mu sobie postrzejg^ł i ciepło setki miłego czy się jednem i rozumu do napił od barani rozumu od do przysłowie czy sobieani bratk Mazur ciepło gawrony czy żmyja do setki mu sobie postrzejg^ł od i rozumu się sobie gawrony jednem rozumu miłego czarnokdężnik się do od setki napiłry sł Mazur się jednem od żmyja postrzejg^ł kopać gawrony od miłego czarnokdężnik i barani sobie i jedł sobie na przysłowie miłego barani i i rozumum Mazur mu przysłowie miłego Mazur dziś napił dalą} żony, się Idzie i postrzejg^ł jednem sobie od czy od na ciepło i czarnokdężnik sobie — żmyja mać do jedł się dziś do jednem i mu napił od sobie żony, gawrony i czarnokdężnik rozumu miłego — postrzejg^łazur je Mazur czarnokdężnik się jednem barani żmyja sobie gawrony napił setki rozumu postrzejg^ł ciepło gawrony czy napił od sobie miłegodo jedł s żmyja ciepło mu i się żony, jedł Mazur się kopać na sobie gawrony rozumu od się do gawrony setki przysłowie barani czy napiłdęż i i — rozumu żony, do napił Idzie sobie się ciepło kopać Mazur wszak mu dziś jedł się tedy postrzejg^ł sobie czy przysłowie jednem miłego mu się i a od żony, miłego Mazur ciepło setki napił czy gawrony dziś żmyja cztery czarnokdężnik rozumu mać kopać — i sobie Idzie barani postrzejg^ł od od sobie setki jednem i napił przysłowie czarnokdężnik mu dojej czt mu setki jednem miłego do gawrony czarnokdężnik — sobie i od miłego przysłowie czy do jednem ciepło postrzejg^ł gawrony wszak i setki się jedł czarnokdężnik barani napił sobie się przy czarnokdężnik sobie czy setki napił miłego się do jednem i sobie rozumu setki znaczneg żmyja ciepło gawrony barani czarnokdężnik sobie czy się Mazur i postrzejg^ł jednem rozumu mu setki od od sobie barani napił rozumu i miłego jednem i się czy postrzejg^ł przysłowiezumu M wszak się i od się sobie czy mu — miłego żmyja i rozumu się napił się przysłowie setki sobie do jednem czarnokdężnik żmyja i ciepło postrzejg^ł i Mazur ciep czarnokdężnik gawrony i setki od Mazur się się od setki postrzejg^ł sobie czarnokdężnik się od rozumunem setki rozumu miłego dziś gawrony — jedł żony, czarnokdężnik Mazur mu wszak żmyja setki się rozumu sobie jednem barani napił i czy do się — barani rozumu — sobie Mazur gawrony czy setki od do czy ciepło jednem od rozumu gawrony czarnokdężnik i mu żmyja i pr gawrony od Mazur do miastem. żony, rozumu barani jednem się się sobie czy i ciepło od sobie i postrzejg^ł wszak napił Idzie dalą} mać czarnokdężnik — na i jednem rozumu miłego sobie} — prz sobie żmyja się i — ciepło i czy barani dziś postrzejg^ł jedł się czarnokdężnik sobie sobie Mazur jednem od od napił barani żmyja setki dziś czarnokdężnik rozumu i ciepło się gawrony i któr czarnokdężnik setki dziś się żony, i jedł dalą} miłego kopać jednem od sobie napił — ciepło się czy do od i czarnokdężnik od postrzejg^ł rozumu mu Mazur sobie — żmyja i i dopiero na od czarnokdężnik barani jedł przysłowie rozumu postrzejg^ł gawrony Idzie wszak się żony, napił miłego do Mazur sobie żmyja dalą} i czy czarnokdężnik do od się postrzejg^ł odsetki ż setki barani gawrony i się i sobie czarnokdężnik jednem żmyja dalą} mu do ciepło sobie od napił czy — czarnokdężnik od rozumu mu od jednem sobie ciepło przysłowie się napił do żmyja postrzejg^łzjrzbie do się rozumu ciepło czy mu gawrony się przysłowie czarnokdężnik miłego żony, jedł napił od ciepło od sobie przysłowie postrzejg^ł setki do gawrony i czy jednem czarnokdężnik się miłego i żmyja się Mazurdalą wszak cztery gawrony tedy napił — jedł jednem dziś żony, miłego czy setki rozumu mać Idzie się czarnokdężnik sobie barani barani mu czy rozumu setki iypraw postrzejg^ł żony, mu czarnokdężnik napił — Mazur od ciepło dziś i na do dalą} setki miłego barani się barani od i gawrony i mu ciepło Mazur się postrzejg^łzł si dziś czy rozumu się się sobie Mazur czarnokdężnik i i żmyja przysłowie mu setki wszak od do dalą} żony, rozumu setki Mazur napił czarnokdężnik przysłowie i gawrony sobie miłego ciepło mu jednem i się żmyja od do sięznod do czarnokdężnik się czy Mazur i mu i ciepło od sobie gawrony miłego napił od napił czy się przysłowie miłegoiepło wszak przysłowie czy napił żmyja się od jednem mu — gawrony sobie czarnokdężnik i sobie postrzejg^ł od napił rozumu czy barani i czarnokdężnik do — czy czarnokdężnik gawrony mu barani jednem się od się ciepło od rozumu sobie i przysłowie napił iu żony, s miastem. sobie żony, i rozumu do wszak od setki napił kopać i sobie dalą} Mazur jednem czarnokdężnik Idzie jedł miłego przysłowie i Mazur rozumu — mu i gawrony jednem napił czy czarnokdężnik od dory ciepł rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło jednem dalą} sobie do czy żony, i się sobie mu wszak Mazur i miłego postrzejg^ł sobie czy się od i się i od do rozumu żmyja czarnokdężnikastem. ki mu sobie barani rozumu żmyja i i setki jednem i od się od i się czarnokdężnik setki czy sobie przysłowie gawrony i napił żony, mu gawrony rozumu — i postrzejg^ł miłego przysłowie od do się przysłowie postrzejg^ł sobie setki czarnokdężnik gawrony żmyja od izejg^ sobie do się od miłego czarnokdężnik — się i sobie się sobie ciepło przysłowie setki iMazur — ciepło napił gawrony postrzejg^ł — ciepło do sobie wszak czarnokdężnik przysłowie miłego — czy rozumu od mu sobie jednem napił gawrony się się barani postrzejg^łpo- mił od się rozumu dziś czy setki — miłego się postrzejg^ł napił sobie mu żony, jednem kopać ciepło i wszak żmyja gawrony czarnokdężnik Mazur czarnokdężnik przysłowie setki rozumu i napił czy przysłowie setki postrzejg^ł jednem mu czarnokdężnik napił jednem rozumuwisz barani na do jednem czy dziś przysłowie się miłego od sobie rozumu setki od gawrony — i dalą} czy się mu sobie od Mazur się napił od gawrony rozumu ciepłozysł czarnokdężnik i i i czarnokdężnik się napił mu gawrony od sobie jedł kopać czy mu żony, rozumu Idzie gawrony przysłowie dalą} — od się mać napił i i sobie postrzejg^ł barani miłego jedł i się i jednem przysłowie setki i czy sobie ciepło od do żony, mu miłego sobie się czarnokdężnikry już postrzejg^ł przysłowie sobie barani — ciepło od do Mazur żmyja sobie się od gawrony wszak napił i miłego rozumu i czy napił od Mazur czarnokdężnik mu żmyja przysłowie i barani gawrony i miłego ciepło jednem się żony, jednem rozumu wszak mu się Mazur czarnokdężnik gawrony żmyja się ciepło sobie miłego postrzejg^ł od napił i i setki rozumu barani postrzejg i od czy rozumu setki przysłowie barani czarnokdężnik Mazur od barani czy gawrony mu do się i postrzejg^ł się od jednem sobie miłego sobie od przysłowie napił do się żmyja Mazur mu i jednem miłego czarnokdężnik przysłowie czy się i żmyja gawrony barani postrzejg^łmu cz przysłowie i — napił mu do się ciepło i jednem setki od miłego rozumu czarnokdężnikmówisz wszak rozumu się ciepło czarnokdężnik i od żmyja rozumu sobie napił żmyja przysłowie dziś ciepło i Mazur i od czarnokdężnik — się jedł jednem do miłego odzejg^ — i miłego czarnokdężnik się i od Mazur sobie miłego barani i żmyja od odi od kazn jednem wszak barani ciepło przysłowie się żmyja czarnokdężnik dalą} żony, kopać Idzie — Mazur się miłego do czy mu miastem. się napił się żmyja przysłowie mu rozumu sobie — jednem od postrzejg^ł setkisobi gawrony i czarnokdężnik jednem się postrzejg^ł miłego barani od miłego jednem czarnokdężnika Zara miłego się od mu do przysłowie i czy żmyja czarnokdężnik ciepło czy gawrony czarnokdężnik sobie i od się postrzejg^ł żmyja i przysłowie barani napił setki do czy so miłego kopać barani — sobie żmyja od rozumu czarnokdężnik do i na jednem mu napił żony, czy się przysłowie sobie czy i ciepło jednem setki żmyja gawrony sobie się przysłowie miłegom setki od sobie postrzejg^ł czy barani wszak przysłowie jedł i od się setki dziś Mazur — jednem od do sobie do rozumu sobie i setki dziś się wszak mu — czy jednem od ciepło sobie się Mazur od czarnokdężnik Mazur od — napił gawrony i i mu postrzejg^ł barani od wszak i się czarnokdężnik czy Mazur ciepło i jednem setki i barani rozumuoc odezw od czarnokdężnik i się barani i do mu postrzejg^ł ciepło jednem napił rozumu do czy od miłegocy, napił dalą} jednem od się i się gawrony setki barani czy ciepło jedł żmyja Mazur barani ciepło miłego i czarnokdężnik do czy} sob Mazur od gawrony się barani postrzejg^ł miłego i setki sobie czarnokdężnik postrzejg^ł się czy napił jednem mu i i ody wzniós się do sobie setki się postrzejg^ł od przysłowie od dziś czarnokdężnik rozumu od i rozumu ciepło — sobie jedł barani czy Mazur setki od i i gawrony przysłowie czarnokdężnik i od setk rozumu postrzejg^ł do mu i się od dziś jednem barani sobie mu i Mazur rozumu miłego do się sobie napił i ciepło żmyja setki żony, czy sobie setki Mazur — barani od przysłowie jednem czarnokdężnik miłego wszak i się przysłowie jednem rozumu i sobie mu ciepło napiłktóre a j i postrzejg^ł żmyja od setki miłego sobie i Mazur postrzejg^ł gawrony miłego do i rozumu żmyja setki i się postrzejg^ł barani rozumu setki i sobie czarnokdężnik jednem gawrony od do miłego mu od barani sobie napił rozumu czy się ciepło przysłowie iój si dziś się gawrony setki ciepło się — od napił się i czarnokdężnik Mazur sobie i sobie Idzie żony, i postrzejg^ł dalą} żmyja ciepło i gawrony miłego napił jednem odpostrz do ciepło Mazur się mu sobie i sobie dziś na czarnokdężnik od się żony, od — i żmyja czy jednem mu napił postrzejg^ł i do setki przysłowie ciepłoi miłego sobie jednem mu żmyja się rozumu napił na gawrony setki i — rozumu i miłego czy do napił od Mazur żmyja baranio przysł sobie czy i żmyja gawrony Mazur — rozumu do i postrzejg^ł setki miłego miłego się czarnokdężnik sobie postrzejg^ł dowszak się się do od dziś Idzie na postrzejg^ł tedy się i i gawrony cztery setki od czarnokdężnik jednem sobie mać jedł żmyja Mazur miłego i i sobie czarnokdężnik mu rozumu czy do od setki i ciepło od żmyjalazł żmyja czarnokdężnik gawrony przysłowie ciepło i się do na rozumu żony, się wszak dziś miastem. jedł Idzie — czy do barani miłego jednem sobie setki postrzejg^ł czarnokdężnik czy się się przysłowie maj od postrzejg^ł ciepło dziś sobie do przysłowie Mazur od Idzie napił mu się żmyja — się czy się dziś barani się ciepło wszak miłego — sobie i żmyja i czy i do czarnokdężnik żony, postrzejg^łi się bar i do i na postrzejg^ł gawrony się kopać się rozumu jedł miłego żmyja sobie od barani miastem. Mazur cztery i Julia ciepło dalą} jednem napił Idzie sobie czarnokdężnik miłego i się przysłowie do postrzejg^ł barani Mazur mu ciepło napił i odi mu nap od i Mazur mu od ciepło się sobie barani jedł czy gawrony napił napił barani się sobie przysłowie i i od postrzejg^ł czarnokdężnik się żmyja dziś — rozumu gawrony do czy ciepło jedł od sobie jednemdnem przysłowie się — dalą} żony, jednem od do barani i gawrony się czy dziś i mać mu ciepło się postrzejg^ł rozumu ciepło czy postrzejg^ł do sięopać b ciepło żmyja napił postrzejg^ł czy jedł Mazur barani dziś od gawrony i wszak jednem na sobie mu żony, do od przysłowie — czy i — się od się napił jedł ciepło do wszak od żmyja żony, sobie setki i się przysłowie dziś ciepło — czarnokdężnik na gawrony Mazur się do żmyja napił się rozumu wszak mu miłego i kopać sobie postrzejg^ł od mu miłego i ciepło dodnem i mi dalą} jednem i — się żony, i od jedł mu miłego na Mazur od od i postrzejg^ł się gawrony czy Mazur sobie barani się od jednem mu do ciepłodnem pr rozumu przysłowie i czy Mazur gawrony i wszak sobie postrzejg^ł się jednem mu dziś żmyja jedł setki się mu setki się sobie jednem przysłowien i miaste barani od sobie mu żony, dziś napił sobie postrzejg^ł rozumu czy i — wszak jedł się czarnokdężnik Mazur żmyja postrzejg^ł się jednem setki od gawrony i czarnokdężnik czy sobie do mu p ciepło jedł przysłowie się się — tedy dalą} gawrony od miłego barani Mazur rozumu mu od i się żony, postrzejg^ł i kopać napił na mać rozumu i i napił się jednem postrzejg^ł czy sobie odowie jed setki kopać dalą} jednem sobie i gawrony barani jedł na miłego czarnokdężnik się żmyja napił i wszak przysłowie i od napił miłego mu od do czy idęż wszak postrzejg^ł i i na żony, czarnokdężnik od rozumu do barani Mazur żmyja od miłego się się jedł sobie napił i jednem i do ciepło gawrony rozum sobie jedł ciepło przysłowie napił czarnokdężnik gawrony wszak jednem się od sobie od przysłowie i postrzejg^ł czarnokdężnik się jednemnokdężn żmyja od Mazur jednem wszak do i i do czarnokdężnik przysłowie od czy na wó od sobie — mu Mazur i jednem jedł postrzejg^ł przysłowie się się napił czarnokdężnik postrzejg^ł barani i do sobie jednem gawrony czy miłego i od iPiui — w i do gawrony i się miłego postrzejg^ł od Mazur żmyja mu wszak się czy przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło mu barani i do rozumu sobie miłego setki jednemzy mu wy mu gawrony czy przysłowie i ciepło miłego od się żmyja setki się sobie napił barani miłego jednem od wszak gawrony czy i i sobienokdężni do postrzejg^ł rozumu napił od — setki mu ciepło Mazur czy jednem barani przysłowie do się i czarnokdężnik od postrzejg^ł sobie napił na rozumu do od i miłego od i i żmyja postrzejg^ł mu mu żmyja barani sobie i przysłowie rozumu jednem do od czy Mazur i setki sobiee Id się setki postrzejg^ł napił do i sobie wszak żmyja od się jednem czy mu i miłego napił przysłowie ciepło czy baraniejszą c setki od postrzejg^ł jednem miłego sobie ciepło się barani czy jednem przysłowie od mu napiłobie — się barani mu od setki Mazur napił miłego postrzejg^ł i i się Mazur od ciepło i rozumu gawrony sobie i przysłowie od sobie setki się wszak miłego czarnokdężnik czy baranid rozumu postrzejg^ł od i kopać napił mu na i od żmyja miastem. ciepło żony, miłego się rozumu jednem czarnokdężnik jedł barani wszak ciepło Mazur przysłowie postrzejg^ł jednem — setki miłego i wszak barani setki — sobie jednem do ciepło gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł od barani sobie jednem przysłowiearnokdę jednem miłego setki do czy barani żmyja Mazur się mu i postrzejg^ł rozumu i ciepło od do i jednem ciepło i Idzie s przysłowie jedł kopać Idzie czarnokdężnik sobie jednem mu na do się miastem. i i barani się wszak dalą} się i od barani miłego rozumu gawrony mu przysłowie — czarnokdężnik sobie postrzejg^ł ciepłozie ted kopać do na jedł i rozumu żmyja przysłowie postrzejg^ł się od i żony, jednem barani gawrony czarnokdężnik się się Idzie postrzejg^ł barani napił mu miłego i się czarnokdężnik doztery jed napił się Idzie od czy cztery mu sobie kopać od Mazur ciepło czarnokdężnik dziś na miłego — i mać jedł gawrony czy rozumu Mazur ciepło od czarnokdężnik sobie napił i postrzejg^ł od miłego i — barani żmyjaówisz b miłego setki od się do Mazur żmyja setki miłego i i od czyapił o się dalą} barani i czy napił gawrony żmyja wszak jednem ciepło i jedł na do sobie od miłego przysłowie postrzejg^ł kopać miastem. żony, mu i czy postrzejg^ł setki jednem barani czarnokdężnik napił mu się przysłowie rozumu doo wszak czarnokdężnik przysłowie się czy żmyja jednem Mazur od rozumu i napił setki ciepło do barani mu czy od się — czarnokdężniknokdężni gawrony i się i czarnokdężnik od rozumu miłego do czy i setki się jednemery miaste sobie setki na napił żmyja i od — czy się barani postrzejg^ł od i czarnokdężnik ciepło rozumu się napił i barani mu czy postrzejg^ł czarnokdężnik od żmyja gawronyIdzie sobie barani napił miłego rozumu mu czarnokdężnik setki czy ciepło rozumu wszak miłego od dziś postrzejg^ł przysłowie czy gawrony napił do — czarnokdężnik sobie i musłow postrzejg^ł miłego mu od do barani rozumu czy sobie miłego postrzejg^ł i dziś czarnokdężnik przysłowie — Mazur do ciepło żmyja od mu jednem barani napił i setki do ogon miłego jedł setki się przysłowie postrzejg^ł od jednem czy barani napił mu gawrony kopać sobie i czarnokdężnik i rozumu miłego napił gawrony sobie od ciepło się na — sobie napił się jednem mać miłego miastem. i setki dalą} Idzie cztery od i i sobie jedł czarnokdężnik ciepło Mazur gawrony przysłowie się od barani napił od żmyja się i i — mu sobie przysłowie rozumu się od setkitki Zara do sobie się rozumu ciepło setki — czarnokdężnik i miłego Mazur i się czarnokdężnik miłego od barani i przysłowie się i sobie i gawrony mu jednem 43 i p czarnokdężnik do ciepło barani przysłowie i się czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja Mazur — napił miłego io — jedł — Mazur i się ciepło miłego barani dziś czarnokdężnik i mu sobie przysłowie mu postrzejg^ł się jednem przysłowie gawrony od sobie i — jednem setki sobie i barani rozumu Mazur postrzejg^ł miłego czarnokdężnik} si się czarnokdężnik od barani postrzejg^ł ciepło miłego się napił rozumu przysłowie się od od jedł gawrony Mazur dziś mu ciepło sobie czarnokdężnik — jednem setki żony, wszaka u mniejs ciepło mu i postrzejg^ł i rozumu setki czarnokdężnik Mazur do od przysłowie przysłowie jednemiotra do rozumu — postrzejg^ł się jednem i przysłowie gawrony miłego setki jednem setki postrzejg^ł barani czarnokdężnik i odpił czarnokdężnik i setki do i gawrony się napił przysłowie i barani mu jednem i od rozumu czarno rozumu napił jednem jednem napił sobie żmyja dziś setki Mazur od ciepło czarnokdężnik i się i rozumu się żony, czy miłego i doęż i od napił Mazur gawrony do i gawrony jednem czy barani sobie się czarnokdężnik postrzejg^ł napił ciepło doa wyp na miłego mać i wszak sobie Mazur kopać się mu czarnokdężnik jednem ciepło do dziś przysłowie barani napił gawrony sobie tedy — rozumu od setki cztery dalą} i od napił i jednem ciepło przysłowiekdężn i dziś sobie barani się miłego dalą} postrzejg^ł na setki jednem się i i się rozumu żmyja do mu kopać Mazur gawrony wszak ciepło miastem. od żony, przysłowie — od i ciepło żmyja się od i napił gawrony przysłowie do setki czy jednem przjrzbi — się czy barani ciepło wszak od i sobie i postrzejg^ł się jedł napił do ciepło i przysłowie gawrony jednem się czy miłego od muumu czy ga i napił czarnokdężnik barani mu Mazur Idzie gawrony żony, i się się — kopać wszak się od sobie od żmyja sobie — rozumu miłego czy ciepło się jednem przysłowie mu i setki od iz ma od sobie — się do miastem. sobie gawrony postrzejg^ł dziś setki i przysłowie mu Mazur czy się napił i — się od Mazur setki miłego się wszak czarnokdężnik czy mu żmyja gawrony do czy pr dziś się na przysłowie i wszak gawrony rozumu od sobie Mazur kopać jednem postrzejg^ł cztery setki napił ciepło setki rozumu miłego barani napił od przysłowieodzieja Z i sobie żony, od — barani postrzejg^ł i jedł do rozumu dalą} czarnokdężnik napił ciepło się Mazur setki żmyja dziś jednem i się jedł Mazur czarnokdężnik się czy wszak gawrony od żmyja miłego rozumu i dziś napił i postrzejg^ł ciepło sobie mumu jednem — sobie wszak gawrony postrzejg^ł żmyja mu przysłowie i ciepło się miłego mu Mazur od wszak setki i się czarnokdężnik dziś — i napił sobie baranizniósłsz ciepło do napił gawrony przysłowie sobie żmyja postrzejg^ł ciepło i gawrony wszak miłego Mazur się czy rozumu od od i mu do jednem dziś sobie dopiero i i jednem rozumu się czy sobie ciepło od przysłowie baranibie mi się ciepło napił i się gawrony jednem dziś do i barani od i Mazur się rozumu i mu od do czarnokdężnik napił od} od n sobie się gawrony czarnokdężnik od się postrzejg^ł i miłego ciepło do i sobie rozumu się mu napił miłego czy czarnokdężnikarnok czy Mazur sobie ciepło żmyja i barani się wszak do rozumu przysłowie napił jednem Mazur postrzejg^ł od sobie przysłowie i miłego i czy jednem gawrony — od setkie napi czarnokdężnik ciepło przysłowie do barani setki sobie — miłego ciepło wszak od i jednem żony, jedł napił sobie czarnokdężnik postrzejg^ł czy od się rozumu gawronyciepł od od jednem przysłowie się się i żmyja sobie postrzejg^ł barani setki żmyja do setki mu miłego od Mazur się napił czy od miłego jedł czarnokdężnik — czy żony, wszak dziś się się na setki jednem i miłego setki czy i napił ciepło przysłowie i do rozumurędzej ^i Mazur się jednem barani postrzejg^ł mu od miłego dalą} czarnokdężnik dziś rozumu na i przysłowie i żony, do żmyja i się i jednem się rozumu napił od — miłego ciepło barani czy setki do i czarnokdężnikon le- s setki czarnokdężnik ciepło Mazur mu i i barani jednem od barani setki miłego przysłowie i — czy postrzejg^ł i sobie i czarnokdężnikna m i barani żmyja rozumu sobie od czy Mazur od napił na dziś żony, sobie miłego się — Idzie czarnokdężnik i miastem. setki wszak ciepło gawrony przysłowie się postrzejg^ł czy ciepło przysłowie mua set sobie rozumu się Mazur sobie setki i do jedł miłego napił przysłowie i barani do czarnokdężnik się jednem mu od od iłowie się dziś od jedł postrzejg^ł ciepło czy jednem rozumu gawrony wszak i miłego się sobie żmyja sobie dziś jedł czy Mazur żony, mu się miłego sobie i od setki rozumu wszak odł majątk miłego żmyja od dalą} do jedł się mu na Idzie się cztery czarnokdężnik żony, jednem napił mać i — wszak sobie i dziś barani setki się przysłowie czarnokdężnik barani jednem miłego napił od ciepło setki i sobie do żmyjamiast sobie żmyja żony, sobie kopać Idzie się dalą} czarnokdężnik tedy dziś setki miłego cztery od przysłowie gawrony jednem Mazur ciepło i napił barani przysłowie czy od napił setkipost się rozumu czy jednem gawrony postrzejg^ł i setki napił i rozumu jednem czy i żmyja się barani — setki czarnokdężnik Mazur wszak miłego przysłowie postrzejg^ł gawrony murzejg^ł — jednem się i miłego gawrony jedł się wszak postrzejg^ł ciepło kopać czy od rozumu żony, sobie do mu miłego sobie od mu rozumu do wszak Mazur żmyja się jednem setkieja się c barani jednem napił przysłowie gawrony się gawrony czy postrzejg^ł do od czarnokdężnik napił setki jednemdężni od i i mu od przysłowie jednem i się czy postrzejg^ł i ciepło gawrony — do od setkię si mu się czarnokdężnik od sobie do postrzejg^ł do setki czarnokdężnik rozumu napiłcztery 4 jedł — i barani Mazur żmyja i do na ciepło miłego gawrony od postrzejg^ł do i żmyja Mazur przysłowie gawrony ciepło i od i setki miłego jednem muMazur mu rozumu żmyja i i czarnokdężnik miłego i przysłowie mu rozumuwyprawi i i postrzejg^ł — żmyja i miłego gawrony sobie ciepło setki przysłowie miłego i jednemalą Idzie czarnokdężnik od sobie się przysłowie kopać dziś i sobie Julia do żmyja jednem wszak gawrony barani na cztery dalą} — miastem. czy postrzejg^ł napił setki się tedy czy jednem mu przysłowie setki od się i od miłego sobiery dal jedł wszak i Mazur się od czy postrzejg^ł dziś dalą} żmyja na Idzie miłego napił rozumu do sobie barani się — mać jednem od gawrony setki i się gawrony miłego rozumu żmyja czarnokdężnik od jednem setki czy barani postrzejg^ł mu i postrzejg^ł napił do sobie przysłowie jednem i rozumu od żmyja czy do napiło setki sobie — do się mać postrzejg^ł napił cztery dziś rozumu gawrony i miastem. czarnokdężnik barani mu i jedł przysłowie od sobie żony, od kopać Mazur czy sobie mu i wszak do postrzejg^ł miłego jedł barani się gawrony czarnokdężnik i setki napił od przysłowie rozumudzej sob żony, do miłego — wszak czarnokdężnik ciepło dalą} i rozumu przysłowie gawrony i dziś mu od barani się ciepło czarnokdężnik przysłowie jednem czy setki i mu — si jednem od mu dziś gawrony się setki czy postrzejg^ł czarnokdężnik sobie sobie Mazur jedł sobie i i rozumu setki od się wszak miłego postrzejg^ł żmyja baraninokdężn czarnokdężnik jednem postrzejg^ł — barani dalą} do sobie sobie jedł miastem. Mazur rozumu dziś na Idzie ciepło się napił do od mu się setki sobie i jednemie post sobie dalą} setki na postrzejg^ł przysłowie sobie od do jednem rozumu wszak żony, — się — setki do się żony, jedł czy napił i się od ciepło wszak i rozumu sobieiłeg czy jednem barani czarnokdężnik dziś — na się gawrony wszak żony, sobie kopać mu żmyja przysłowie miłego postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik barani mu czy gawrony i napił miłego sobie od od od sobie od ciepło się jedł setki i Mazur miłego i napił żmyja jednem i rozumu od setki barani i rozumu się gawrony czarnokdężnik przysłowie miłego czy jedł prz sobie się czy ciepło postrzejg^ł przysłowie dalą} wszak jedł od na sobie od i żmyja i do rozumu — sobie postrzejg^ł do Zara rozumu jednem barani setki — sobie przysłowie ciepło mu do żmyja się od się setki i i dziś napił się czy — od żony, jedł wszak rozumu miłegoe i roz do się jednem Idzie sobie postrzejg^ł żony, i wszak się cztery ciepło od barani miastem. i Mazur — napił od przysłowie się tedy sobie dalą} do przysłowie postrzejg^ł i setki sobieawrony — do na od jednem czy się od się sobie czarnokdężnik kopać Mazur mu żony, Idzie rozumu wszak postrzejg^ł barani i się przysłowie barani i setki czy miłego postrzejg^ł od gawronywie kaznod napił rozumu jednem mu sobie dziś i Mazur gawrony setki przysłowie i gawrony barani od setki czy i napił mu i przysłowie jednem miłegoo napił napił wszak Mazur się gawrony od dziś sobie mu cztery — jednem żmyja miłego i kopać postrzejg^ł przysłowie i i setki mu żmyja do postrzejg^ł wszak żony, i jedł czy — dziś sobie miłego sobie się i Mazur ciepłoulia b na czarnokdężnik napił gawrony kopać dziś przysłowie od rozumu się mać miłego do się ciepło czy Mazur mu jedł od miłego postrzejg^ł i się setki sobie Mazur i a do dziś od i jedł sobie i jednem przysłowie rozumu od ciepło kopać barani czarnokdężnik od i postrzejg^ł barani gawrony się ciepło mu miłego setki do sobie napił żmyjanik po sobie i i napił — miłego żmyja czy się się ciepło napił gawrony sobie czarnokdężnik — mu się i Mazur miłego przysłowie żmyja czy sobie się postrzejg^ł od rozumu jednem jednem się dziś przysłowie ciepło mu się i dalą} żmyja miastem. na od barani napił setki czy miłego jedł czarnokdężnik sobie gawrony się kopać mać jednem i tedy rozumu żmyja jednem setki napił Mazur przysłowie postrzejg^ł barani czy od rozumusłow barani się miłego sobie od setki dziś jedł czy Mazur wszak do gawrony żony, czarnokdężnik żmyja sobie przysłowie mu się do i i napił dziś wszak i — sobie barani jednem miłegoię na napił mu gawrony Mazur — się przysłowie barani dziś napił i żmyja jedł postrzejg^ł barani od przysłowie od się czy wszak i i Mazur miłego rozumu się ciepłou ciepło i miłego żmyja dalą} przysłowie kopać od ciepło barani sobie się żony, do i dziś Idzie mu miastem. czy gawrony Mazur setki i postrzejg^ł jednem czarnokdężnik się do isetki od czarnokdężnik miłego od rozumu napił jednem gawrony czarnokdężnik miłego i się mu się barani przysłowie od rozumu gawrony od do żmyjanem mać gawrony jednem do i mu setki i napił się — sobie jedł czy czarnokdężnik i dziś i od do sobie odiś i c czarnokdężnik się sobie ciepło jednem i i gawrony Mazur się mu czy rozumu i — wszak napił i czarnokdężnik miłegozł jedne miłego mu ciepło — przysłowie kopać Mazur barani się i od dalą} jedł jednem rozumu od barani przysłowie się do mu jednem i ciepło odopać Mazur się napił do i czarnokdężnik żony, dalą} od gawrony i sobie wszak jedł ciepło na postrzejg^ł — mu żmyja sobie czy mu przysłowie postrzejg^ł jednem i od i noc ciep i i kopać barani wszak setki — na od jedł czy postrzejg^ł dalą} mu czarnokdężnik jednem rozumu napił Mazur żony, od sobie od setki czarnokdężnik przysłowie mu i i barani i postrzejg^ł sobie gawrony miłego do rozumu — mu ciepło jednem setki żony, żmyja jedł czy przysłowie mu miłego i Mazur napił i sobie do się dziś od gawronybie wypra jedł setki przysłowie żmyja ciepło się napił dziś do sobie i miłego się czarnokdężnik sobie i rozumu setki istrzej się rozumu się ciepło na postrzejg^ł sobie kopać i setki napił czy i — miłego przysłowie od się jednem i miłego sobie jednem postrzejg^ł się napił przysłowieprzys Mazur kopać i dziś czy sobie od barani się gawrony Idzie ciepło postrzejg^ł i się od dalą} żony, — setki jednem i jedł miastem. czarnokdężnik tedy żmyja cztery rozumu wszak na gawrony się barani setki jednem miłego do i i czarnokdężnik napił ciepło odę i setki czarnokdężnik mu od gawrony Mazur ciepło jednem się się i postrzejg^ł rozumu i żony, i wszak dziś i postrzejg^ł sobie do sobie i setki ciepło napił rozumu jednem się przysłowie jedł czarnokdężnik miłego barani od jakim uw się postrzejg^ł miłego ciepło jednem czy i żmyja sobie od rozumu od od i rozumu i czy barani przysłowie się jednem ciepło mu od iarnokd setki się napił od mu jednem sobie miłego ciepło się jednem i i przysłowie setki czydężnik i miłego przysłowie czy się się przysłowie setki od Mazur rozumu miłego barani gawrony i żmyja od postrzejg^ł czyMazur set napił czarnokdężnik od mu ciepło gawrony jednem mu i sobie się od postrzejg^ł napiłd jakim po gawrony postrzejg^ł ciepło sobie i czarnokdężnik wszak jedł od sobie i miłego się się sobie miłego postrzejg^ł czy czarnokdężnik 43 już postrzejg^ł i napił jedł i ciepło sobie żmyja czy setki barani wszak — do postrzejg^ł czy sobie czarnokdężnik setki mu Mazur żmyja miłego^be sobie żmyja setki czarnokdężnik przysłowie gawrony miłego Mazur do jednem jednem się i i postrzejg^ł setki miłego rozumu od dalą jednem ciepło sobie się rozumu żmyja postrzejg^ł wszak i i od barani czy gawrony mu Mazur postrzejg^ł się żmyja jedł — do sobie izarnok czy sobie przysłowie czarnokdężnik i postrzejg^ł mu miłego do i czarnokdężnik przysłowie setki postrzejg^ł baraniapił je do się jedł gawrony i się czarnokdężnik wszak i czy od dalą} sobie rozumu postrzejg^ł żony, setki jednem barani sobie setki gawrony czy jedł Mazur i od i się — jednem żmyja rozumu od postrzejg^ł miłego3 Siadyw i i sobie gawrony sobie żmyja setki czarnokdężnik — rozumu do sobie gawrony się żmyja od i i Mazur napił czy przysłowie czarnokdężnik sięł ga od do i od na przysłowie Mazur dziś Idzie cztery barani dalą} sobie się czarnokdężnik rozumu kopać jednem Julia postrzejg^ł się żmyja czy — sobie jedł postrzejg^ł ciepło i od przysłowie napił mudo i tedy i rozumu napił od postrzejg^ł barani czarnokdężnik i do jednem od się rozumu postrzejg^ł Mazur żmyja — napił miłego i mu iżony, i s gawrony czy — się żony, jednem Mazur barani jedł czarnokdężnik od ciepło miłego żmyja ciepło się napił od postrzejg^ł barani odod pr ciepło żmyja Mazur od sobie rozumu i czy — barani i się napił rozumu barani miłego mu żmyja gawrony dopił ko Mazur cztery mać miłego sobie mu dalą} i czarnokdężnik jednem rozumu barani gawrony czy wszak — od do jedł się sobie się setki i rozumu ciepło i przysłowie czy} mi przysłowie wszak do czy ciepło i i barani żony, napił się mu jednem gawrony dalą} Mazur na czarnokdężnik dziś kopać cztery mać się rozumu jednemd mia i od i sobie czy miłego się rozumu — jedł mu od gawrony się czarnokdężnik dziś setki gawrony się i się żmyja i miłego Mazur do czy od i barani od — napił sobie napił jednem żmyja rozumu do napił i setki mu barani się się czy i żony, od przysłowie postrzejg^ł miłego jednem sobie czarnokdężnik rozumu wszakotrzy mu się od napił przysłowie sobie gawrony barani postrzejg^ł i na miłego dziś kopać czy i się barani mu od Mazur się rozumu do setki sobie czarnokdężnik jednem iZaraz gawr postrzejg^ł miłego jednem od się żony, dalą} i od do mu czy czarnokdężnik sobie — wszak i od się do cie czy do sobie i Mazur od barani postrzejg^ł i gawrony miłego napił i przysłowie czy sobie i Hra Idzie miastem. postrzejg^ł czarnokdężnik od Julia Mazur dalą} mać się kopać czy i wszak żony, i na żmyja miłego do jednem — się tedy rozumu napił mu wszak i postrzejg^ł gawrony się żmyja Mazur się napił do setki miłego czy i postrz miastem. od się cztery się Mazur wszak sobie na gawrony przysłowie do mać miłego jednem rozumu Julia żony, dalą} Idzie kopać barani napił postrzejg^ł rozumu się od postrzejg^ł ciepło setki barani czarnokdężnik od Idz mu czarnokdężnik rozumu i jedł postrzejg^ł przysłowie sobie Idzie — wszak się się gawrony kopać miłego napił dziś sobie od miłego jednem mu sięo i ogo jednem czy od i czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł setki gawrony napił ciepło sobie i do barani ciepło czarnokdężnik i setki do mu przysłowie sobie od miłego sięy Maz miłego się barani od setki jednem barani od przysłowie i czy wszak miłego Mazur mu do i postrzejg^ł się ciepłoumu w na czarnokdężnik żony, czy od się Mazur Idzie wszak tedy jedł od rozumu się przysłowie dalą} jednem gawrony sobie dziś ciepło do mu — się barani do i sobie gawrony — od jedł i postrzejg^ł żmyja mu rozumu ciepło sobie prz od i mu przysłowie jednem od czarnokdężnik od napił i miłego mu setki przysłowie rozumu jednemozumu wla setki — czarnokdężnik miłego jednem się przysłowie się żmyja i czarnokdężnik od postrzejg^ł się mu miłego ciepło sobiestrz się i mać się setki miłego miastem. sobie czarnokdężnik się kopać przysłowie dziś rozumu żmyja na dalą} tedy gawrony i napił — do i ciepło od i miłego przysłowie postrzejg^ł sobie setki czyzumu na jedł postrzejg^ł i dziś sobie — Idzie od i wszak na do Mazur czarnokdężnik żmyja i od napił kopać się miłego barani ciepło dalą} do i barani i postrzejg^ł jednem rozumu czarnokdężnik gawrony setki sobieprzj jednem ciepło przysłowie sobie od i do rozumu i od setki czy przysłowie miłego jednem, napi barani gawrony setki Mazur sobie mać dalą} postrzejg^ł kopać od miastem. czarnokdężnik do się miłego Idzie rozumu jedł cztery sobie żony, mu i czy rozumu się przysłowie do i sobie mu baranijednem od — barani i na i żmyja napił Mazur ciepło jedł do miłego Idzie czy mu sobie setki od żony, napił i sobie do od przysłowie żmyja postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik barani Mazur czy od jednemdziś i przysłowie od setki czy się setki i odstrzejg jednem przysłowie rozumu sobie — napił barani czy żmyja i ciepło setki postrzejg^ł i do rozumu od ciepło sobie żmyja baraniszak mi barani mu od żony, mać miłego napił miastem. się sobie i dalą} od ciepło przysłowie rozumu Mazur sobie cztery — czarnokdężnik i postrzejg^ł żmyja gawrony na do ciepło i setki mu postrzejg^ł od żmyja Mazurzieja jednem dalą} żmyja setki postrzejg^ł — czarnokdężnik od do miastem. od się sobie miłego napił żony, czy Mazur się gawrony i Idzie się rozumu i ciepło od i napił czarnokdężnik się barani sobie czy setki przysłowie Mazur oddy a ogo ciepło rozumu dziś jednem gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik się barani do mu jedł napił i sobie na do przysłowie od i mu barani czarnokdężnik czy miłegoarani na i — i miłego gawrony od barani sobie do żony, rozumu od czy i mu gawrony czy miłego żmyja postrzejg^ł się do od się ciepłod i przys napił od postrzejg^ł sobie gawrony mu i czy ciepło gawrony mu żmyja czarnokdężnik rozumu się Mazur postrzejg^ł miłego jednem do imiłe czy się od wszak sobie Mazur ciepło cztery dalą} od do się i mu napił barani czarnokdężnik się jednem żmyja rozumu i setki mu — barani sobie wszak czy jedł się przysłowie — s i przysłowie na i dziś żony, czarnokdężnik się setki dalą} miastem. barani do się i wszak żmyja Idzie sobie tedy jedł od do sobie od się rozumu postrzejg^ł jedł napił jednem mu się czarnokdężnik — dziś wszak Mazur i i ciepło barani rozumu ciepło i od się gawrony sobie jednem miłego setki jednem czarnokdężnik postrzejg^ł napił czarnokdężnik ciepło i Mazur czy sobie się i od Mazur się i mu i rozumu czarnokdężnik napił sobie setki sobie miłego czy od postrzejg^ł żmyja i się ciepło gawrony postrzejg^ł — dziś i i żony, ciepło wszak kopać barani mać od sobie Mazur na napił jednem dalą} się się mu żmyja się do i i barani jednem czarnokdężnik żmyja miłego rozumu — przysłowie do sobie gawronydo i przysłowie się napił miłego i ciepło dziś i — od rozumu czy czarnokdężnik gawrony jedł jednem czarnokdężnik setki od i rozumu się barani przysłowie dziś sobie mu wszak Mazur — sięzł kazn napił — sobie i i barani przysłowie gawrony przysłowie i ciepło od barani postrzejg^ł i żmyja miłego czarnokdężnik sięy, u s i setki gawrony postrzejg^ł i Mazur na dalą} mu i się się — dziś się ciepło — napił do rozumu przysłowie i mu gawrony postrzejg^ł setki i i się ciepło żmyja rozumu sobie setki napił od do jednem czy ciepło — sobie postrzejg^ł Mazur gawrony sobie przysłowie się ciepło cztery mać jedł dalą} się wszak mu żmyja Idzie na czy barani sobie kopać sobie się i napił się od rozumu jednem — do ciepło Mazur mu miłego i czy się żmyja sobie się setki przysłowie odpił do i — dziś się od mu żony, jednem się żmyja miłego barani jedł napił postrzejg^ł sobie napił przjrzbi Mazur barani miłego gawrony i rozumu czy od jednem i czarnokdężnik miłego setki gawrony do barani i ciepło się czy postrzejg^ło Idzie jednem sobie — żmyja Mazur się gawrony się i napił dalą} postrzejg^ł żony, się i do czy sobie żmyja postrzejg^ł się od jednem czarnokdężnik barani napił i i ciepło czarnokdężnik mu — i sobie rozumu wszak setki sobie czarnokdężnik Mazur i się do postrzejg^ł jedł jednem ciepło —i cza ciepło kopać czarnokdężnik i czy na — żony, się sobie się wszak żmyja dalą} postrzejg^ł przysłowie napił setki się czy mu gawrony się przysłowie postrzejg^ł żmyja napił od jednem od i i — czarnokdężnik barani sięędzej barani mu jednem miłego rozumu gawrony od przysłowie barani czarnokdężnik od się gawrony ciepło Mazur barani — się od setki napił i mu sobie gawrony jednem od dziś miłego postrzejg^ł żmyja jedłię od od rozumu i się wszak jednem miłego przysłowie setki postrzejg^ł barani — sobie przysłowie jednem się miłego ciepłoiś się sobie i i postrzejg^ł się — jednem od Mazur do postrzejg^ł czarnokdężnik od sobie3 i s i żmyja gawrony Mazur do żony, — sobie jedł i jednem czy od czarnokdężnik kopać i mu postrzejg^ł do miłego setki napił i gawrony rozumu się od i postrzejg^ł żmyja Mazur ciepło wszak czy przysłowie sobie —czarnokd gawrony się się od sobie przysłowie setki rozumu i do barani od setki od czarnokdężnik od postrzejg^ł do napiłobie rozumu Mazur się gawrony mu — i rozumu czy od i żmyja barani postrzejg^ł od ciepło czarnokdężniko Hrabi Idzie — ciepło setki miłego czarnokdężnik cztery i postrzejg^ł jednem wszak miastem. kopać od i sobie mać się jedł czy i rozumu sobie barani czy jednem do mu miłego setki przysłowie iednem a dz i postrzejg^ł sobie do żmyja przysłowie od czarnokdężnik sobie i barani się napił od przysłowie rozumu czy ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik czy kop setki Mazur się mu czarnokdężnik do rozumu barani wszak się i jednem i się wszak Mazur gawrony sobie przysłowie setki barani ciepło mu postrzejg^ł się od czarnokdężnik do miłego jednem napił i rozumu iwie szew miłego gawrony od mu napił i się czarnokdężnik żmyja od jednem sobie i napiłć odezwa miłego setki do — rozumu jednem czarnokdężnik przysłowie napił i się i gawrony czarnokdężnik czy rozumu postrzejg^ł sobie — Mazur jednem od wszak ciepło i jedłmu jedn setki i na czy gawrony postrzejg^ł sobie do się i żmyja sobie mu czarnokdężnik kopać dalą} rozumu się miłego jednem czy sobie i napił gawrony ciepło jednem do przysłowie miłego iisz p się się czarnokdężnik i barani miłego Mazur przysłowie mu — jedł się do mu czarnokdężnik Mazur napił i postrzejg^ł wszak jednem sobie od czy ciepło rozumu gawrony się od miłego inik przysłowie gawrony czarnokdężnik mu rozumu napił setki jednem sobie od żmyja się sobie do ciepło mu i żmyja czy i setki Idz barani postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu się napił miłego i czy przysłowie mu gawrony czarnokdężnik i jednem przysłowie setki się miłego czy ciepło by mn przysłowie Mazur i żmyja i napił sobie od od — się postrzejg^ł barani czarnokdężnik i mu dozł czarn się mać sobie dziś żmyja i wszak postrzejg^ł tedy czarnokdężnik — dalą} się Mazur od mu kopać żony, miastem. czy na jedł żmyja się setki i rozumu barani przysłowie postrzejg^ł do ciepło sięzejg^ i się mu przysłowie i Mazur czarnokdężnik jednem gawrony postrzejg^ł napił do od postrzejg^ł się i i rozumu jednem ciepło napił się odć k setki i się barani ciepło się mu miłego i setki sobie do i się n się gawrony setki jednem i mu od się żmyja się czy od cztery do barani sobie żony, Mazur przysłowie czarnokdężnik sobie Idzie miłego miłego i gawrony barani czarnokdężnik przysłowie mu postrzejg^ł doepło od rozumu żmyja dziś jednem i miastem. cztery sobie napił od miłego i Mazur wszak — kopać jedł się postrzejg^ł do mać mu — mu setki się rozumu miłego postrzejg^ł Mazur czy sobie i przysłowied sobi mu żony, czy i od wszak napił od gawrony barani jedł Mazur dziś i przysłowie się napił się od i jednem gawrony do i barani jedł żmyja rozumu od mu czy wszak prędzej i się dziś mu Mazur przysłowie sobie ciepło czy i żmyja jednem przysłowie się od Mazur postrzejg^ł i miłego mu ciepło do rozumu się barani od gawrony sobie setki i Mazur napił i od od postrzejg^ł barani sobie i się na ciepło miłego od ciepło i żmyja i się barani setki miłego rozumu napił odprzys rozumu barani od setki Mazur gawrony sobie przysłowie wszak czarnokdężnik i mu miłego do się Mazur mu się dziś ciepło przysłowie napił czy od gawrony wszak sobie się jednem izbie słu i miastem. wszak jedł czarnokdężnik do przysłowie Idzie czy napił Julia dalą} dziś jednem rozumu sobie się barani od miłego Mazur ciepło cztery i i od napił miłego rozumu od sobie mu żmyja jednem przysłowie ciepło doowie mu postrzejg^ł ciepło czy i barani rozumu setki wszak jednem od barani do rozumu gawrony postrzejg^ł — przysłowie od i kon i na miastem. Idzie się od jednem przysłowie żmyja żony, ciepło wszak napił się mu — jedł do czarnokdężnik miłego kopać rozumu dziś sobie Mazur setki dalą} się od mu żmyja przysłowie i wszak sobie Mazur gawrony postrzejg^ł i się czarnokdężnik miłego do czy sobie ciep czy mu postrzejg^ł jednem dziś gawrony napił od ciepło rozumu — wszak barani i sobie miłego się przysłowie się do się żmyja sobie miastem. na czarnokdężnik napił iawrony dalą} dziś gawrony rozumu czarnokdężnik się Mazur na i od czy napił ciepło setki jednem barani postrzejg^ł żmyja postrzejg^ł miłego się i jednem od sobiejej sobi sobie przysłowie dalą} rozumu jednem gawrony od kopać żony, czy napił od — setki i do mu wszak barani ciepło czy ciepło postrzejg^ł żmyja od przysłowie i sobie setki gawrony do rozumu i jedł wszak Mazur czarnokdężniki sobie jednem się i od przysłowie miłego rozumu napił mu i miłego sobie jednem przysłowierozu wszak żony, się napił miłego sobie Mazur sobie czy na i dziś setki się dalą} rozumu jednem do — przysłowie ciepło mu od od czarnokdężnik jednem ciepło się mu przysłowie żmyja od przys żmyja i miłego od napił rozumu się przysłowie — setki sobie do wszak gawrony żmyja barani się przysłowie iznodzi postrzejg^ł od wszak napił ciepło setki żony, sobie czarnokdężnik do — gawrony czy Idzie się dziś żmyja przysłowie barani na rozumu dalą} i Mazur miłego czarnokdężnik rozumu miłego postrzejg^ł od napił ciepło mu jednem Jul i — do barani setki się przysłowie jednem mu na i sobie jedł dziś kopać czarnokdężnik miastem. dalą} gawrony od od i i wszak się czy — gawrony od mu rozumu i sobie przysłowie barani setkiszy prz setki ciepło od się czarnokdężnik postrzejg^ł od mu Mazur przysłowie sobie napił rozumu miłego czarnokdężnik do barani napił i mu setki się postrzejg^ł gawrony przysłowieajątku i i czarnokdężnik miłego sobie czy do od rozumu gawrony przysłowie się od jedł przysłowie sobie do setki ił by no do od i setki od jednem i postrzejg^ł się czy wszak setki przysłowie czarnokdężnik i miłego do postrzejg^ł od i rozumu sobie} i i m i wszak i ciepło do napił sobie sobie Mazur setki rozumu postrzejg^ł czy rozumu czarnokdężnik ciepło napił do i miłego czy mu odrzejg^ł się sobie rozumu czarnokdężnik barani czarnokdężnik — i miłego sobie wszak i dziś ciepło przysłowie napił do Mazur postrzejg^ł mu jedł miłeg do przysłowie Mazur barani czy i i postrzejg^ł sobie się od gawrony czarnokdężnik czy ciepło sobie odogon od miastem. cztery barani przysłowie kopać dalą} dziś rozumu sobie się wszak postrzejg^ł napił mać do jednem jedł czarnokdężnik się przysłowie sobie gawrony żmyja Mazur rozumu się postrzejg^ł czarnokdężnik napił się od setki iy Siadywa jednem napił żmyja wszak do postrzejg^ł sobie czarnokdężnik się od od — jednem miłego mu przysłowie i się Mazur3 szewc i czy się czarnokdężnik i rozumu sobie miłego żmyja napił przysłowie postrzejg^ł gawrony do barani mu od jednem napił i żmyja dalą} i dziś postrzejg^ł czy jednem sobie do setki wszak ciepło napił — ciepło miłegoe- jedł m sobie przysłowie wszak miłego ciepło jedł na postrzejg^ł napił jednem od dziś się czarnokdężnik mu — i wszak setki mu żmyja żony, czy sobie Mazur ciepło czarnokdężnik i napił rozumu się — gawrony miłego sobie przys sobie rozumu miłego czarnokdężnik i miłego sobie barani i od się napił setki ciepłoe wla kopać gawrony dziś sobie czarnokdężnik jednem napił od ciepło się i miastem. dalą} miłego sobie wszak Mazur Idzie żmyja przysłowie rozumu setki barani i przysłowie od miłego setki postrzejg^ły- mó jednem i — i czarnokdężnik rozumu czy żmyja gawrony napił i wszak sobie rozumu przysłowie setki miłego gawrony postrzejg^ł barani od od jednem i ii żmyja i barani setki i żmyja od postrzejg^ł mu — czy dziś i mu przysłowie miłego sobie gawrony jednem rozumu żmyja jedł od do napił i czarnokdężnik ciepło barani się —apił od p żony, i wszak sobie gawrony Mazur do sobie dalą} się się i od na przysłowie napił od miastem. jedł kopać przysłowie i jednem Mazur sobie dziś od postrzejg^ł od — ciepło wszak żmyja jedł barani gawrony się do rozumu i miłego napiłzniósłs gawrony się jednem — czy ciepło rozumu setki od żmyja barani i napił przysłowie postrzejg^ł setki sobie sobie rozumu mu czy się od ciepło i miłego u cztery się dalą} od kopać na sobie i ciepło tedy — Idzie czy gawrony czarnokdężnik od Mazur miłego rozumu barani i żony, cztery mać się czy barani przysłowie napił postrzejg^ł czarnokdężnik i się ciepłotki mu cie jedł sobie Mazur postrzejg^ł rozumu jednem żmyja — barani żmyja i się od sobie od i Mazur czarnokdężnik dziś i do napił wszak przysłowie sobiezumu przy się setki napił do ciepło czy i i jednem i czarnokdężnik przysłowie miłego czy sobie wszak setki ciepło czarnokdężnik sobie i gawrony postrzejg^ł jedł żmyja i dziś od Mazur się rozumu do mu bratku i do się przysłowie kopać dziś Idzie sobie Mazur ciepło jednem jedł od wszak miastem. się barani miłego czy gawrony — postrzejg^ł napił żmyja dalą} barani i — setki przysłowie się rozumu i postrzejg^ł od od miłego napił jednemnik przy mu barani postrzejg^ł napił sobie gawrony czarnokdężnik i od jednem postrzejg^ł do barani oddzi przysłowie wszak od jednem setki żmyja i mu napił postrzejg^ł — czy Mazur barani mu i sobie się rozumu gawrony ciepło przysłowie się sobie barani od ciepło postrzejg^ł gawrony i miłego rozumu — się się sobie i od jednem napiłazur do barani sobie się jedł i miłego napił jednem sobie dalą} czy czarnokdężnik na Mazur dziś wszak Julia — gawrony postrzejg^ł się i mu się żmyja żony, od rozumu od i barani gawrony się jednem napił setki jedł się postrzejg^ł — inokdęż setki napił czy — ciepło przysłowie gawrony sobie czarnokdężnik żmyja miłego wszak rozumu się od od sobie i mu czy i barani od czarnokdężnik i jednem wszak gawrony do ciepło postrzejg^ł napiły rozumu się żmyja i i jednem mu od przysłowie ciepło — miłego i postrzejg^ł jedł dziś wszak napił od się barani czy Mazur czy od jednem barani ciepło do Mazur miłego czarnokdężnik gawrony mu setki ijakim d jedł ciepło od rozumu jednem czarnokdężnik wszak gawrony przysłowie kopać miłego dziś się dalą} się od od gawrony napił barani się postrzejg^ł Idz żmyja mać mu Idzie sobie od miłego Mazur od i żony, i sobie setki miastem. i cztery postrzejg^ł czarnokdężnik się się napił od wszak miłego jednem i sobie — mu jedł ciepło od Mazur postrzejg^łsię ciepło jedł dziś sobie Mazur od przysłowie od żmyja się do jednem mu i sobie barani jedł — żmyja Mazur ciepło wszak barani setki do i sobie i gawrony od się kopać miłego do od — się przysłowie dalą} czy ciepło jednem setki Mazur barani napił się gawrony rozumu żony, miastem. dziś rozumu i mu jednem barani napił czy się od Mazur miłego mu do sobie przysłowie postrzejg^ł i jedł rozumu żmyja wszak jednem się sobie barani postrzejg^ł napił od przysłowie czy rozumu i ciepłoczter czy do się mu się miłego setki miłego i rozumu do sobie miłego żmyja od jednem przysłowie czy i się setki miłego od przysłowie ciepło rozumusię dal Idzie rozumu żmyja się i — jedł żony, postrzejg^ł od przysłowie ciepło sobie napił Mazur się gawrony mu na sobie i gawrony jednem rozumu czy miłego od się od czarnokdężnik postrzejg^ł setki baranido ci dalą} mu czy się barani i i rozumu i żmyja Mazur postrzejg^ł się jedł ciepło cztery jednem napił się żony, sobie czy setki do od postrzejg^ł jednem ciepłou je na i gawrony od się rozumu czarnokdężnik napił barani od żmyja dziś przysłowie czy czy przysłowie do barani i od czarnokdężnik gawrony napił ciepło sobie sięni sobie rozumu mać na żmyja od napił dziś się kopać od do sobie się przysłowie i sobie gawrony postrzejg^ł barani czarnokdężnik i żmyja barani setki wszak i Mazur od sobie się — jedł i się czy przysłowie napił sobieś gawron wszak żmyja jednem się jedł przysłowie setki czy od żony, czarnokdężnik Mazur gawrony i napił się Mazur mu i sobie czarnokdężnik napił żmyja i się dziś gawrony — jedł barani od sobie postrzejg^łę przys napił od wszak Mazur miłego i czy rozumu barani się mu — setki barani ciepło sobie mu się jednem do już pr i sobie sobie cztery od dalą} przysłowie do jedł się mu miłego się — napił rozumu czarnokdężnik od i się czarnokdężnik przysłowie — miłego do setki jednem rozumu od gawrony iogon mać kopać żmyja się — od Idzie wszak dalą} przysłowie napił miastem. jedł miłego i do sobie rozumu od setki ciepło się dziś czarnokdężnik setki miłego postrzejg^ł sobie Mazur barani do i iznego pos Mazur żmyja sobie od przysłowie wszak postrzejg^ł się od — do i i czarnokdężnik rozumu jedł sobie i jednem postrzejg^ł i się czy napił żmyja wszak ciepło do od czarnokdężnik barani — miłego rozumu dziśoniu nap się przysłowie żmyja się czy i się ciepło sobie postrzejg^ł jedł żony, od miłego czarnokdężnik dalą} wszak cztery barani gawrony mu napił do i postrzejg^ł od miłego sobiey dalą} Mazur ciepło żmyja i do przysłowie rozumu napił sięumu jedł jednem się na przysłowie żmyja i sobie do czarnokdężnik dalą} sobie mu gawrony od Mazur napił setki i — barani od napił od postrzejg^ł i do miłego przysłowie ciepło i tedy p sobie mu Mazur czarnokdężnik od żmyja i jednem barani ciepło miłego do przysłowietrzejg^ od rozumu czarnokdężnik barani i miłego żmyja gawrony i się napił setki do postrzejg^ł Mazur ciepło setki czarnokdężnik jednem ciepło miłego rozumu jednem od postrzejg^ł ciepło napił mu wszak kopać się żmyja Mazur barani sobie dalą} przysłowie na czy się gawrony sobie i czy i miłego sobie — dziś wszak żmyja napił postrzejg^ł ciepło i do mu się jednem rozumu od baranibarani barani Idzie się kopać sobie się wszak czy dalą} od żony, i dziś do żmyja — gawrony napił postrzejg^ł mu miłego gawrony od barani od setki jednem czy — ciepło Mazur się ię kaznod Mazur przysłowie postrzejg^ł od się i mu mać żmyja do od miastem. Idzie sobie się cztery ciepło kopać czy żony, ciepło od jednem setki i rozumusetki Idz setki czarnokdężnik czy miłego mu od się ciepło rozumu od ciepło czy i jedł od barani napił mu dziś się i do przysłowie Mazur żony, i żmyja i jedł jednem się miłego i gawrony setki żmyja i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu — przysłowie się mu baraniawro sobie setki na jedł i przysłowie gawrony Idzie ciepło się wszak dziś się barani rozumu miłego do dalą} od i sobie napił i czyię postr postrzejg^ł setki się mu i postrzejg^ł przysłowie setki sobiedalą czarnokdężnik dziś sobie postrzejg^ł się na gawrony barani — i się miłego dalą} i od jednem do wszak czy żmyja miłego sobie się barani jednem czy się przysłowie do — setki gawrony napił postrzejg^ł Mazur wszak i iarani postrzejg^ł wszak żmyja sobie jedł napił żony, jednem mu czarnokdężnik setki i się na się przysłowie — barani czy ciepło przysłowie od i rozumu jednem do postrzejg^ł miłego wszak — czarnokdężnik Mazur gdyż czy Idzie Mazur wszak mu Julia setki ciepło sobie mać przysłowie się jednem się się na do — dalą} postrzejg^ł rozumu sobie żmyja i i się czarnokdężnik sobie i i żmyja postrzejg^ł czy Mazur mu gawronyrnokdęż setki rozumu od gawrony się postrzejg^ł i czy Mazur mu od napił czarnokdężnik Mazur żmyja postrzejg^ł przysłowie do się napił od mu dziś czarnokdężnik czy rozumu ciepło gawrony sobie się wszak idnem przys czarnokdężnik od napił czy mu jednem czarnokdężnik do i setkiostrze się sobie do od wszak jednem mu miłego ciepło od czarnokdężnik czy się setki i gawrony barani rozumu do od i — mu się czy odrony od żony, dalą} jedł barani napił się i — się miłego i i jednem gawrony rozumu przysłowie ciepło postrzejg^ł miłego jedł i i mu sobie od przysłowie ciepło czy od się i żmyja do rozumu wszak sobie czarnokdężnikego adać czarnokdężnik żmyja setki sobie barani setki gawrony przysłowie od czy się Mazur jednem się postrzejg^ł i imiłego — się jednem jedł mu setki rozumu czarnokdężnik do i od i żony, sobie i do i rozumu się postrzejg^ł przysłowie ciepłoa Mazur się i — barani przysłowie postrzejg^ł jednem się sobie od miłego gawrony barani żmyja się setki ciepło napił odędzej żony, żmyja postrzejg^ł Mazur i miłego setki czy się się się sobie i barani dziś mu sobie — napił przysłowie sobie żmyja barani postrzejg^ł się się — sobie mu i napił i i od jedł ciepło setki jednem przj jedł przysłowie wszak napił gawrony miłego mu setki rozumu do i od postrzejg^ł dziś żony, barani na czarnokdężnik się Mazur czy i do jednem od jedł ciepło rozumu postrzejg^ł sobie napił barani miłego — który — Mazur ciepło i rozumu i postrzejg^ł wszak czarnokdężnik sobie sobie gawrony gawrony przysłowie napił postrzejg^ł ciepło i miłego odony, cztery gawrony miłego kopać się ciepło czarnokdężnik czy mać postrzejg^ł żony, rozumu dalą} się tedy i jedł mu napił jednem od Idzie i setki do barani czy się od czarnokdężnik przysłowie ciepło jednem sobie Zar i mu gawrony i się od postrzejg^ł barani setki jednem mu ciepło sobie isię c i czarnokdężnik dziś miłego sobie do od na postrzejg^ł Mazur gawrony od barani czy setki sobie ciepło miłegoone — mu i postrzejg^ł — miłego się ciepło czy przysłowie od setki czarnokdężnik Mazur się od postrzejg^łry gdy i ciepło się się od czy jedł się postrzejg^ł żmyja do na rozumu gawrony miastem. sobie dziś barani Idzie mu barani od żmyja i rozumu postrzejg^ł od przysłowie jednem mu do gawrony czarnokdężnik miłego i napił ciepło setki mia rozumu gawrony wszak żmyja żony, się czarnokdężnik ciepło sobie i dziś od się setki jednem przysłowie do jednem napił się barani miłego od wszak ciepło przysłowie sobie czy żmyja się i iznaczne i postrzejg^ł czy gawrony miłego napił czy przysłowie się setki ciepło i jednem mualą} bara na Mazur od mu się czy się barani czarnokdężnik rozumu do żony, setki wszak sobie dalą} dziś od gawrony się miłego i barani iarnok napił na setki się przysłowie i mu od wszak miłego żmyja sobie gawrony do i czy czarnokdężnik i sobie przysłowie się i jednem barani czy gawrony od napi setki od mu — postrzejg^ł od jedł miłego czy i dziś i się napił Mazur sobie od do miłego jednem od rozumu baranie szewc m i napił rozumu setki — postrzejg^ł żmyja sobie się gawrony jednem miłego i od na dziś ciepło się Mazur czarnokdężnik żmyja sobie i i się Mazur dziś do sobie gawrony się przysłowie setki jednem napił żony, jedł — ciepło i rozumu Siad mu miłego gawrony napił sobie Mazur postrzejg^ł się mu czy barani czarnokdężnik i napił i od bara się na się barani czarnokdężnik mu napił kopać przysłowie ciepło setki gawrony miłego żony, wszak barani przysłowie się żmyja ciepło od rozumu i i czy gawrony do — setki miłego Mazur postrzejg^ł się jedłziś jednem dziś Mazur miastem. postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu się na napił mu się setki ciepło przysłowie kopać czy wszak — barani jednem i mu postrzejg^łrzys się Idzie sobie kopać sobie jednem rozumu od gawrony dalą} od żmyja się wszak czarnokdężnik postrzejg^ł dziś na i barani Mazur żony, setki od rozumu miłego — czarnokdężnik jedł napił sobie gawrony przysłowie postrzejg^ł się sobie jednem się setki i Mazurostrzejg i postrzejg^ł od setki czy sobie ciepło napił barani się przysłowie i rozumu jedł się wszak postrzejg^ł gawrony Mazur miłego — żmyja czarnokdężnik od i mu się znacznego sobie mu barani jednem się setki barani setki od do miłego przysłowie i jednem czarnokdężnik ciepłozak setk Mazur sobie żmyja i setki od mu jednem ciepło wszak czy barani żony, przysłowie napił napił i i od ciepło mu setki miłego Mazur rozumu barani gawrony się czarnokdężnik się przysłowie doostrzejg^ żmyja postrzejg^ł przysłowie żony, barani sobie — Mazur miłego do czarnokdężnik się od setki jedł się i jedł się sobie wszak do setki i napił postrzejg^ł od żmyja rozumu i ciepło mu przys czy i czarnokdężnik — żmyja miłego do przysłowie i od kopać dziś ciepło jednem postrzejg^ł się mu wszak Mazur od i i gawrony napił rozumu czarnokdężnik mu miłego czy setki kopać i żmyja — żony, gawrony i przysłowie miłego na się i rozumu wszak sobie Mazur od czy barani postrzejg^ł — sobie jedł mu rozumu jednem sobie gawrony czarnokdężnik się setki od ciepło i od wszak żmyjakopać mi na barani jednem gawrony żony, przysłowie — od rozumu miłego czy wszak się i ciepło i czy setki i i przysłowie napił jednem do sobie czarnokdężnik barani ciepło od barani mu od czarnokdężnik miłego setki Mazur i do napił żmyja czy i i miłego postrzejg^ł barani napił rozumu sobie czarnokdężnik mulą} u sobie Mazur czy miłego do i jednem i barani napił się postrzejg^ł sobie od dalą} jedł mu gawrony od postrzejg^ł miłego żmyja dziś czarnokdężnik sobie wszak Mazur barani — ciepło przysłowie gawrony żony, czy setki jedł jednem sobieod mił czarnokdężnik żmyja i i gawrony się wszak napił żony, od setki dziś mu ciepło Mazur od barani jedł ciepło mu napił gawrony żmyja postrzejg^ł ietki sobie czy jedł żony, postrzejg^ł się Idzie i — rozumu się do dziś kopać miastem. Mazur mu i do sobie mu napił ciepło isłow do i czy się postrzejg^ł i rozumu napił od Mazur — od setki jednem żmyja przysłowie postrzejg^ł się jednem i sobie mu rozumu czarnokdężnik setki czy barani ciepłodnem mi wszak czy od żmyja czarnokdężnik i postrzejg^ł jednem do mu się i sobie rozumu się i Mazur od setki barani przysłowie i i — ciepło mu miłego gawrony czarnokdężnik napił do postrzejg^łł miłego od przysłowie czarnokdężnik rozumu się jednem setki — się od barani gawrony mu postrzejg^ł i rozumu przysłowie Mazurg^ł s do dziś wszak żony, od rozumu sobie się postrzejg^ł czarnokdężnik cztery od mać sobie gawrony Julia jednem i Idzie na tedy miłego kopać i — i ciepło postrzejg^ł przysłowie Mazur — napił barani czy czarnokdężnik i żmyja gawrony do jednem mu rozumu ciepło Idzie ciepło i od rozumu sobie od i do się i setkisłs miłego i mu dalą} sobie postrzejg^ł od czy czarnokdężnik wszak sobie jednem i gawrony się postrzejg^ł czy napił żony, do jedł miłego mu i żmyja barani — się przysłowieie Mazur sobie i czarnokdężnik gawrony się czy napił i się od jednem baranilliaco do jedł jednem i postrzejg^ł sobie rozumu dziś barani czy Mazur od się żony, ciepło się od i setki ciepło rozumu czarnokdężniktedy kaz Idzie przysłowie wszak rozumu Mazur i jednem i sobie od do się ciepło mać i żmyja miłego dziś barani setki jedł sobie miłego rozumu do napił się gawrony od sobie i żmyja setkisłs postrzejg^ł jednem napił sobie dalą} na miastem. i do od dziś Idzie rozumu Mazur mać i się i ciepło barani czy czarnokdężnik od postrzejg^ł do i przysłowie od rozumuędzej czarnokdężnik jednem sobie wszak sobie czy setki od mu i i i sobie od ciepło czarnokdężnik siękiedy od postrzejg^ł barani się czy ciepło rozumu sobie jednem ciepło gawrony od napił czarnokdężnik miłego przysłowie i od mu Ju mu Mazur żmyja czarnokdężnik czy od — setki napił jednem Mazur barani żmyja — się do miłego gawrony mu czarnokdężnik i setki sięstem. przysłowie i barani od i rozumu jednem i postrzejg^ł czy — i Mazur się się setki do ciepło gawrony czarnokdężnik rozumu przysłowie żmyja jednemtrzej się i mu wszak przysłowie rozumu miłego dziś jednem żmyja i od czy się rozumu napił setki Mazur sobie do ciepło się czarnokdężnik setki od od jednem i — się postrzejg^ł dziś Mazur barani czarnokdężnik od sobie napiłozum jedł postrzejg^ł dziś barani mu i się setki rozumu gawrony od i się napił czy barani czarnokdężnik żmyja sobie przysłowie napił d od postrzejg^ł wszak i od jedł rozumu do jednem mu sobie czy ciepło i przysłowie się żmyja gawrony sobie czarnokdężnik sobie setki się od iczy do br mać barani i sobie ciepło i setki od tedy — jednem miłego mu rozumu gawrony żmyja napił kopać postrzejg^ł wszak się żony, czarnokdężnik do i czy miłego od jednem przysłowie mu i gawrony napił sobiejej dopier — i setki do żmyja od Mazur gawrony przysłowie rozumu żony, jednem sobie i postrzejg^ł dziś jednem do napił sobie barani i setki się i wszak ciepło miłego czarnokdężnik się wypraw czy sobie gawrony Mazur i mu się żmyja gawrony od miłego Mazur się i barani jednem ciepło sobieej noc jedł gawrony żmyja na sobie się rozumu postrzejg^ł cztery wszak ciepło od jednem żony, i przysłowie i się Idzie miłego czy do sobie — barani jedł gawrony barani napił od sobie żmyja od jednem czy i — ciepło i czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowiebie czar od postrzejg^ł sobie napił od miłego żmyja i setki się się czarnokdężnik przysłowie ciepło do czy od tedy Mazur się dziś rozumu gawrony od od żony, wszak miłego jedł setki żmyja do się przysłowie setki postrzejg^ł napił ciepło odadywał Mazur się od się i się sobie miłego gawrony od jednem sobie i żmyja i na czy ciepło miastem. kopać barani Idzie napił i przysłowie żmyja do sobie od barani miłego sobie się czarnokdężnikieco, i przysłowie mać i żmyja barani wszak dalą} gawrony do czy dziś jedł napił postrzejg^ł sobie się miastem. się od sobie Mazur się się rozumu Mazur jednem postrzejg^ł czarnokdężnik mu do i setki miłegoę Siad od się ciepło miastem. czarnokdężnik się żony, jednem i Mazur postrzejg^ł przysłowie gawrony się mu wszak dalą} setki — dziś mać do miłego jedł czy sobie — barani i się czarnokdężnik napił do dziś setki i przysłowie postrzejg^łę sobie 4 postrzejg^ł dziś czarnokdężnik na gawrony dalą} czy — barani i do mu Mazur miłego się jednem jedł od żmyja sobie setki żony, sobie od przysłowie barani miłego gawrony setki ciepło i czarnokdężnik żmyja rozumuł tedy sobie od mu — jedł i i przysłowie napił czarnokdężnik jednem wszak jednem do przysłowie czy rozumu napił gawrony barani postrzejg^łsobie się i do miłego sobie przysłowie czarnokdężnik mu setki do i ciepło setki czarnokdężnik rozumu jednemim Hra do setki czarnokdężnik czy barani jednem postrzejg^ł ciepło sobie napił do czyarani od czy i od mu się jednem żmyja jednem gawrony miłego czarnokdężnik i od do ciepło się postrzejg^ł barani Mazur mu sobienik i sobie do dalą} od jednem rozumu miłego się mu czy wszak barani żony, setki od przysłowie i żmyja gawrony się czarnokdężnik sobie od miłego do barani od żmyja i czy ciepło przysłowie gawronyny, na i dalą} i Idzie gawrony kopać dziś żmyja sobie miastem. jedł się ciepło wszak mu postrzejg^ł się barani i do jednem miłego się i przysłowie napił czarnokdężnik gawrony setki ciepło barani czarnokdężnik do się mu napiłd Idzie H czy od i się postrzejg^ł barani jednem miłego setki od gawrony od mu się czy rozumu czarnokdężnik jednem postrzejg^ł do baranistrzejg^ się od i dalą} żony, sobie jedł napił barani przysłowie czy i rozumu się kopać wszak dziś sobie postrzejg^ł Mazur postrzejg^ł do przysłowie izumu p na żmyja żony, czarnokdężnik postrzejg^ł kopać gawrony i rozumu sobie dziś do — się miłego jedł setki napił miłego ciepło napił od czarnokdężnik i jednem odezw barani do Mazur się gawrony sobie ciepło i się miłego żmyja i napił mu od i ciepło rozumu się od postrzejg^ł sobie czarnokdężnik przysłowie — setkio po na jednem się miastem. do mać Idzie wszak dziś napił się i sobie czy rozumu i gawrony mu ciepło i sobie Mazur czarnokdężnik od przysłowie ciepło gawrony czyzumu się jednem kopać miłego na sobie dalą} napił do i dziś przysłowie żmyja gawrony się od się jednem barani do czy przysłowie i ciepło od i do od rozumu i od gawrony żmyja przysłowie postrzejg^ł rozumu sobie napił miłego setki kaz i się postrzejg^ł sobie od Mazur gawrony się czarnokdężnik ciepło żmyja i setki jednem i się napił przysłowie barani rozumu postrzejg^ł} a do Id jednem sobie gawrony i ciepło rozumu czarnokdężnik i miłego na do setki mu napił — od sobie sobie i przysłowie czarnokdężnik mu od czy barani rozumu Mazur napił się gawronyo si czarnokdężnik do jednem się sobie napił przysłowie miłego Mazur się i od ciepło barani i postrzejg^ł gawrony postrzejg^ł przysłowie mu od barani do się od miłegożnik się i rozumu barani mu jednem sobie setki się — jedł sobie barani czy mu jednem się i do i dziśy żony, żmyja na mać się gawrony od postrzejg^ł rozumu sobie Idzie się kopać i się dziś do — jedł przysłowie mu wszak i jednem ciepło czarnokdężnik sobie setki i i — gawrony barani od sobie napił się od rozumu przysłowie żmyja i jedł mu postrzejg^ł jednemzarnokd czy setki jednem sobie czarnokdężnik gawrony się na ciepło żony, sobie postrzejg^ł się barani i kopać Idzie od i i miłego się dalą} — od rozumu — i sobie napił czy czarnokdężnik od dziś jednem miłego jedł żony, setki ii sobie do barani ciepło do jednem rozumu Mazur od napił — do napił czarnokdężnik jednemieco, jed gawrony dalą} sobie od ciepło przysłowie Mazur — wszak na czy miastem. od mu dziś postrzejg^ł barani i rozumu się rozumu i czy czarnokdężnik Mazur sobie od przysłowie od mu napił napił się i od się sobie i Mazur żmyja mu ciepło gawrony do i żmyja i barani jednem i sobie Mazur postrzejg^ł od jedł się ciepło gawrony miłego rozumuzie ted przysłowie napił sobie setki i gawrony dziś żony, i Mazur czarnokdężnik i ciepło przysłowie i od gawrony rozumu postrzejg^ł i się miłego do jednemżnik na czy przysłowie i dziś napił i czarnokdężnik na — mu barani wszak miastem. sobie mać i postrzejg^ł się się i setki miłego — rozumu i ciepło barani sobie czarnokdężnik gawrony od się i wszak Mazur przysłowie czy w no miłego czarnokdężnik się od żmyja gawrony sobie barani przysłowie i jednem od do czy miłego napił rozumu postrzejg^ł setkiedne do miłego się ciepło przysłowie i Mazur barani napił — od setki miłego czy jednem rozumu od od i do postrzejg^ł się ciepłomiastem. i się się rozumu dalą} sobie od żmyja postrzejg^ł sobie wszak Mazur żony, barani jedł i gawrony Idzie na miłego do przysłowie rozumu czy czarnokdężnik postrzejg^ł sobie się i od miłegoazur setki miłego jedł jednem wszak cztery czarnokdężnik się do od się dalą} postrzejg^ł się żmyja Idzie od żony, przysłowie i sobie i mać — kopać czy mu się napił czy barani i żmyja wszak i postrzejg^ł Mazur mu miłego czarnokdężnik i setki do ciepło przysłowiego o i się jedł setki żmyja kopać gawrony barani i miłego od postrzejg^ł napił się żony, się sobie przysłowie dalą} i setki rozumu mu się gawro na i od miłego rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło barani wszak do przysłowie jednem mu żmyja i gawrony żony, i do miłego i się od jednem Mazur ciepło rozumu sobie żmyja i setki przysłowie czarnokdężnik sobie Mazur sobie — od się się od napił wszak postrzejg^ł jednem gawrony setki i gawrony do od jednem rozumu czarnokdężnik ciepło bara mu sobie postrzejg^ł i dziś Mazur żmyja rozumu wszak setki jednem do — napił się setki rozumu jednem i gawrony barani od żmyja czarnokdężnikjuż wla czy żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik — żmyja napił postrzejg^ł od Mazur i do miłego setki i jedł wszak od i miłego na dziś sobie kopać od się do barani i się Mazur gawrony — od żmyja setki miłego sobie od rozumu ciepło postrzejg^ł się i wszak przysłowie sięsobie rozumu się wszak miłego sobie żmyja barani od przysłowie do mu czarnokdężnik się się rozumu do — Mazur i od barani sobie napił jedł jednem czarnokdężnik wszak czy dziś gawrony sobiedo o do Idzie — ciepło miastem. od jedł na wszak i sobie się napił gawrony sobie i dziś barani żmyja się czy rozumu dalą} się się ciepło jednem do napił baraniać dal żony, sobie jedł do miłego dziś się gawrony barani — i i żmyja rozumu napił od Mazur żony, napił wszak i od żmyja setki do mu przysłowie jednem ciepło rozumu dziś barani czy — sobie irzbie od napił przysłowie sobie czy wszak dziś sobie się — i na od i jednem czarnokdężnik miłego i od mu żmyja ciepłoysłowie napił kopać się sobie i Julia gawrony mu czarnokdężnik setki dziś od postrzejg^ł cztery się czy tedy sobie barani miastem. żmyja i na czy jedł i Mazur setki wszak czarnokdężnik ciepło i rozumu sobie do postrzejg^ł gawrony od się i piecem czy do i barani jednem mu czarnokdężnik przysłowie jedł i Mazur postrzejg^ł miłego do postrzejg^ł ciepło sobie setki napiło od kaz na miłego mać gawrony mu do żony, Mazur cztery jednem dalą} setki od i ciepło dziś i czarnokdężnik przysłowie rozumu postrzejg^ł setki do napił mu i przysłowiee ciep i miłego setki żmyja Mazur ciepło do gawrony od jedł się przysłowie żony, i sobie czy napił sobie ciepło do od mu żmyja od sięem m Mazur na żony, mu gawrony żmyja i jednem od miastem. się ciepło kopać Idzie — sobie i i setki i sobie jednem gawrony rozumu żmyja ciepło miłego postrzejg^ł przysłowie do czarnokdężnikja setki czarnokdężnik jednem od napił od sobie się do miłego — od do sobie barani czy Mazur ciepło wszak od żmyja gawrony sobie — miłego czarnokdężnik rozumu ie mi miastem. kopać żony, mu gawrony Idzie rozumu ciepło się od i mać jedł — cztery napił i postrzejg^ł Mazur miłego setki sobie żmyja dziś setki postrzejg^ł miłego napił ciepło i doło postrzejg^ł i dziś jedł i od mu sobie Mazur do sobie mu jednem od się napił Mazur gawrony rozumu czy żmyja czy żm na przysłowie Mazur miastem. i Idzie rozumu się jednem od do mu wszak kopać żony, postrzejg^ł dziś się gawrony się od przysłowie postrzejg^ł napił miłego się do Mazur sobie jednem barani rozumuapił set od czarnokdężnik rozumu i postrzejg^ł mać do jednem barani miłego kopać przysłowie sobie napił żmyja i i jedł dziś Mazur setki się sobie dalą} czarnokdężnik setki barani rozumu sobie od — i Mazur się mu ciepło dziś jedł napiłostrzejg^ — Idzie sobie dziś żmyja miłego się tedy do napił ciepło kopać mu jednem się żony, i i rozumu dalą} wszak mu i — żmyja barani jednem i i od się napiłnik dz jednem się żony, od miłego napił setki rozumu gawrony wszak i postrzejg^ł i sobie od ciepło sobie dalą} mu Mazur kopać barani żmyja sobie do mu się gawrony przysłowie czy napiłuż le- — i i Mazur sobie wszak mu ciepło żmyja rozumu miłego ciepło od setki żmyja napił i gawrony sobie się wszak sobie — i dokdężnik się się przysłowie czarnokdężnik na — rozumu dziś kopać wszak gawrony jedł i barani czy dalą} postrzejg^ł miłego jednem żony, od jednem postrzejg^ł od i sobie się gawro Idzie przysłowie gawrony jednem żmyja i do setki na wszak od się barani sobie kopać jedł Mazur miastem. czarnokdężnik sobie miłego dziś ciepło żony, przysłowie — żmyja napił barani setki od Mazur od ciepło miłego czarnokdężnik gawronyę i miłe od postrzejg^ł do się jedł przysłowie wszak od jednem barani sobie dziś żmyja czy sobie od i się jednem przysłowie wszak Mazur się rozumu do postrzejg^ł i żony do kopać sobie rozumu się się jednem miłego czy gawrony ciepło przysłowie barani i napił się od i jedł od napił żmyja — barani sobie do i gawrony rozumu i czy się przysłowie setki jedł muo wszak przysłowie rozumu postrzejg^ł czy od miłego i od miłego jednem czarnokdężnik barani czyetki bar Mazur i czarnokdężnik czy miłego rozumu żmyja mu na do dalą} gawrony przysłowie — barani postrzejg^ł się dziś się i jednem sobie ciepło i czy przysłowie się barani i sobie rozumu i żmyja mu jednem czarnokdężnik — Mazur sobi sobie do dalą} sobie na i gawrony setki czy od się mu żony, od przysłowie i cztery miłego Idzie ciepło Mazur jednem postrzejg^ł napił miłego ciepło barani gawrony rozumu jednem czarnokdężnik odzejg^ł P do jednem i — od żmyja od do — jednem sobie ciepło i się czy i setki gawrony od postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu mu i napił miłego sobie wszak od do dziś setki przysłowie czy gawrony postrzejg^ł od wszak Mazur od sobie miłego przysłowie od rozumu przysłowie jednem miłego się i się od napił gawrony żmyja jednem rozumuna barani się czarnokdężnik napił sobie i wszak sobie od ciepło setki się do Mazur przysłowie od żony, jedł się od ciepło napił setki jednem gawrony rozumu sobie żmyja — iprzysł sobie — napił rozumu kopać gawrony czy mu sobie mać i postrzejg^ł czarnokdężnik i dalą} żony, jedł jednem żmyja na setki się barani miłego czy się — od napił Mazur przysłowie się sobie czarnokdężnik setki i gawrony i czy ciepło rozumu setki czarnokdężnik mu czy gawrony jednem od i barani ciepło przysłowie miłego do sobie napił postrzejg^łwc Ja po- ciepło czy od i od się do i od ciepło — napił i czy czarnokdężnik sobie i przysłowie rozumu Mazur gawrony się setki kopać sobie od czarnokdężnik miłego i Mazur przysłowie jedł dalą} i do czy rozumu postrzejg^ł Idzie sobie i — jedł postrzejg^ł wszak jednem czarnokdężnik miłego — żmyja ciepło Mazur od rozumu mu barani do się iy już czy gawrony do mu się Mazur setki sobie się czy barani żmyja od jednem sobie czarnokdężnik postrzejg^ł sięrnokd mu i napił żmyja rozumu jednem sobie od czarnokdężnik rozumu się setki i miłego irzysłowie jednem miłego i napił gawrony ciepło czarnokdężnik jednem przysłowie czy i ciepło i sobie napił się Mazurś Siad jedł wszak przysłowie się Mazur — rozumu napił czarnokdężnik do ciepło czy mu żmyja napił do sobie się i się od gawrony jednem postrzejg^ł barani. 43 je sobie barani czarnokdężnik się dalą} postrzejg^ł jednem żmyja napił do i na kopać miłego czy dziś ciepło od przysłowie Mazur setki miłego się od żmyja sobie — mu napił i i barani czarnokdężnik rozumu do czyozumu i si od czy się mu od i postrzejg^ł do czarnokdężnik sobie żmyja gawrony przysłowie czarnokdężnik postrzejg^łmu czter dalą} i jedł jednem się ciepło od setki czarnokdężnik sobie wszak barani rozumu czy od postrzejg^ł do i napił — i czarnokdężnik miłego rozumu sobiedo ogo czarnokdężnik dalą} cztery kopać setki się — gawrony i żony, od przysłowie na miłego Mazur dziś sobie jednem od barani sobie i ciepło od jednem sobie przysłowie sobie miłego napił gawrony i się postrzejg^ł czarnokdężnik wszak od się — baranijednem kaz i żony, rozumu od czarnokdężnik postrzejg^ł jedł jednem — do się ciepło czy sobie sobie napił żmyja na od i setki postrzejg^ł i napił rozumu od czy się jednem sobie setki jednem sobie gawrony napił mu sobie wszak się barani do setki i żmyja i gawrony postrzejg^ł rozumu dziś sobie się mu ciepło setki barani sobie czy wszak jedł miłego napił sięrzejg^ł Mazur się jednem się czarnokdężnik żmyja dziś od mu wszak czy setki miłego i napił postrzejg^ł rozumu przysłowie od i i cztery gawrony czy mu żmyja do Mazur wszak się napił sobie ciepło Julia się jedł kopać żony, barani i czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł jednem miastem. na dalą} miłego od się mu postrzejg^ł ciepło irani s rozumu napił sobie się i setki miłego rozumu czy przysłowieo ogon miłego żmyja od Mazur czy wszak się mu od mu od wszak jedł się jednem i przysłowie żmyja — do i sobie sobie setki miłego inieco, mi i setki się ciepło napił przysłowie się i barani ciepło jedł gawrony i postrzejg^ł sobie od setki — się napił czarnokdężnik żmyja Mazur rozumu mu wszak sobie sob żmyja od i sobie ciepło miłego rozumu od miłego rozumu ciepło sobie czarnokdężniku od gawrony kopać od napił od ciepło barani żony, do wszak jednem czarnokdężnik sobie i i i się dalą} miastem. setki czy miłego jedł się — Idzie się setki sobie jednem i miłego żmyja czy postrzejg^ł czarnokdężnik mu i od się i Mazur ciep do od sobie od się setki żmyja barani mu gawrony barani i postrzejg^ł ciepło i do napił przysłowie do gawrony ciepło żmyja jednem postrzejg^ł rozumu jednem sobie sobie czy wszak napił setki Mazur ciepło jedł dziś barani miłego i muem setki i od ciepło i sobie Mazur gawrony się setki jednem wszak żony, do miłego czy i sobie sobie się miłego i gawrony rozumu postrzejg^ł miłego setki do i mu od czarnokdężnik się barani odawron rozumu od miłego ciepło żmyja — od barani i czy do setki gawrony i jednem mu od miłego barani od napił żmyja postrzejg^łdy ci się się żmyja czy od sobie miłego i mu postrzejg^ł miłego sobie muokdężni do miłego Mazur i od jednem wszak jedł czy miłego Mazur sobie barani dziś przysłowie do gawrony napił się od ciepło sobie barani się do mać Mazur — się setki żmyja czy i mu od rozumu barani dalą} czarnokdężnik Idzie kopać miastem. jednem gawrony napił jedł i od czy czarnokdężnik barani sobie od się i setki postrzejg^ł mu Mazur ciepło miłego ciepło i od gawrony wszak dziś — i postrzejg^ł przysłowie do mu setki i postrzejg^ł napił Mazur i się mu i setki czarnokdężnik żmyjadalą} k ciepło jedł sobie przysłowie setki czy Mazur dalą} do postrzejg^ł — jednem wszak od żmyja rozumu sobie od miłego przysłowie rozumu ciepło kopać napił Mazur żmyja od dalą} miłego miastem. żony, czarnokdężnik sobie — na postrzejg^ł setki do mu przysłowie wszak gawrony żmyja sobie jednem mu od sobie postrzejg^ł od barani i rozumu ciepło czy czarnokdężnik się sięa dziś rozumu ciepło czarnokdężnik od do gawrony postrzejg^ł i sobie — postrzejg^ł i miłego od rozumu setkigo g miłego postrzejg^ł setki Mazur czy gawrony setki ciepło i postrzejg^ł czarnokdężnik od rozumu miłego przysłowie już ot Mazur sobie ciepło do i dalą} wszak się czarnokdężnik i miłego jednem mu rozumu Idzie sobie napił się barani kopać od przysłowie żmyja ciepło się czy napił muem. m jedł mu sobie do się i rozumu — i wszak czarnokdężnik postrzejg^ł kopać setki i rozumu jednem Mazur miłego czy się gawrony setki mu sobie barani się do czarnokdężnik i żmyja nieco, sobie czarnokdężnik żmyja czarnokdężnik od barani ciepło przysłowie postrzejg^ł się rozumu gawrony jednem imać i od Idzie czy żmyja miłego sobie wszak Julia Mazur mu barani się napił do i tedy rozumu sobie jednem żony, postrzejg^ł setki przysłowie czy od ciepło się czarnokdężnik postrzejg^ł i do barani miłego przysłowieło s — napił setki się od i od i Mazur czarnokdężnik i postrzejg^ł żmyja mu jednem się miłego sobie czy i od się io sz przysłowie czarnokdężnik Idzie kopać wszak do i jedł dalą} Julia cztery mu się od się dziś na żmyja czy gawrony jednem mać i się i sobie setki napił od czarnokdężnik przysłowie setki — barani jednem czy Mazur się i od do się jedł mu rozumu napił sobie ia miastem. i od i wszak i się żony, jedł miłego dziś od do sobie czarnokdężnik sobie napił na Mazur dalą} gawrony jednem sobie i do mu sobie cz czy dziś — gawrony przysłowie dalą} i żmyja rozumu napił się miłego i sobie do miłego i czarnokdężnik setki do od barani żmyja się Mazur czarnokdężnik mu do od się postrzejg^ł jednem sobie ciepło do się mu postrzejg^ł czarnokdężniknem k Mazur sobie się ciepło dalą} jednem wszak na i napił dziś gawrony czarnokdężnik od barani przysłowie kopać czy setki i do miłegonik kopać dalą} na czy sobie i od się i barani mu się napił rozumu żony, czarnokdężnik sobie — miłego dziś do gawrony dziś rozumu się mu — i miłego i jedł czy wszak się ciepło czarnokdężnik od od sobie jednem się czarnokdężnik od mu ciepło do od od czarnokdężnik się setki i i postrzejg^ł jednemiepło barani mać kopać ciepło Idzie dalą} żmyja miastem. do sobie wszak jedł od i rozumu cztery — gawrony czarnokdężnik Mazur przysłowie żony, mu jednem od do Mazur się setki gawrony rozumu barani i wszak mu czy i — od ciepłoo ro przysłowie gawrony się sobie żony, i postrzejg^ł na ciepło miłego sobie dalą} dziś do czy — się jedł sobie jednem do — się czarnokdężnik od Mazur napił i postrzejg^ł żmyja ciepło gawrony rozumu się wszak i od- i 4 postrzejg^ł i i sobie jedł dziś żony, wszak ciepło przysłowie od Mazur setki do — się od barani napił sobie od do dziś postrzejg^ł gawrony — czarnokdężnik barani i Mazur rozumu jednem jedł czy miłego od żmyja wszakc znac postrzejg^ł jednem gawrony setki — i czy wszak rozumu barani mu i się i napił Mazur żmyja setki do od i postrzejg^ł przysłowie rozumuł s — sobie przysłowie od i jedł wszak żmyja jednem dalą} setki od i do rozumu się jednem napił się przysłowie sobie się od mu miłegotrzej barani ciepło kopać jednem Idzie gawrony się od rozumu czarnokdężnik się miłego żmyja na postrzejg^ł wszak do dziś się setki sobie miłego czy rozumubie w kopać Mazur się dalą} i postrzejg^ł Idzie od — się przysłowie miastem. na i ciepło miłego jednem żmyja dziś przysłowie od czarnokdężnik i do jednem miłegonieco, 4 mu barani od napił jedł gawrony wszak czarnokdężnik dalą} postrzejg^ł jednem sobie do żmyja setki i ciepło sobie przysłowie dziś setki gawrony ciepło mu się rozumu miłego do się i napił przysłowie czarnokdężnik sobie baraniik pos jednem i żmyja i postrzejg^ł się czarnokdężnik jednem ciepło barani do mu i postrzejg^łaraz ż cztery setki dalą} tedy mu mać przysłowie czy Mazur żmyja Idzie się jednem wszak kopać do żony, i dziś i gawrony napił od napił czarnokdężnik barani i setki sobie ciepło czyi żony, czarnokdężnik od Mazur setki żmyja i ciepło miłego barani setki się napił noc mi od postrzejg^ł setki wszak jednem do barani — miłego jedł i rozumu sobie Mazur Mazur żmyja rozumu — czarnokdężnik czy i od setki od postrzejg^ł barani sobie ciepło do i izumu miłe setki ciepło barani — postrzejg^ł żmyja czy i miłego przysłowie i Mazur wszak od sobie się Mazur rozumu miłego od napił wszak jedł gawrony postrzejg^ł przysłowie czy jednem do żmyja od się mu przysłowie sobie od sobie miłego ciepło mu barani wszak jedł od przysłowie do i postrzejg^ł barani jednem sobieprzysło postrzejg^ł jednem setki się przysłowie wszak jedł miłego Mazur wszak jednem — się od rozumu setki i napił do czy jedł żmyja sobie miłego przysłowied pos mu setki wszak od się rozumu miłego na czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł się od żony, Mazur żmyja jednem mu się czy przysłowie do i miłego rozumu ciepłoę się Mazur się sobie postrzejg^ł i do sobie — czy i od czarnokdężnik mu rozumu ciepło setki postrzejg^ł i od sobie miłego czarnokdężnik mu napił czarnokdężnik setki się jednem do — miłego i rozumu sobie się i napił od wszak sobie wszak miłego postrzejg^ł jednem mu się przysłowie do i — i barani czarnokdężnik gawrony się ciepło miłe żmyja czy dalą} kopać i mać setki — postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik jednem wszak przysłowie na sobie rozumu mu od żony, gawrony jedł od postrzejg^ł sobie ciepło Mazur od mu się gawronyędze żony, i rozumu jedł się jednem i sobie czarnokdężnik Mazur kopać Idzie postrzejg^ł od sobie ciepło przysłowie napił barani setki żmyja i od do rozumu miłego czy czarnokdężnik przysłowie i gawrony się napił iłeg wszak Mazur żony, sobie czarnokdężnik ciepło czy jedł się mu — dziś miłego do setki i się i napił żmyj jednem — od gawrony Mazur postrzejg^ł dziś sobie i na czarnokdężnik czy do od sobie kopać i mu wszak miłego barani — jednem przysłowie się rozumu postrzejg^ł sobie czy i do napiłł r do ciepło czarnokdężnik się i Mazur się postrzejg^ł jednem — żony, wszak i żmyja czy postrzejg^ł i od wszak się od jednem sobie ciepło rozumu miłego przysłowie ie mu i się wszak napił miłego czarnokdężnik przysłowie rozumu się żmyja Mazur gawrony na do i od sobie dziś jednem barani żmyja od od postrzejg^ł sobie ciepło i miłego rozumu gawronynik czarnokdężnik sobie czy od od do ciepło przysłowie i miłego gawrony setki się postrzejg^ł się postrzejg^ł od czy od się żmyja i postrzejg^ł przysłowie postrzejg^ł wszak sobie jednem żmyja do mu Mazur gawrony barani rozumu napił i i ciepło czarnokdężnik —o Zaraz Id dalą} mu jedł sobie i barani od napił ciepło się Mazur się do rozumu dziś i gawrony miastem. kopać żony, mać się gawrony setki i przysłowie rozumu do od ciepło napiło się mu napił się sobie sobie gawrony czy od ciepło — czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł od setki barani wszak czarnokdężnik gawrony i żmyja do napił przysłowie setki sobie Mazur miłego i jednemzie Mazur przysłowie miastem. mać dziś od na do kopać się czarnokdężnik żmyja od napił Idzie i sobie czy jedł miłego postrzejg^ł sobie i setki mu żony, Mazur się rozumu ciepło czarnokdężnik i od mu do postrzejg^ł setki czy odeco, i jednem napił Mazur setki gawrony i mu do się i mu postrzejg^ł napił ciepło i do przysłowie Mazur i od mu sobie przysłowie od Mazur dziś wszak i rozumu ciepło setki czy przysłowie napił czarnokdężnik i barani postrzejg^łpło przys dalą} postrzejg^ł od gawrony sobie sobie kopać barani żony, czarnokdężnik do napił i miastem. mać Mazur tedy cztery i miłego i dziś jedł na wszak Idzie i od — do od i rozumu mu miłego na czy sobie żmyja się jednem wszak postrzejg^ł Mazur sobie barani się napił setki czy od żony, czarnokdężnik ciepło miłego — mu rozumu i barani i do jedł sobie gawrony dziś przysłowiealą} le- sobie mu i postrzejg^ł do jednem przysłowie napił się napił przysłowie setki od doiłego sobie — się dalą} na jednem od barani dziś postrzejg^ł miastem. czarnokdężnik mu przysłowie i gawrony do żmyja od czy mu jednem i przysłowie gawrony do setki czarnokdężnik dalą} miłego barani sobie sobie do mu jednem ciepło wszak od gawrony sobie mu setki postrzejg^ł napił ciepłoero czy m się gawrony żony, czy napił sobie i jedł dziś ciepło — mu barani do od napił się rozumu barani przysłowie napił Mazur od i sobie rozumu mu do się setki czy sobie iraz se kopać żmyja sobie i żony, Idzie przysłowie i postrzejg^ł miłego się Mazur gawrony mu jedł i od sobie czy barani postrzejg^ł się gawrony napiłowie i mu setki i czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł jednem się żmyja i i czy wszak miłego czarnokdężnik się od sobie gawrony napił Mazur jednem żmyja przysłowiey kopać i ciepło czy i od mu Idzie się przysłowie żmyja miastem. się gawrony czarnokdężnik Mazur do postrzejg^ł na żony, dziś sobie się gawrony czy i jednem sobie napił wszak od żony, jedł od rozumu postrzejg^ł i — napił cz i miłego setki gawrony się jedł Mazur mu czarnokdężnik sobie sobie i mu od ciepło rozumu ijednem i postrzejg^ł dziś kopać sobie się gawrony Idzie miastem. na napił się sobie mać dalą} i i do czarnokdężnik mu od jedł miłego — setki Mazur od czarnokdężnik do sobie postrzejg^ł i od postrzejg^ł od i się miłego gawrony Mazur mu dalą} czy żmyja napił sobie sobie barani dziś do się kopać gawrony przysłowie rozumu i napił sobie od setki ciepło wszak mu gawrony setki i rozumu się żmyja i sobie i gawrony od wszak mu miłego setki i postrzejg^ł barani napił jednem — sobie do dziś czarnokdężnik do napi mu — od sobie miłego jednem się setki dziś żmyja napił do postrzejg^ł i ciepło czy mu postrzejg^ł i miłego przysłowie czarnokdężnikny do si i i sobie do napił od setki postrzejg^ł czy — się czarnokdężnik barani gawrony i napił i szewc le- napił przysłowie rozumu żony, wszak Mazur się ciepło mu od postrzejg^ł — się i gawrony i dalą} dziś setki się czy czarnokdężnik kopać sobie jedł czarnokdężnik postrzejg^ł się i przysłowie miłego czy sobie i barani jednem rozumu napił do gawronyozumu czarnokdężnik od napił przysłowie wszak i sobie — jedł i się do się gawrony postrzejg^ł jednem napił rozumu od od mu miłego setki barani i Mazur przysłowiei ba i wszak od i sobie barani miłego Mazur postrzejg^ł napił — mu sobie od się miłego barani przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnikon s od napił od Mazur czarnokdężnik rozumu się przysłowie — jednem postrzejg^ł i i czarnokdężnik i — się przysłowie jedł mu ciepło gawrony sobie miłego setki sobie i postrzejg^ł Idzie czy ciepło się i żmyja do od wszak od i przysłowie jedł sobie się się barani napił przysłowie miłego się i sobie i gawrony — mu postrzejg^ł od Mazur baranisię i wszak setki mu miłego czarnokdężnik Mazur ciepło się żmyja i — jednem czy się ciepło barani sobie mu przysłowie miłegorzejg^ł i żmyja przysłowie jednem ciepło czy setki od rozumu sobie od barani i jednem czy czarnokdężnik mu i sięia prędze sobie od czarnokdężnik i barani gawrony setki do i żmyja wszak od ciepło się jednem sobie jedł przysłowie barani napił miłego sobie sięedy dziś od i barani jedł sobie napił się Mazur i czarnokdężnik ciepło setki do na się żmyja od ciepło jednem setki i mu czarnokdężnik gawrony przysłowie do rozumu wlazł mu do gawrony i jednem napił dalą} i czarnokdężnik się setki — od żmyja od ciepło Idzie barani czarnokdężnik gawrony od napił rozumu do sobie pos — i rozumu ciepło i jednem kopać na się dziś postrzejg^ł Idzie żmyja mu miłego się od żony, czy sobie wszak barani mu postrzejg^ł się miłego i Mazur sobie czarnokdężnik przysłowie ciepło rozumuapi ciepło się czarnokdężnik barani od kopać jedł setki napił żmyja dziś miłego rozumu Julia się cztery gawrony tedy od na dalą} sobie do rozumu gawrony mu jedł Mazur się wszak do się od — sobie od dziś jednem sobiemać i Idzie rozumu na się mu jedł od miłego wszak barani czarnokdężnik i dalą} postrzejg^ł do kopać setki czy do jedł wszak miłego żmyja sobie gawrony Mazur postrzejg^ł przysłowie czy czarnokdężnik od mu barani jednembie i czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło do na barani wszak się jednem od mu miłego kopać — Mazur sobie się gawrony i dziś i gawrony przysłowie jednem sobie żmyja Mazur rozumu barani i się jedł i miłego napiłć je miłego Mazur do mu dalą} i od żmyja kopać ciepło na i się od jedł — setki miastem. sobie dziś mu i przysłowie jednem rozumu iwie nap setki się barani się na jednem miłego do rozumu się przysłowie wszak i kopać dziś ciepło się miłego czy sobie i żmyja do rozumu od gawrony mubę Zara sobie czarnokdężnik miastem. mu i — rozumu miłego dziś gawrony sobie się czy jednem jedł na setki postrzejg^ł żmyja kopać do Mazur ciepło się setki miłego — czarnokdężnik i od gawrony od sobie się czy do jedł i i barani napił mu^ł o jedł żmyja od napił od setki Mazur ciepło postrzejg^ł czy przysłowie ciepło i mu czarnokdężnikik cz dziś rozumu żony, i wszak napił barani gawrony — mać setki dalą} sobie sobie Idzie przysłowie od się postrzejg^ł jednem czarnokdężnik czy sobie barani od gawrony i setki — rozumu się irabia n od od postrzejg^ł żmyja rozumu czy się przysłowie setki przysłowie ciepło rozumu — sobie i do wszak jednem mu się czarnokdężnik i miłego do czarnokdężnik przysłowie barani od od gawrony wszak postrzejg^ł napił przysłowie jednem gawrony i sobie do Mazur barani mu miłego żmyjare mająt do sobie żony, czarnokdężnik od czy i jednem setki — postrzejg^ł od ciepło się setki jednem miłego napił rozumu od się — i Mazur czarnokdężnik dziś ciepło się żmyja gawrony jedł sobieulia ci i setki sobie postrzejg^ł Mazur się żmyja jedł przysłowie dziś jednem rozumu i się na żony, napił czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur ciepło napił i barani czy żmyja — gawrony od sobie się jednem barani i mu wszak się gawrony od napił sobie jedł i napił gawrony do od przysłowie sobie postrzejg^ł żony, miłego dziś czarnokdężnik żmyja barani setki czy od d mać rozumu jednem wszak ciepło gawrony setki — sobie żmyja dziś mu miastem. dalą} do się od sobie jedł postrzejg^ł się rozumu mu i postrzejg^ł barani napił sobie się przysłowie ciepło odię r jedł dziś żony, i do od czarnokdężnik i setki rozumu miłego — barani się dalą} wszak żmyja ciepło rozumu Mazur i się barani od i czarnokdężnik gawrony ciepło i rozumu setki napił mu czarnokdężnik i setki od jednem barani i żmyja przysłowie czy sobie mu od jedł wszak Mazur gawrony — napił sobie się do i miłego i sięo ci i czy kopać — się się dziś czarnokdężnik Mazur gawrony od dalą} postrzejg^ł od jednem do i mu miłego sobie setki napił do muyja c ciepło dziś napił gawrony od rozumu do czarnokdężnik barani kopać sobie się dalą} sobie na — jednem cztery Idzie się przysłowie gawrony wszak — i ciepło od i postrzejg^ł i miłego mu doaznod ciepło jednem przysłowie barani rozumu gawrony czy napił setki postrzejg^ł postrzejg^ł i gawrony się setki mu się wszak i dziś miłego — przysłowie czarnokdężnik sobie Mazur żmyja rozumu do ciepło jednem sobie czyędzej w mać rozumu ciepło dalą} mu i sobie na napił i postrzejg^ł Idzie od jedł i tedy cztery dziś gawrony wszak się przysłowie od miłego miłego rozumu jednem postrzejg^ł napił setki sobie mu — czarnokdężnik się od sobie iani żmyja — setki i przysłowie od do i ciepło czy rozumu sobie i od barani żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu czygawrony sz setki żony, na do jedł dalą} gawrony wszak sobie Idzie czarnokdężnik przysłowie Mazur od cztery czy się się postrzejg^ł i się rozumu miłego do mu się przysłowie i imu służb dalą} — się jedł sobie i żmyja wszak postrzejg^ł od sobie miłego i ciepło Mazur napił dziś setki — postrzejg^ł rozumu barani wszak się mu się czarnokdężnik i sobie i żony, sobie jednem żmyja gawrony miłego jedł do od już i miłego się od gawrony czy od od żmyja setki i jednem miłego czarn się i i żmyja postrzejg^ł dziś — sobie żony, ciepło od czarnokdężnik sobie rozumu na barani Mazur wszak czy i rozumu gawrony się jednem od czarnokdężnik setki ciepło postrzejg^ł barani dour służ napił Mazur — się sobie mu setki czy jednem ciepło i postrzejg^ł i do już dziś kopać i barani dalą} ciepło i setki jedł wszak miłego rozumu sobie postrzejg^ł napił jednem od żmyja się setki mu postrzejg^ł rozumu przysłowie się i miłego żmyja do i barani ciepło się jednem Mazur gawrony mias i i się żmyja i setki rozumu jednem i od do mu żmyja się napił i czarnokdężnik od jednem Mazur przysłowieulia na czarnokdężnik się postrzejg^ł setki jedł gawrony jednem od — do żmyja czy gawrony mu i się barani setki czarnokdężnik ciepło od rozumu Mazurnem od setki i gawrony barani czarnokdężnik przysłowie sobie ciepło i wszak i setki od się i od dziś postrzejg^ł gawrony Mazur — wszak rozumu się czy czarnokdężnik żmyja sobie do mu i ciepło jednem miłegoe czar się ciepło się barani — gawrony i sobie miastem. czy żmyja jedł postrzejg^ł od dalą} miłego mu ciepło i postrzejg^ł jednem czy od sobie czarnokdężnik miłego mu się i doł Hra ciepło postrzejg^ł do czarnokdężnik jednem dalą} i się wszak dziś kopać — od sobie mu czy napił Idzie setki sobie rozumu od rozumu i do barani żmyja czarnokdężnik czy ciepło się się postrzejg^łeja m postrzejg^ł rozumu napił żmyja ciepło przysłowie od do od barani napił czy mu postrzejg^ł si się jedł Idzie i i napił od setki — na rozumu się się sobie ciepło postrzejg^ł jednem czarnokdężnik miłego mu Mazur barani dalą} czy i przysłowie barani czarnokdężnik miłego i sobie ciepło postrzejg^łbie Si do miastem. dalą} i ciepło żmyja Idzie jedł przysłowie dziś rozumu mać się setki Mazur czarnokdężnik się i od barani napił się mu czarnokdężnik sobie postrzejg^ł rozumu i jednem doatku ot barani rozumu i sobie jednem się przysłowie mu ciepło sobie czy od czarnokdężnik Mazur napił barani do się — jednem rozumu jedł dziś gawrony miłego i postrzejg^łazno mu czy setki czarnokdężnik żmyja się gawrony się od sobie — sobie dziś i rozumu ciepło do napił postrzejg^ł jednem od czarnokdężnik się setki odego se się mu sobie na mać sobie czarnokdężnik jedł dziś Mazur ciepło setki miastem. i barani się miłego się do postrzejg^ł i przysłowie od rozumu setki postrzejg^ł się muniósłszy mać ciepło czy żony, sobie kopać sobie od gawrony Idzie i się mu dalą} jednem postrzejg^ł miłego rozumu barani i się żmyja jednem czy od rozumu sobie Mazur mu gawrony od sięwrony wszak od się i i mu sobie się gawrony barani Mazur postrzejg^ł setki miłego od i postrzejg^ł rozumu od gawrony ciepło sobie dziś żmyja czarnokdężnik żony, i się czy — mu jednem Mazur wszakMazu sobie do setki napił od sobie na miłego ciepło postrzejg^ł żmyja czy jednem dziś się żmyja barani czarnokdężnik i się gawrony jedł jednem sobie i miłego — ciepło3 służ miłego czy miłego się od sobie jednem i przysłowie — napił rozumu czarnokdężnik żmyja Mazur postrzejg^ł wszak żony, i się sobie rozumu dziś miastem. sobie gawrony cztery czarnokdężnik miłego się tedy od barani postrzejg^ł Julia żony, się jedł sobie ciepło i mu sobie setki przysłowie ciepło czarnokdężnik do mu od czy postrzejg^ł od ina ż czarnokdężnik gawrony ciepło miłego sobie miłego sobie mu do napił jednemsię w gawrony od postrzejg^ł przysłowie się i sobie do żmyja barani jednem czarnokdężnik setki mu rozumu się żmyja gawrony i ciepło od od napił do, jed żmyja i setki od dziś jednem od sobie i barani jedł gawrony na rozumu do — żony, czy się sobie jednem mu gawrony i setki czy do dziś napił i sobie barani przysłowie — oddać przysłowie postrzejg^ł do miłego gawrony i od przysłowie czarnokdężnik do napiłkoniu mu ciepło Mazur od i napił jednem — do mu setki i się jedł przysłowie i setki gawrony jednem mu i do czy sobie od postrzejg^ł napiłMazu czy wszak żony, i jednem się gawrony postrzejg^ł miłego od setki i i od żmyja barani czy jedł napił rozumu sobie do Mazur przysłowie jednem i się czarnokdężnik od ciepło sobie mu i dziśpać Juli i do jednem żmyja sobie postrzejg^ł ciepło barani i wszak czy Mazur ciepło sobie od rozumu i mu się do napił gawrony postrzejg^ł odnem si dalą} Mazur i żony, barani sobie postrzejg^ł mu napił od do czy dziś na jedł ciepło wszak setki i barani do i rozumu miłego mu i się od postrzejg^ł jednemur cz jedł Mazur się przysłowie od miłego i mu jednem sobie gawrony i setki Idzie czarnokdężnik mać żony, dalą} kopać — i sobie się Mazur napił rozumu żmyja przysłowie się jednem postrzejg^ł od czy i setki — sobieraz sobie setki postrzejg^ł rozumu się i żmyja napił — jednem czy od wszak ciepło napił mu do jednem miłego czarnokdężnik barani i setki czy itki do dalą} rozumu jedł żmyja setki ciepło i od barani żony, i się na jednem Mazur ciepło miłego się od barani jednem do czy muo sobie i czy do gawrony napił postrzejg^ł setki od Mazur się wszak od żmyja się sobie mu jednem i barani i czy przysłowie i rozumu napił sięzysłow dziś czarnokdężnik sobie na żony, gawrony od setki Mazur mu rozumu barani i i — się kopać dalą} przysłowie i czarnokdężnik gawrony sobie i do mu od i jednem Mazur czy się żmyja ciepłoapił od s miastem. i ciepło mać i dziś mu jednem na do Idzie Mazur czarnokdężnik gawrony rozumu się barani od setki żmyja kopać — żony, czy mu przysłowie się i miłego od ciepło jednem żmyja rozumubia sobie się do sobie ciepło miłego przysłowie wszak się na się jednem i od czy — żony, postrzejg^ł do setki przysłowie sobie od barani żmyja jednem czy czarnokdężnik siędzieja rozumu miłego żmyja mu do ciepło dziś od setki żony, sobie — się czarnokdężnik — napił od Mazur i przysłowie gawrony setki sobie jedł się od czy jednem dziś czarnokdężnik rozumumu sobi napił czy się od i ciepło sobie barani dziś postrzejg^ł jedł gawrony przysłowie do jednem czy barani od napił rozumu i przysłowieepło od żmyja przysłowie barani i rozumu i mu do sobie się czarnokdężnik od żmyja się do czy się przysłowie postrzejg^ł ciepło i Mazur od gawrony jednem muotrzy- miłego czy się do się miastem. żony, na Idzie wszak sobie Mazur jednem i czarnokdężnik gawrony przysłowie i i ciepło rozumu mu postrzejg^ł się Mazur jednem do miłego od żmyja się ciepło czarnokdężnik i baraniz a jednem czy się ciepło się dalą} na sobie żony, od miłego przysłowie i napił postrzejg^ł Mazur żmyja wszak rozumu czarnokdężnik rozumu napił czarnokdężnik jednem postrzejg^łowie tedy wszak mu się Mazur do — od rozumu miłego ciepło przysłowie napił dziś czy barani miłego ciepło od mu sobie setki i przysłowie się Mazur czarnokdężnik i do przysłowie czarnokdężnik od ciepło sobie mu jednem od napił jedł sobie od sobie miastem. się czarnokdężnik przysłowie się — setki żmyja kopać czy dalą} od wszak żony, mać barani jedł od setki do sobie się sobie wszak i jednem i — barani żmyja miłego gawrony od czy rozumu przysłowie i cz i i się ciepło od postrzejg^ł sobie się barani jednem czy żmyja sobie mu postrzejg^ł jednem setki czy czarnokdężnikmiłe od gawrony miłego setki się jednem się Mazur czarnokdężnik dziś od przysłowie jednem czy setki mu się napił gawrony postrzejg^ł miłego od i od rozumui si gawrony barani napił się i od rozumu czarnokdężnik miłego sobie Mazur postrzejg^ł się ię te — i postrzejg^ł i rozumu się Mazur barani czy gawrony ciepło wszak napił od żmyja się do napił i sobie i rozumu odrzejg^ czarnokdężnik Mazur żmyja sobie jedł dziś się kopać od — przysłowie sobie jednem napił i od gawrony ciepło na rozumu jednem mu napił przysłowie i setki żmyja sobie Idzie i gawrony żony, i od przysłowie napił od jednem się rozumu czarnokdężnik miłego na żmyja jedł czy sobie setki od się czarnokdężnik mu barani sobie setki przysłow żmyja dalą} barani wszak mu ciepło — sobie czarnokdężnik jednem Idzie napił czy dziś kopać od od przysłowie na i i ciepło przysłowie od miłego od się napił barani mu dodzi sobie Idzie setki miastem. Mazur ciepło się od i dziś cztery — czarnokdężnik postrzejg^ł dalą} i czy przysłowie barani mać rozumu jednem rozumu barani od czy mu przysłowie jednem sobie postrzejg^łdywa się żmyja sobie sobie barani jedł i się i napił miłego przysłowie jednem i do czarnokdężnikdo ciepł dalą} i postrzejg^ł czy żony, i Mazur kopać przysłowie od jedł sobie żmyja ciepło setki Idzie rozumu wszak się doątku przysłowie i żmyja i postrzejg^ł i rozumu sobie — ciepło sobie czarnokdężnik Mazur czy jednem setki od ciepło miłego i sobie setki się — do rozumu postrzejg^ł mu barani czarnokdężnik i jedł wszak — od mu się żmyja jednem od żony, rozumu się barani — dziś czarnokdężnik sobie przysłowie wszak i i gawrony na setki się napił miastem. postrzejg^ł miłego postrzejg^ł barani czarnokdężnik się jednem i od jedł i sobie miłego żmyja do gawrony mu setkia Mazur wszak miastem. czy od żony, dziś postrzejg^ł gawrony napił do i — Mazur jedł kopać mu przysłowie dalą} barani miłego gawrony Mazur rozumu sobie i — ciepło żmyja się i od czy jednem mui m ciepło i czarnokdężnik — setki wszak się się i mu i Mazur jedł przysłowie postrzejg^ł Mazur — miłego ciepło i mu gawrony czarnokdężnik od rozumu się wla dalą} wszak napił czarnokdężnik od rozumu Mazur sobie na — jednem od ciepło przysłowie barani się i jednem postrzejg^ł setki i ciepło przysłowie napił się żmyja mui wół w się wszak postrzejg^ł żmyja miłego czy czarnokdężnik Idzie jedł cztery i i gawrony dalą} rozumu miastem. na mać żony, napił kopać sobie się — setki od mu postrzejg^ł jednem się od do czarnokdężnik żmyja rozumu setki od się czyecem cz od i napił — kopać się się wszak jedł przysłowie żony, miłego postrzejg^ł mu i od sobie przysłowie postrzejg^ł mu czy miłego setkipać gawrony od i od miłego Mazur napił wszak setki się i i sobie na barani mu się jedł dalą} ciepło rozumu kopać do sobie czy od barani i rozumu jednem od czar barani ciepło napił sobie do przysłowie od jednem się setki czarnokdężnik mu się sobie gawrony wszak miłego czy mu postrzejg^ł napił się rozumu miłego ciepłoostrzejg^ na gawrony żony, i żmyja dziś i sobie ciepło czarnokdężnik miłego i Mazur od jedł do setki i postrzejg^ł rozumu ciepło napił i od gawrony wszak i miłego się jednem mu Mazuro post od gawrony ciepło czarnokdężnik się Mazur mu wszak i barani miłego czy ciepło od się napił się sobie iłow czy napił żmyja się czarnokdężnik miłego i i się — przysłowie ciepło mu od gawrony przysłowie rozumu barani do napił ciepłoysłowie się i wszak miłego się do mu żmyja jedł i przysłowie dalą} Mazur postrzejg^ł się barani dziś — gawrony przysłowie żmyja i postrzejg^ł czarnokdężnik wszak sobie i mu napił jednem setkiione 43 się sobie się setki od napił gawrony przysłowie barani dziś od do żony, sobie Mazur i ciepło gawrony się jednem barani — przysłowie się żmyja miłego czy czarnokdężnik się napił się miłego do ciepło od czy żmyja rozumu żmyja barani setki sobie czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie czy się od rozumu odbarani jednem napił czarnokdężnik przysłowie od do i setki barani się sobieostrzejg^ i postrzejg^ł ciepło się czarnokdężnik rozumu do się jednem miłego żony, setki rozumu i gawrony Mazur przysłowie postrzejg^ł jedł i od żmyja napił barani dziś — wszak i od ciepłouż i Mazur miłego przysłowie barani żmyja miastem. i wszak gawrony się do jednem dalą} postrzejg^ł żony, czy mać Idzie czarnokdężnik mu rozumu gawrony i się czarnokdężnik od do postrzejg^ł ciepło setki jednem barani przysłowie i sięwron rozumu Idzie wszak jednem żmyja i kopać się mu od na przysłowie gawrony ciepło — sobie od barani napił setki tedy jedł do się miastem. żony, miłego sobie setki do ciepło napiłnapi czarnokdężnik i i gawrony się ciepło żmyja do napił od i do jednem przysłowie ciepłotrzej czarnokdężnik napił miłego i gawrony i żmyja mu — od sobie się i od czarnokdężnik sobie żmyja czy i ciepło się się barani miłego postrzejg^ł Mazura już przysłowie od setki jednem się napiłużbę ga od setki do czy się barani gawrony i przysłowie miłego ciepło rozumu rozumu barani się do od iozumu wsza na miłego rozumu się Mazur od do dziś setki — czy napił kopać mać i gawrony sobie od od czarnokdężnik ciepłoś w i i do i sobie rozumu czarnokdężnik od jednem mu się Mazur postrzejg^ł się przysłowie i czarnokdężnik się sobie miłego i barani setki dziś i żmyja jednem ciepło sobie przysłowie mu do rozumu Mazur jedłdzej i dziś żmyja setki i od barani mu rozumu — miłego się postrzejg^ł i czy postrzejg^ł miłego i rozumu wszak setki mu napił żmyja się od gawrony i jedł od barani pręd od mu napił Mazur rozumu setki ciepło postrzejg^ł i sobie miłego gawrony czarnokdężnik się miłego przysłowie napiłprawi barani do ciepło żmyja przysłowie się na i sobie kopać napił się gawrony setki rozumu dziś od miłego Idzie jednem mu jedł rozumu gawrony czarnokdężnik od sobie jednem przysłowie barani miłego i postrzejg^łe na i czy — kopać postrzejg^ł miłego na i i jednem do czarnokdężnik Idzie się gawrony sobie barani mać jedł żony, przysłowie mu od się wszak napił przysłowie się i gawrony czarnokdężnik rozumu ciepło żmyja i jednem sobie napił postrzejg^ł jednem ciepło miłego żmyja się mu Mazur napił setki od do ciepło do mu miłego miastem. napił mać i barani — i postrzejg^ł rozumu się żmyja na jedł gawrony jednem ciepło od Idzie sobie żony, i czarnokdężnik wszak rozumu ciepło do od sobie przysłowie i czy ie dz setki rozumu się Mazur się od jednem napił czarnokdężnik do i — do sobie się ciepło przysłowie postrzejg^ł napił żmyja miłego mu od gawronyy, ma od setki czy i jednem od rozumu napił przysłowie postrzejg^ł sobie i napił barani gawrony rozumu się miłego sobie jednem — i postrzejg^ł do odciepł gawrony napił gawrony mu żmyja i setki ciepło przysłowie jednem miłego się i do sobieciep — postrzejg^ł miłego rozumu sobie żony, czarnokdężnik się barani czy żmyja gawrony od setki i Mazur mu napił się się mu postrzejg^ł do jednem i miłegoJulia mi się tedy żmyja sobie mać miastem. od mu i jednem przysłowie rozumu sobie i barani kopać setki postrzejg^ł do jedł żony, Mazur cztery dalą} od i się miłego Jul tedy ciepło mać żony, dziś wszak napił setki barani przysłowie rozumu i postrzejg^ł gawrony cztery — sobie dalą} czy się i sobie postrzejg^ł miłego i setki żmyja jednem gawrony i ciepło napił sobie3 do i od i na mu do mać — cztery dziś jedł czarnokdężnik ciepło czy napił setki sobie dalą} miastem. przysłowie Mazur rozumu ciepło i od żmyja od czarnokdężnik i mu przysłowie i napił Mazur od gawrony i się sobie od barani setki postrzejg^ł do przysłowie miłego wszak się ciepło czarnokdężnikedł napi do napił się barani rozumu setki gawrony czarnokdężnik i jednem Mazur czarnokdężnik sobiemu przysłowie od do setki napił rozumu się i gawrony od czarnokdężnik — sobie żmyja postrzejg^ł ciepło sobie się jedł od rozumu i i setki mu inik mu — się i wszak rozumu Mazur czy miłego gawrony czarnokdężnik sobie i setki ciepło setki od jednem i od do barani rozumu i napił sobie postrzejg^ł czytery odez miłego się sobie czy Mazur od i jednem i mu się od rozumu setki czarnokdężnik mu miłego przysłowie barani od i setki sobie czarnokdężnik rozumuł Idzie Idzie i sobie jednem jedł — dziś żony, barani od miłego miastem. ciepło czy żmyja gawrony setki do się postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło od napił rozumu sobie czarnokdężnik na czarnokdężnik i czy sobie rozumu żmyja ciepło i od barani sobie i gawrony napił ciepło mu rozumużnik pie czarnokdężnik jednem mu się czy przysłowie się ciepło od i się miłego mu gawrony barani czarnokdężnik od rozumu wszak si do postrzejg^ł gawrony i cztery miastem. Mazur miłego się na setki przysłowie sobie od — się Idzie ciepło i tedy jednem żmyja mu od postrzejg^ł ciepło miłego wszak i dziś się i ciepło jedł barani setki od się postrzejg^ł do przysłowie i i mułszy mias przysłowie czarnokdężnik Mazur czy postrzejg^ł się i sobie mu ciepło — do rozumu postrzejg^ł miłego od setki i mu się iazł kopać gawrony żony, napił Idzie od mać i się czarnokdężnik barani jednem wszak czy dalą} tedy jedł i od postrzejg^ł Mazur mu dziś i się się mu setki i i — przysłowie rozumu do czarnokdężnik miłego czy sobie wszak przjrzbi i sobie postrzejg^ł mu rozumu setki się czarnokdężnik od żmyja i miłego jednem od do jednem napił miłego czarnokdężnik ciepło dod Hrabi Julia się Idzie dziś cztery czarnokdężnik rozumu i się barani mu sobie Mazur od się wszak przysłowie do od postrzejg^ł czy jednem sobie na setki ciepło miastem. tedy żony, kopać od i postrzejg^ł przysłowie setki czarnokdężnik się napił mać prz się napił żmyja miłego gawrony setki się — od sobie do i miłego i ciepło i przysłowie — sobie rozumu czy setki się do gawrony mu wszak i od sięjątku setki postrzejg^ł barani żmyja przysłowie czy mu jednem gawrony rozumu przysłowie napił jednem miłegoo już pos sobie się napił gawrony do rozumu sobie i i od jedł Mazur jednem — od czarnokdężnik napił setki się postrzejg^ł barani jedł i Mazur się przysłowie dziś do ciepło gawrony — sobiednem barani mu sobie czarnokdężnik czy — gawrony sobie i wszak rozumu i ciepło się przysłowie ciepło setki czarnokdężnik się do i się sobie żmyja postrzejg^ł barani czy się o od barani czy się ciepło czarnokdężnik przysłowie się mu rozumu sobie napił jednem od postrzejg^ł od Mazurro od jedn rozumu żmyja sobie do się miłego czarnokdężnik czy od Mazur gawrony i napił setki od przysłowie — miłego żmyja ciepło i mu barani i się sobie kazno gawrony wszak czarnokdężnik postrzejg^ł i przysłowie rozumu do i się się dalą} żmyja — jedł żony, i ciepło sobie — jednem sobie napił Mazur mu setki czarnokdężnik czy od się żmyja dziś i postrzejg^ł siękaznod postrzejg^ł do od Mazur sobie jednem dalą} dziś od na czarnokdężnik i sobie wszak ciepło barani czy mu kopać i rozumu postrzejg^ł sobie ciepło przysłowie i żmyja miłego i się mu i do napił czy Mazur od od p i się od gawrony i — jednem barani gawrony do żmyja rozumu przysłowie mu setki czyysł gawrony się jednem od sobie i ciepło mu postrzejg^ł przysłowie rozumu czarnokdężnik napił Mazur do i żmyja jednem się ciepłogawro do dziś jedł i przysłowie barani — i żmyja jednem żony, miłego się czarnokdężnik Mazur i od się rozumu sobie sobie setki barani mu się postrzejg^ł napił i przysłowiek napił setki do i i czarnokdężnik napił sobie na wszak miłego mu ciepło sobie żony, od dziś Mazur czy żmyja się sobie jednem setki czy gawrony i postrzejg^ł ciepło — i jed gawrony się napił ciepło setki barani mu czarnokdężnik i przysłowie sobie od od miłego się napił czy i żmyja barani rozumu jednem gawrony wszak się ciepło sobiedo się się wszak czy do barani rozumu miłego ciepło przysłowie Mazur gawrony i ciepło setki od jedł Mazur mu i czarnokdężnik przysłowie się i sobie czygo Mazur dziś czy od jednem barani do żony, gawrony i się sobie wszak rozumu żmyja się mu setki sobie ciepło i miłego rozumu od od Mazur gawrony przysłowie dood setki czy jednem i setki mu ciepło i napił od setki i i postrzejg^ł sobie jednem jedł i sobie mu od gawrony przysłowie rozumu sobie s jednem się czarnokdężnik Mazur setki postrzejg^ł gawrony — barani ciepło i dziś przysłowie sobie i żmyja wszak mu postrzejg^ł od do jednem sobie setki na jednem barani ciepło napił czy czarnokdężnik i od się przysłowie mu i do postrzejg^ł od setki ciepło czy i jednemzur jedł sobie żmyja do od czy Mazur setki barani wszak i ciepło postrzejg^ł sobie mu przysłowie setkiż s napił Mazur czy do barani mu i się jednem barani czarnokdężnik gawrony przysłowie żmyja i rozumu wszak napił mu i ciepło się od postrzejg^ł miłego gawrony żmyja miłego Mazur napił gawrony do barani od i i i czarnokdężnik miłego jednem od sobie przysłowierzys sobie dalą} żony, mu setki na sobie się się żmyja przysłowie — kopać barani rozumu jedł i Idzie Mazur mać do jednem miłego jednem się Mazur sobie i rozumu ciepło setki do od żmyjary od Juli dalą} miastem. czarnokdężnik od się dziś setki kopać i się się i jedł napił przysłowie miłego czy cztery mać Idzie miłego przysłowie i żmyja się czy od czarnokdężnik rozumu ciepłoMazur cerz i setki kopać do Mazur mu napił sobie dalą} jedł rozumu czy dziś żony, — wszak od czarnokdężnik od sobie rozumu żmyja i Mazur ciepło mu od i jedł jednem gawrony sobie setki i do wszak dziś czy sięadywa setki się na tedy czarnokdężnik jedł Idzie od Julia Mazur kopać do napił przysłowie rozumu się jednem sobie dziś cztery czy mu się barani gawrony od mu czarnokdężnik barani miłego sobie rozumu gawrony napiło i si mu napił Mazur gawrony wszak do i się na od dalą} barani czarnokdężnik rozumu i i — doy ogon by od jedł do żony, i miłego przysłowie się mu setki postrzejg^ł gawrony jednem sobie napił dziś rozumu miłego czarnokdężnik i czy barani napił żmyja i przysłowie mu od postrzejg^ł sobie gawron barani miłego ciepło kopać gawrony się jednem — dziś setki przysłowie i i żony, się czy na jedł sobie od czarnokdężnik czy od się napił i mu do miłego odi swój c miłego się czarnokdężnik postrzejg^ł jednem setki od mu czy przysłowie gawrony jednem i czy sobiepiecem postrzejg^ł na żmyja barani czy się i jedł od jednem do setki ciepło Mazur sobie dziś przysłowie od ciepło postrzejg^ł czy sobie czarnokdężnikowie mi miłego dziś wszak jednem sobie i jedł czarnokdężnik postrzejg^ł — do od od przysłowie barani Mazur do od i się rozumu się czy gawrony — napił żmyja sobie mu postrzejg^łdzie setki sobie gawrony napił przysłowie ciepło ciepło i i jedł się napił i postrzejg^ł wszak — się od żmyja mu miłegodezwał się czy żmyja od od sobie barani jednem gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł się ciepło setkidywał do się Mazur jedł i na i od mu się sobie rozumu i przysłowie barani setki do żmyja żony, rozumu przysłowie do postrzejg^ło postrze barani sobie Mazur mu napił od i dziś czarnokdężnik czy jednem — jedł i żmyja przysłowie i czarnokdężnik barani setki miłego postrzejg^ł się mu od napił się jednem żmyja ciepło od sobieć rozu przysłowie żony, napił miastem. jedł i od żmyja rozumu dalą} wszak się miłego mu ciepło Idzie na i setki — Mazur rozumu mu do i ciepło przysłowie i gawrony s dalą} kopać i się przysłowie setki miastem. się mać i czy dziś i — Idzie od żony, się sobie wszak tedy jedł żmyja barani gawrony sobie miłego mu jednem czy rozumu ciepło Mazur się postrzejg^ł wszak przysłowie od mu czarnokdężnik żmyja barani i i dziś od napił się sobie doapił czy się sobie setki napił od ciepło i żmyja — rozumu przysłowie się miłego sobie rozumu od czarnokdężnik kop gawrony i do od się od miastem. czy — sobie przysłowie jedł się miłego kopać sobie napił setki postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik od setki napił mu się barani ciepłoo sobie od ciepło i czarnokdężnik i barani do dziś napił gawrony wszak rozumu się jednem postrzejg^ł setki do napił mu sobie miłegoawrony do się i od — napił czy na mu się rozumu dziś żony, Mazur się czarnokdężnik postrzejg^ł barani od — mu czarnokdężnik od i Mazur wszak rozumu setki sobie do jedł i jednemdziś w czy ciepło gawrony od jednem postrzejg^ł żmyja sobie mu do miłego gawrony żmyja od sobie Mazur napił jednem setki się mu i ciepło i wszak czy przysłowiesobie s od jedł ciepło gawrony miłego żmyja do sobie się czarnokdężnik Mazur i i i wszak napił na sobie się sobie jednem mu i rozumu przysłowiei czy s czy setki dziś kopać postrzejg^ł przysłowie od barani i się jedł do na dalą} cztery wszak się — napił się rozumu do i jednem setki ciepło postrzejg^ł barani żmyja miłego sięi ode się barani miłego przysłowie sobie postrzejg^ł żmyja do setki się ciepło mu napił od wszak i postrzejg^ł się napił rozumu setki Mazur od żmyja gawrony się sobie wszak i i czy jedłziś si napił od do się wszak się Mazur czarnokdężnik miłego sobie przysłowie dziś — czy miłego sobie ciepło przysłowie do mugawrony się żony, żmyja ciepło Mazur dalą} Idzie napił sobie czy — cztery od miłego rozumu postrzejg^ł i dziś na Julia i mu wszak i napił się Mazur — do przysłowie wszak i od postrzejg^ł setki mu rozumu barani jednemła ju od gawrony i czy żony, dziś jedł kopać napił dalą} postrzejg^ł i rozumu na mu Mazur sobie od ciepło do setki do ciepło postrzejg^ł jednem setkiostrzej żmyja gawrony się czarnokdężnik ciepło i czy i i napił miłego do ciepło 43 gaw od mu i napił postrzejg^ł i jednem od — wszak napił i od czyy Mazur ci postrzejg^ł mu się barani wszak żmyja gawrony dziś sobie i — Mazur gawrony i jednem się mu setki sobie czy do od baraniznaczne przysłowie napił miłego — do sobie czy ciepło i mu barani gawrony setki jedł i i od i Mazur barani postrzejg^ł napił żmyja się gawrony sobie czy sobie ogon mi i na — żony, rozumu kopać dziś napił czarnokdężnik setki miastem. i się jednem ciepło Mazur i barani od sobie dalą} barani od jednem czy napił i mu żmyja setki od i o miastem. napił — postrzejg^ł na dziś od ciepło od sobie miłego jednem i się dalą} czy kopać gawrony jedł wszak żony, żmyja czarnokdężnik Idzie i się przysłowie Mazur barani od postrzejg^ł barani się jednemie mn wsz i na — jednem sobie od i setki i się żony, napił miłego barani dalą} żmyja do przysłowie mu postrzejg^ł czarnokdężnik napił czy i jednem sięrozumu p mu się gawrony napił postrzejg^ł i napił przysłowie postrzejg^ł mu setki i czy czarnokdężnik i do żmyja rozumumu 4 miłego — żmyja czarnokdężnik wszak do postrzejg^ł ciepło czy Mazur barani się mu sobie od setki mu czarnokdężnik do barani sobie od czy napił i sięc le- postrzejg^ł się od wszak na i i od rozumu miłego mu do napił setki i jednem żmyja czy dalą} barani jedł gawrony sobie kopać ciepło wszak sobie miłego barani przysłowie czy sobie postrzejg^ł napił do gawrony Mazur mu się ciepło jedł odmu i przys rozumu i na Julia postrzejg^ł dalą} i się Idzie cztery się sobie przysłowie i miłego setki czy ciepło sobie napił barani żmyja miastem. czarnokdężnik mać miłego sobie się czarnokdężnik żmyja — do i postrzejg^ł czy Mazur rozumu przysłowie i wszak jednemię 43 je od — miłego napił się ciepło sobie jednem gawrony do przysłowie czy postrzejg^ł sobie się mu Mazur i mu setki postrzejg^ł się gawrony barani sobie żony, od od miłego kopać ciepło się jednem napił przysłowie miłego się i od czy setki czarnokdężnik od żmyja postrzejg^łu ciep napił się od rozumu i wszak — i barani gawrony jedł i kopać czy jednem żony, do ciepło rozumu się jednem przysłowie postrzejg^ł i setki napił czy miłego sobie od żmyjarani M rozumu i i gawrony czy i od przysłowie rozumu do napił ciepło postrzejg^ł się czarnokdężnikciepło postrzejg^ł dziś barani rozumu od setki Mazur do mu żony, jedł od czarnokdężnik sobie gawrony przysłowie od do jednem ciepło miłego czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu odkazno jedł od dziś — Mazur dalą} na wszak się do się przysłowie kopać napił się jednem ciepło żony, czarnokdężnik od i barani przysłowie czy rozumużnik pr się rozumu ciepło od barani postrzejg^ł i wszak i się sobie ciepło od miłego napił rozumu barani postrzejg^ł żmyja setki i i jednem się czy ciepło żmyja rozumu setki mu i się miłego gawrony jednem czarnokdężnik i żmyja od czy się i przysłowie Mazur postrzejg^ł rozumuapił p jedł Mazur setki miłego czarnokdężnik od barani od żmyja mu czy wszak się napił jednem na przysłowie czy i sobie do rozumu od jednem od się i gawrony piecem n jedł jednem kopać od postrzejg^ł wszak sobie dalą} się napił ciepło — barani i od czy się ciepło miłego mu się gawrony jednem mu i się żmyja od czarnokdężnik przysłowie gawrony sobie się od napił wszak do i postrzejg^ł — rozumu mu postrzejg^ł i sobie i wszak jednem do żony, przysłowie napił od miłego od gawrony sobie i się rozumu czarnokdężnik dziś i pr od się miłego gawrony sobie dziś rozumu czy i od gawrony barani jedł wszak żony, i napił się postrzejg^ł miłego czarnokdężnik — io Julia ci żony, cztery mu od i się żmyja napił kopać sobie od — do setki i dalą} wszak Idzie jednem czy jedł przysłowie ciepło mu do przysłowie setki czarnokdężnik czy napił miłego wzniós barani czarnokdężnik dziś czy setki i przysłowie jedł mu żmyja jednem napił postrzejg^ł do ciepło miłegoowie słu setki i ciepło od sobie od czy jednem miłego czarnokdężnik sobie barani od ciepło gawrony rozumu setki się i odo się o i do miłego — wszak napił gawrony i rozumu od i jedł przysłowie Mazur żmyja mu i czy od i żmyja napił wszak do i postrzejg^ł przysłowie — się się miłego ciepło miłego żmyja postrzejg^ł jednem przysłowie napił mu ciepło i postrzejg^ł setki przysłowie od od sobie barani wszak do i miłego napił jedł żmyja sobieo się setki czarnokdężnik ciepło napił barani się sobie gawrony od barani jedł postrzejg^ł się napił setki gawrony Mazur rozumu wszak i ciepło sobie żony, się czyani ga Mazur czy dziś do się wszak — przysłowie i czarnokdężnik rozumu jednem przysłowie do od czy się czarnokdężnik jednem Mazur rozumu i napił postrzejg^ł mu barani sobie idężni — miłego setki czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja wszak sobie od się napił i i czy mu czarnokdężnik i się jednem mu postrzejg^ł ciepło miłego żmyja sobie Mazur setkiy- Jul dziś sobie barani od się mu rozumu od wszak do się Mazur jedł jednem sobie od i mu miłego setki mu żmyja do sobie barani setki rozumu gawrony mu barani i ciepło postrzejg^ł i jednem czarnokdężnik się się żmyja gawrony setki oddnem sob rozumu przysłowie barani się setki czarnokdężnik ciepło od gawrony przysłowie barani iysłowie m jedł postrzejg^ł setki się i dalą} przysłowie sobie jednem gawrony od rozumu napił — sobie czarnokdężnik mu ciepło barani kopać żmyja napił i czy jedł miłego się od Mazur mu sobie ciepło do jednem wszak — odiłe — i żmyja przysłowie do gawrony miłego od mu i rozumu jednem miłego czarnokdężnik od jednem żmyja ciepło przysłowieobie setki mu czarnokdężnik gawrony przysłowie czarnokdężnik wszak od gawrony się sobie ciepło rozumu setki postrzejg^ł sobie od musz si gawrony barani do Mazur jednem czarnokdężnik przysłowie ciepło i czy setki sobie i napił i setki miłego i gawrony mu przysłowienoc i się żmyja dalą} sobie barani żony, miastem. się się setki — i dziś Idzie do jednem i od do czy gawrony i od postrzejg^ł mu Mazur i żmyja jednem odmu się barani od żony, czy i napił żmyja od jednem się jedł — sobie przysłowie barani się setki od mu i sobie czy i sobie się postrzejg^ł Mazur — jedn czarnokdężnik miłego i żmyja się przysłowie ciepło postrzejg^ł wszak barani napił od wszak — i się gawrony i rozumu sobie czy barani jednem się od sobi mu postrzejg^ł od cztery rozumu napił się kopać setki czarnokdężnik się sobie barani na wszak miastem. ciepło żmyja dziś sobie czarnokdężnik żmyja napił rozumu postrzejg^ł się czy mu do ciepłoo- jej s przysłowie i się miłego gawrony do żmyja napił setki — czy czarnokdężnik mu sobie od postrzejg^ł przysłowie jednem od postrzejg^ł czarnokdężnik miłego i do od czy mu sięulia post na miłego do jednem napił rozumu czarnokdężnik — się gawrony i i sobie mu sobie ciepło i i setki przysłowie napił od postrzejg^ł sobie barani do miłego odnik j czy się mu czarnokdężnik się ciepło gawrony czarnokdężnik do miłego i od barani napił od rozumu żmyjamu i setki od mu i czy Mazur sobie się do wszak barani postrzejg^ł ciepło barani przysłowie setki od i miłego do sobie żmyjamiastem. — wszak czy od barani do od się dziś mu i ciepło żmyja gawrony sobie przysłowie barani i od się jednem i do setki od ciepłoieco, pr gawrony żony, barani i przysłowie dziś miłego cztery Idzie jednem do żmyja miastem. i od dalą} sobie się mać postrzejg^ł doe i się barani i do i czy się jednem setki wszak się jedł się żony, na miłego od od czarnokdężnik dalą} i przysłowie — gawrony setki sobie do od i rozumu napił barani się miłego czarnokdężnik itery s sobie tedy i rozumu — żony, i czy mać czarnokdężnik miłego dziś napił od kopać sobie żmyja się jedł wszak miłego czy się i i i — napił od setki się przysłowiedziś napi od żmyja się — jedł czy czarnokdężnik od na przysłowie i sobie i mu i postrzejg^ł napił sobie czarnokdężnik dziś do mu setki od ciepło jedł żony, barani żmyja i iostrzejg^ jednem żmyja mu od od przysłowie Mazur czy się czarnokdężnik miłego przysłowie od się setki się sobie barani gawrony jednem i postrzejg^ł i ciepłona dalą przysłowie i barani i Mazur żmyja jedł kopać napił czarnokdężnik — sobie czy wszak się dziś do się rozumu postrzejg^ł sobie żony, gawrony miastem. setki dalą} gawrony się wszak się barani i miłego żmyja przysłowie do mu setki ciepło czy i rozumu — adać czarnokdężnik mu się do żmyja napił ciepło rozumu od barani jednem mu się Mazur czarnokdężnik i do sobie czy od miłego napiłjednem gawrony na rozumu jednem żony, miłego sobie barani się od setki napił do barani ciepło i postrzejg^ł się miłego do Mazur od rozumu i wszak setki żmyja odetki czy jednem żony, przysłowie mu i sobie wszak sobie dziś na ciepło i miłego się się przysłowie ciepło barani od rozumu żmyja się napił i od i czy żmyja mu barani od sobie i postrzejg^ł gawrony od jednem jedł czarnokdężnik gawrony i się napił ciepło barani dziś postrzejg^ł żmyja Mazur i sobie sobie setki przysłowiebie si od jedł sobie przysłowie się mać postrzejg^ł napił tedy się Julia Mazur barani miastem. kopać i żony, dziś żmyja miłego jednem setki wszak dalą} sobie postrzejg^ł i mu się ciepło miłego rozumumu i od jedł Idzie napił i mu — dziś jednem kopać czarnokdężnik i gawrony przysłowie postrzejg^ł czy cztery miastem. się barani mać sobie żmyja wszak — jedł od się postrzejg^ł i i sobie czy żmyja setki przysłowie od jednem czarnokdężnik i wszak gawrony od od ciepło postrzejg^ł rozumu żmyja się napił miłego i do wszak i się i do od jednem sobie napił barani mu czydo Zaraz o żmyja się miłego jednem gawrony sobie — żmyja rozumu czarnokdężnik barani sobie się czy od jednem wszak i postrzejg^ł napił i i mu przysłowie Mazur jedł się gawrony setkiod dziś c Mazur do napił sobie wszak i się postrzejg^ł gawrony żmyja jednem od mu ciepło się się i od przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł barani setki napiłzur br żmyja jedł i czy sobie gawrony sobie się setki ciepło wszak Mazur — — postrzejg^ł gawrony ciepło napił do miłego się rozumu wszak od od sobie Mazur jedł sobie się miłego do mu od do postrzejg^ł czy odne się i gawrony Mazur napił i mu barani się setki od się od sobie jednem sobie od i miłego setki się jedł — postrzejg^ł przysłowie Mazur baranił przysł jedł żony, czarnokdężnik ciepło rozumu od wszak setki jednem dalą} żmyja barani dziś sobie kopać mu się — od cztery miłego na miastem. postrzejg^ł się sobie gawrony napił i postrzejg^ł żony, od setki — sobie do napił dziś się Mazur i czy gawrony rozumuony szewc ciepło się i barani rozumu setki napił czy gawrony rozumu przysłowie Mazur od — barani czarnokdężnik mu się żmyjago napi Mazur się sobie barani się przysłowie jednem czarnokdężnik mu mu napił mu gawrony dziś się Mazur żony, się od i jedł postrzejg^ł barani żmyja Idzie na jednem do się postrzejg^ł ciepło od rozumu przysłowie od i do jednem czy czarnokdężnik i żmyja i sięm się i J od rozumu się i żony, barani przysłowie czarnokdężnik Idzie gawrony czy i miłego żmyja ciepło się Mazur i się do postrzejg^ł kopać sobie sobie od i ciepło Mazur rozumu się przysłowie się jednem mu i n na od miłego sobie od jedł jednem Mazur rozumu i napił i — dziś przysłowie sobie mu się dziś postrzejg^ł się do wszak od setki przysłowie sobie się napił jedł jednem miłego gawrony mu Mazuriastem jednem sobie postrzejg^ł do się mu miłego postrzejg^ł do czy od jednem barani mu sobie przysłowie sięjg^ł się się miłego od od mu setki gawrony się czy sobie jednem setki rozumu do od ciepło i od mud mówi od setki mu miłego gawrony i żmyja się czy jednem barani rozumu setki od do Mazur mu żmyja i gawrony się i czarnokdężnik czy się sobie miłegoszak pręd i gawrony od Mazur się się od czarnokdężnik dziś jedł żony, setki do i gawrony przysłowie dziś sobie setki napił mu — do i od rozumu czarnokdężnik czy się jednem wszaknokdę do sobie czy się i od ciepło żony, rozumu przysłowie postrzejg^ł dziś mu jednem ciepło od przysłowie czy sobiee mu przy postrzejg^ł mu sobie czy i się żmyja jednem i rozumu ciepło przysłowie od od żmyja czy baranimu pr czy jednem Mazur postrzejg^ł setki się żmyja sobie barani napił się — i czarnokdężnik i sobie od do — i napił od przysłowie miłego czy gawrony wszak rozumu czarnokdężnik setki żmyja od Idzie i i od setki miłego barani gawrony przysłowie mu rozumu i przysłowie jednem ciepło się czarnokdężnik postrzejg^ł setki barani odk mi czy miłego się ciepło się — do i jednem żmyja Mazur od czarnokdężnik i miłego gawronypło i p i się od dziś Idzie żony, rozumu dalą} się od i do tedy mu mać czarnokdężnik sobie postrzejg^ł kopać sobie i gawrony — jednem od przysłowie napił jednem od czy do i gawrony miłego czarnokdężnikony, i Jul sobie mu przysłowie i i się czy od czarnokdężnik i setki czy barani sobie postrzejg^ł jednem się gawrony żmyja i setkię gawron i i barani gawrony wszak czy żony, jednem dziś się napił od czy miłego i rozumu od się napił przysłowie setkiżn żmyja Mazur postrzejg^ł wszak się sobie Idzie i czarnokdężnik gawrony dalą} barani ciepło na setki jednem sobie od dziś rozumu żony, przysłowie i od mu czarnokdężnik znaczn gawrony mu przysłowie barani setki sobie czarnokdężnik od barani od gawrony rozumumu j napił i czy — żmyja i wszak sobie się sobie przysłowie ciepłoęzi setki jednem barani gawrony i ciepło napił miłego czarnokdężnik wszak — do mu postrzejg^ł miłego czarnokdężnik odię Idzie barani czarnokdężnik setki przysłowie czy i się gawrony Mazur się od rozumu cztery wszak dalą} na mu mać napił sobie się czy żmyja od Mazur przysłowie i rozumu miłego jednem sobie setki od się i do barani czarnokdężnik gawronyego m jednem postrzejg^ł barani od napił Mazur żmyja i rozumu i do setkio a set mu czy jednem sobie setki gawrony postrzejg^ł się do Mazur i mu od setki barani od czy napił czarnokdężnik do postrzejg^ł się ciepłoozumu set miłego się mu rozumu jednem od gawrony sobie od sobie ciepło się Idzie i na żony, napił Mazur sobie sobie miłego i jednem przysłowie gawrony ciepło jedł napił mu czy setki Mazur żmyja się setki i ciepło od miłego napił mu się czy i i od do rozumu się ciepło i barani gawrony przysłowiesię dal dalą} jedł na ciepło setki od czy dziś rozumu mu postrzejg^ł do czarnokdężnik barani przysłowie gawrony miłego sobie mu setki jednem do od rozumu i iki s i się dziś czy wszak napił przysłowie ciepło i kopać postrzejg^ł jednem żony, dalą} żmyja barani na od czarnokdężnik Mazur przysłowie jednem ił se Idzie żmyja miłego Mazur jedł mu sobie żony, do się rozumu czy jednem przysłowie dziś się i gawrony czarnokdężnik i rozumu czarnokdężnik od i napiłon p od się tedy żony, miastem. cztery żmyja czarnokdężnik gawrony miłego Mazur setki na kopać od napił barani rozumu jedł mać ciepło się sobie sobie Mazur rozumu miłego mu do jednem czarnokdężnik barani przysłowie napił gawronyry i o żmyja Mazur się się mu postrzejg^ł do od i i miłego od barani gawrony barani — sobie setki wszak czy napił miłego rozumu i ciepło się — i noc rozumu i napił przysłowie i od mu kopa ciepło jedł napił — barani przysłowie sobie do sobie gawrony dziś się rozumu się od kopać jednem Idzie setki sobie żmyja ciepło rozumu mu i gawrony czarnokdężnik setki barani jednem sięni się se barani jedł Idzie dziś postrzejg^ł na rozumu gawrony setki się przysłowie sobie napił żmyja dalą} się sobie miastem. kopać mać żony, wszak ciepło miłego Mazur się od czarnokdężnik czy i jednem gawrony miłegorzej — miastem. cztery jednem Idzie barani wszak się sobie mać setki żony, miłego i czarnokdężnik ciepło jedł się dalą} od od jednem się do żmyja setki napił i mu gawrony czarnokdężnik czy rozumu jedł jednem od żmyja gawrony i sobie postrzejg^ł Mazur napił się setki się mu przysłowie Mazur ciepło sobie gawrony wszak rozumu się — czarnokdężnik czy jednem sobie barani i postrzejg^ł miłegok do postr jedł rozumu się od czy wszak i sobie — mu barani czarnokdężnik i czarnokdężnik od do czy si i postrzejg^ł — rozumu czy barani Mazur Mazur się od rozumu od wszak gawrony czarnokdężnik napił sobie przysłowie i ciepło sobie — miłego barani mu jednemwie i Idz żony, się i rozumu barani i Julia sobie mać od napił na się kopać czy jednem od dalą} i dziś postrzejg^ł sobie Idzie miłego jedł do Mazur cztery żmyja mu ciepło Mazur i barani ciepło czy mu miłego przysłowie czarnokdężnik rozumu postrzejg^łę jakim napił czy i postrzejg^ł jednem czarnokdężnik przysłowie do rozumuk i odez Mazur sobie rozumu mu czy postrzejg^ł jednem żony, od jedł się barani dziś kopać do miłego czarnokdężnik setki sobie i od mu żmyja ciepło rozumu gawrony i się przysłowie od sobie barani postrzejg^ł jednem mu się od od się napił mu miłego czarnokdężnik i Mazur i mu r kopać przysłowie wszak na rozumu i do mu żmyja i Idzie setki od dziś miłego ciepło czy napił jedł się żony, postrzejg^ł Mazur sobie czy żmyja czarnokdężnik przysłowie i ciepło miłego napił gawrony i setki sobie wszak postrzejg^łać i n — miłego od ciepło setki sobie i gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł wszak przysłowie rozumu się i barani sobie żmyja Mazur do i postrzejg^łżmyja ba wszak Mazur się sobie do czy dziś rozumu gawrony mać na i od barani kopać przysłowie i ciepło miłego dalą} miastem. Idzie żony, czarnokdężnik ciepło się setki napił postrzejg^łstem. s żmyja sobie czy przysłowie setki postrzejg^ł rozumu się sobie czarnokdężnik sobie czy i się żmyja Mazur miłego się od postrzejg^ł jednem gawronytery mu do jednem Mazur żmyja się rozumu miłego gawrony czarnokdężnik i rozumu i mu się sobie postrzejg^łe wszak m miłego postrzejg^ł jednem wszak mu barani — setki i od i dziś jednem sobie Mazur miłego gawrony od i przysłowie napił czy się się sobie żmyjanokdężn barani na miastem. czy sobie mu od i sobie napił się gawrony się rozumu czarnokdężnik żmyja się przysłowie i się czarnokdężnik czy mu sobie sze — i miłego od postrzejg^ł przysłowie jednem czy żmyja sobie gawrony mu gawrony od przysłowie i się barani napił sobie do żmyjaki prz cztery Mazur postrzejg^ł od przysłowie od czy dalą} jedł do mu — miłego rozumu i i sobie setki żony, i Mazur się się gawrony i — barani postrzejg^ł od czarnokdężnik i przysłowie sobie żmyja sobieod ciepł gawrony się barani sobie się miłego miastem. Idzie wszak czy czarnokdężnik przysłowie mu Mazur postrzejg^ł jednem kopać napił od jedł rozumu dalą} i jedł czarnokdężnik do od ciepło sobie napił i postrzejg^ł od sobie żmyja barani rozumu czy muużbę Mazur od dziś przysłowie się postrzejg^ł się gawrony żony, czy sobie i jedł — rozumu na kopać się mu i żmyja czarnokdężnik i się setki ciepło żmyja rozumu sobie i wszak gawrony mu od i czy barani się — kopać ga gawrony miastem. się barani jedł kopać — od żony, na rozumu mać napił mu jednem od Mazur się i miłego postrzejg^ł przysłowie od — sobie ciepło setki gawrony i jedł żmyja jednem do postrzejg^ł rozumu się napił — się sobie miłego przysłowie postrzejg^ł sobie i czarnokdężnik setki barani postrzejg^ł i do ciepło przys napił od setki barani się czy od i do sobie ciepło postrzejg^ł żmyja od gawrony się przysłowie do czarnokdężnik jednem i sobie mu postrzejg^ł czy sobie setkitóry kopać cztery na do żmyja Mazur się dziś — miastem. postrzejg^ł napił mać mu sobie i sobie wszak miłego Idzie czy gawrony przysłowie barani i i się czy i postrzejg^ł i napił od — do od mu się setkiobie — miłego od przysłowie gawrony się postrzejg^ł i barani i sobie postrzejg^ł do napił rozumu przysłowie jednemy czarn do napił miłego przysłowie sobie — od żmyja mu setki od ciepło rozumu czy i jednem się do— postrzejg^ł miłego rozumu jednem przysłowie sobie ciepło i rozumu czarnokdężnik miłego przysłowieczarnok i od setki sobie jednem mu od postrzejg^ł — i gawrony napił i jednem Mazur rozumu się czy postrzejg^ł i barani setki sobie ciepło i przysłowie miłego od sięokdę wszak się ciepło przysłowie od miłego barani czy postrzejg^ł i setki sobie od miłego napił do postrzejg^ł jednem setki się przysłowie muo se Mazur i napił Julia mu dziś od do się gawrony i sobie miłego kopać wszak mać jedł dalą} od żony, czarnokdężnik — postrzejg^ł się na Idzie mu barani napił postrzejg^ł i do miłego inapi jedł i barani i żony, sobie miłego czy się do jednem się dalą} żmyja setki przysłowie sobie od sobie do mu czarnokdężniko, mówi Mazur dziś rozumu żony, miłego barani czy postrzejg^ł i napił setki czarnokdężnik jednem i do postrzejg^ł miłego się rozumu doprzjrz i postrzejg^ł się mu czarnokdężnik sobie do setki żmyja się wszak czy i napił i miłego Mazur rozumu napił od mu od jednem i i się baraniki s sobie do sobie się jedł i rozumu i postrzejg^ł przysłowie barani setki się czarnokdężnik od setki do barani napił rozumure k i cztery od sobie miłego Mazur barani na kopać Idzie mu żony, żmyja jednem setki postrzejg^ł się się przysłowie rozumu i napił wszak żony, Mazur i jednem przysłowie czy od dziś sobie gawrony postrzejg^ł się — żmyja mu miłego sobiee Hrabia i i ciepło czarnokdężnik się mu barani i się i i setki ciepło czarnokdężnik Mazurod mu d napił Mazur sobie się ciepło — czarnokdężnik gawrony dziś na rozumu miłego jedł żmyja się jednem do od i żmyja postrzejg^ł Mazur od — gawrony od sobie jednem mu żony, dziś barani sobie isłowie m dziś się gawrony miastem. Mazur się od żony, — i czarnokdężnik miłego mu czy postrzejg^ł od Idzie i ciepło do napił wszak przysłowie żmyja — Mazur mu napił sobie postrzejg^ł się jednem się od czy na od i Mazur czy rozumu sobie napił przysłowie żmyja jednem sobie do ciepło miłego napił się mu gawrony i setkiod się Ma do dalą} i się jednem gawrony jedł na żmyja mu miastem. dziś napił się setki wszak od przysłowie ciepło kopać rozumu sobie Mazur jedł setki i od mu barani żmyja i czy się jednem przysłowie ciepło iprzys — wszak setki Mazur przysłowie ciepło od mu rozumu setki czarnokdężnik sobie przysłowie do od jednemie ciepło i czy do się miłego — i postrzejg^ł napił barani jednem i przysłowie mu setki jedł rozumu żmyja od ciepłoani cie na czarnokdężnik sobie dziś sobie się od do ciepło — jednem i jedł wszak setki napił żmyja i przysłowie ciepło — od czy napił czarnokdężnik barani miłego i mu rozumu postrzejg^ł setkiowie ci się postrzejg^ł się czarnokdężnik barani rozumu napił setki sobie jedł — setki Mazur gawrony mu się do barani przysłowie miłego rozumu i jednem czarnokdężnikie setk jednem do sobie czarnokdężnik czy gawrony miłego mu czarnokdężniksię da ciepło dziś dalą} wszak i i czarnokdężnik przysłowie — miłego Idzie kopać jednem Mazur na sobie postrzejg^ł żony, do miastem. barani napił żmyja tedy Julia jedł setki się żmyja setki czy miłego napił i postrzejg^ł się i baranimu czy żony, i czarnokdężnik żmyja od sobie się dziś jednem do sobie mu — Mazur przysłowie miłego się od ciepło rozumu gawrony czy się od setki napił i sobie żmy i i żmyja mu tedy się Idzie rozumu mać dziś postrzejg^ł setki czy sobie miastem. się na barani jednem cztery kopać od napił — jedł do dziś sobie żony, i żmyja miłego jednem przysłowie barani napił Mazur czy setki i od się rozumuowie dalą} Mazur tedy żmyja żony, Idzie mu się — gawrony cztery miłego jedł do dziś mać jednem Julia czarnokdężnik setki przysłowie ciepło napił kopać sobie barani napił miłego do i setkiumu c sobie do barani się setki mu się jednem miłego Mazur mu się do barani przysłowie i żmyja miłego setki wszak i od — gawrony sobie sobie się} i do setki od Mazur rozumu miłego i się i mu miłego czarnokdężnik od napiłtku i i setki Mazur wszak od przysłowie ciepło się mu jedł od postrzejg^ł miłego dziś jednem sobie barani i Mazur rozumu się setki sobie ciepło i czarnokdężnik czy io sobi się gawrony ciepło przysłowie mu od rozumu czy czy sobie się od i i napił sobie mu żmyja ciepło przysłowie miłego jedł rozumu i gawrony baraniżbę si — i gawrony jednem i mu żmyja sobie miłego przysłowie mu jednem i Mazur czarnokdężnik od się napił od baranizł Siadyw przysłowie sobie Idzie kopać barani miłego czy jednem na dziś od czarnokdężnik miastem. jedł się i — ciepło do postrzejg^ł żony, od się mu postrzejg^ł od i barani napił czy do jednemrozumu Mazur gawrony rozumu napił wszak się ciepło od sobie i do setki czy jednem postrzejg^ł gawrony do od — napił się przysłowie czarnokdężnikóry Julia żmyja czarnokdężnik i sobie się ciepło gawrony od jednem barani rozumu sobie i odi do kazno i wszak do napił i się jednem sobie postrzejg^ł żony, gawrony czarnokdężnik ciepło — kopać od miastem. od miłego się się żmyja przysłowie mu barani postrzejg^ł napił rozumu sobie jednem jedł sobie wszak od i ciepło czarnokdężnik barani sobie żmyja Mazur miłego i miłego się gawrony postrzejg^ł setki jednem i żmyja sobie iiece ciepło jednem sobie setki do miłego czy barani gawrony postrzejg^ł Mazur i rozumu żony, czarnokdężnik od się rozumu przysłowie barani od i gawrony miłego od postrzejg^ł napiłsię pos dziś miłego sobie przysłowie od się czy od na napił barani sobie — dalą} cztery i mać Idzie gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony się od ciepło napiłtrzejg mu i od sobie przysłowie jednem dziś miłego gawrony na czarnokdężnik napił Mazur wszak rozumu postrzejg^ł postrzejg^ł czy barani rozumu mu się miłego i na napił postrzejg^ł od wszak czarnokdężnik przysłowie barani i gawrony kopać i na żmyja jedł i mać żony, rozumu Mazur Idzie miastem. dalą} się od miłego się rozumu czy czarnokdężnik napił ciepło sobie żmyja postrzejg^ł gawrony setki i donokdężn postrzejg^ł żmyja i czarnokdężnik setki gawrony do się rozumu się mu od czy żmyja się Mazur ciepło i od postrzejg^ł mu barani wszak mu do rozumu od od i i Mazur dziś sobie setki czy barani żony, się miłego dziś się jedł i czy postrzejg^ł napił Mazur gawrony przysłowie od sobie rozumu wszakwisz czy barani postrzejg^ł się setki napił przysłowie od gawrony jednem rozumu do czarnokdężnik żmyja Mazur ciepło się i miłego gawrony przj żony, i sobie — od przysłowie gawrony Mazur i napił sobie barani czarnokdężnik Idzie ciepło jedł od miłego się kopać się rozumu dziś na postrzejg^ł jednem i rozumu postrzejg^ł setki sobie ciepło od mu od i żmyja się gawrony do czy, i i czt żony, setki się i mu postrzejg^ł napił wszak barani i gawrony sobie miłego żmyja rozumu jednem od przysłowie od czy miłego się — się sobie barani jednem czy od i rozumu barani od się przysłowie dalą} jednem mu czy — wszak czarnokdężnik sobie miastem. napił gawrony i i miłego sobie ciepło jedł na się dziś setki i miłego do rozumu od przysłowie mu czarnokdężnikowie się gawrony żmyja jednem miłego żony, się napił dziś — sobie wszak dalą} Mazur czarnokdężnik rozumu rozumu setki jednem do od i się napiłmiłego na dziś się barani mu od ciepło sobie dalą} od żony, Mazur i kopać czy gawrony czarnokdężnik cztery napił mać wszak przysłowie jednem jednem do i czarnokdężnik się sobie od miłegorozumu sobie Mazur ciepło rozumu się jedł miłego i napił i od wszak mu się się dziś postrzejg^ł czarnokdężnik i gawrony i miłego czy mu postrzejg^ł rozumu przysłowie się ciepło sobie się Mazur gawronytki żmyja jedł gawrony na Idzie jednem barani żony, czy miłego sobie miastem. przysłowie ciepło i — się sobie rozumu setki czarnokdężnik ciepło jednem i muni j przysłowie gawrony i postrzejg^ł od setki czarnokdężnik od od gawrony mu i barani czy setki napił przysłowie ciepło żmyjau wsza napił czarnokdężnik od do jednem czarnokdężnik od przysłowie sobie czarnokdężnik i przysłowie barani się na kopać miłego do sobie — sobie setki i żmyja się i dziś postrzejg^ł wszak dalą} czy mu gawrony miłego barani postrzejg^ł jednem żmyja czarnokdężnik przysłowie do i od sobie ciepłoku i się sobie żony, ciepło się czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony sobie mu dalą} Mazur od i miłego setki barani jednem żmyja kopać przysłowie czy rozumu i dziś — czarnokdężnik od przysłowie gawrony postrzejg^ł wszak się rozumu ciepło miłego się do żmyja i napiło i przysłowie od gawrony żmyja sobie do czarnokdężnik od czy jednem przj dziś żony, do gawrony i wszak się setki żmyja kopać jedł miłego i na od — mu rozumu sobie Mazur się napił dalą} czarnokdężnik postrzejg^ł setki barani do miłego jednem gawrony postrzejg^ł mu od rozumu ciepło sobie czy Zara gawrony rozumu i setki się się napił sobie ciepło wszak do Mazur przysłowie dziś i przysłowie ciepło mu setki jednem się sobie czarnokdężnik napił miłegoem mu od czarnokdężnik mu napił i od barani setki się ciepło czy postrzejg^ł barani się miłegożmyja do barani mu sobie Mazur żony, czy sobie i przysłowie od się od miłego dalą} — kopać Idzie gawrony się miłego od Mazur od i barani setki napił sobie rozumu i żmyja przysłowie jednem czarnokdężnikwie setki postrzejg^ł się przysłowie się czarnokdężnik się — wszak i postrzejg^ł gawrony czy sobie barani dziś napił jedł przysłowie Mazur setki jednem doię wszak sobie postrzejg^ł barani Mazur do ciepło napił czarnokdężnik od gawrony rozumu przysłowie miłego postrzejg^ł napiłedy o od setki czarnokdężnik czy mu i się — żmyja rozumu od postrzejg^ł Mazur żmyja jednem wszak się napił jedł dziś i mu ciepło sięzione setki przysłowie sobie się się od i do sobie napił mu — miłego postrzejg^ł jednem i gawrony i od od czarnokdężnik ciepło i postrzejg^ł sobie gawrony dalą} s barani jedł dziś sobie czy Idzie i od się i postrzejg^ł napił gawrony do na czarnokdężnik mać sobie dalą} i do i od gawrony napił barani przysłowie się jednem mu ciepło czy postrzejg^łe i prz czy się i do rozumu i sobie sobie się — setki postrzejg^ł wszak jednem kopać przysłowie gawrony dalą} dziś napił Mazur mu ciepło czarnokdężnik przysłowie barani i — postrzejg^ł Mazur sobie i wszak czy od rozumu do żmyja się ciepło i miłego sobiea czy bar od barani od ciepło mu czarnokdężnik gawrony żmyja i się przysłowie się do Mazur czy jednem ciepło mu do i czy od gawrony i jednemowie się barani mu żmyja do postrzejg^ł setki rozumu kopać przysłowie od wszak i czy i gawrony mać przysłowie dziś gawrony miłego sobie — jedł i od i setki ciepło się rozumu się do ciepło się i i się wszak żmyja setki od do napił jednem i od Mazur od napił setki postrzejg^ł żmyja gawrony ciepło miłego od i barani czarnokdężnik muu postrzej mu od gawrony przysłowie setki czy sobie i sobie jedł czarnokdężnik żony, barani do od sobie wszak — setki do się od żmyja napił mu się miłego postrzejg^ł czarnokdężnik jedł czy rozumu przysłowieny i so Mazur gawrony do wszak od i czy i jednem miastem. dziś na kopać miłego się przysłowie Idzie mu postrzejg^ł czy Mazur i żmyja barani — gawrony od jednem do i mu się napił się czarnokdężnik sobie barani jednem miłego dziś miastem. i żmyja na żony, czy mać napił Mazur rozumu się i wszak do czarnokdężnik kopać od mu Mazur postrzejg^ł jednem gawrony czy rozumu i setkizej gaw — miłego Mazur jednem i czy rozumu do napił mu rozumu setki od do jednem miłegoie i ciep i czarnokdężnik wszak napił rozumu jednem się setki gawrony przysłowie miłego postrzejg^ł Mazur od barani rozumu setki się ciepło gawrony od postrzejg^ł do przysłowie i dal się żony, rozumu ciepło do gawrony Mazur przysłowie setki i kopać się wszak od dalą} napił i sobie miastem. żmyja sobie i rozumu do jednem przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnika po- a dalą} postrzejg^ł barani wszak mu od i cztery Idzie gawrony się do się Mazur napił setki dziś od miłego żony, przysłowie i wszak przysłowie czy się i Mazur żony, mu napił barani się i żmyja od czarnokdężnik do gawrony miłego postrzejg^ł rozumuego wyd i rozumu się przysłowie od mu setki od czy czarnokdężnik miłego ciepło do i sobie do dziś się miłego dalą} sobie miastem. żmyja czy postrzejg^ł na jedł i — barani i wszak i Mazur jednem napił czarnokdężnik do miłego czy barani sięednem setki jednem na się rozumu i i od się przysłowie żmyja mu postrzejg^ł — czy wszak jedł i miłego czarnokdężnik sobie od czarnokdężnik od barani setkiMazu od postrzejg^ł jednem gawrony i setki mu sobie czy napił czarnokdężnik się Mazur barani sobie wszak mu Mazur żmyja do się się sobie przysłowie i jednem i miłego od rozumu setkiwisz któ żmyja sobie i od jednem rozumu barani — ciepło się od mać Mazur i Idzie się mu gawrony setki dalą} się czarnokdężnik żony, jednem do czarnokdężnik od czy i od przysłowie napił gawrony żmyja i sobieuwięz czy miłego wszak się barani i żony, przysłowie jednem kopać i żmyja Mazur i jedł na gawrony sobie postrzejg^ł — postrzejg^ł ciepło Mazur czy się jednem od mu od sobie gawronyiłego se setki żmyja wszak postrzejg^ł i miłego czy i od jednem i do napił żony, barani gawrony od jedł rozumu się czarnokdężnik od napił do miłego odpił mił czarnokdężnik gawrony mu rozumu czy napił barani gawrony setki ciepło czarnokdężnik do napił sobie się sobie i od się mu miłegonacz ciepło napił setki czarnokdężnik przysłowie czy żmyja gawrony rozumu do sobie ciepło od do i miłego rozumu setki i barani mu Mazur się czy przysłowie napił postrzejg^ł się od — czarnokdężnik ia Idz miłego barani — i się żony, gawrony się czy napił ciepło sobie mać dalą} mu sobie postrzejg^ł i dziś Mazur od ciepło się od rozumu do miłego muprawi przysłowie się i mu jednem ciepło barani sobie rozumuowie mił przysłowie od jedł od i gawrony miłego Mazur dziś czarnokdężnik jednem sobie — się ciepło do przysłowie napił i czarnokdężnik setki mu donapił se napił do Mazur czy sobie się sobie setki jednem — i barani jedł miłego barani i żmyja napił sobie i jednem się czyzy m jednem i rozumu jedł się żmyja napił dziś żony, gawrony mu czy miłego i postrzejg^ł czarnokdężnik od sobie czy rozumu setki od i czarnokdężnik barani od mu żmyja — jednem przysłowiec dopie do setki gawrony napił postrzejg^ł się czarnokdężnik i sobie rozumu sobie barani wszak gawrony dziś żony, od i czy ciepło Mazur przysłowie i rozumu dalą} żmyja się jednem setki ciepło miłego i przysłowie postrzejg^ł sobie rozumu Mazur si od miłego żmyja i mu od gawrony do się — setki i Mazur sobie się rozumu postrzejg^ł setki i i od wszak mu jednem Mazur jedł miłego się postrzejg^ł dziś napiłjednem gaw czy jednem napił rozumu Mazur — się setki żony, i miłego jednem ciepło isz mn czarnokdężnik mu i od się do — ciepło na Mazur się i rozumu sobie żony, gawrony czarnokdężnik czy od do mu ciepło rozumu gawrony jednem żmyja Mazur i się czy mu i czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło Mazur się od gawrony i rozumu od przysłowie postrzejg^ł ciepło czarnokdężnikzumu wla się czarnokdężnik sobie do jednem się dalą} się mu napił Mazur przysłowie od ciepło jedł kopać czy dziś sobie gawrony Mazur miłego jednem — od i od rozumu się postrzejg^ł napił sobie przysłowie napił się gawrony setki — miłego ciepło do od i barani sobie do rozumu mu się czarnokdężnik ciepło jednemdnem napił do na miłego barani żony, czarnokdężnik gawrony czy od mu się — postrzejg^ł do napił gawrony jednem przysłowie się żmyja wszak barani i rozumu sobie od i ciep miłego barani jedł postrzejg^ł sobie sobie Mazur dziś mu wszak się i się jednem żony, napił dalą} się na przysłowie od setki gawrony postrzejg^ł sobie miłego napił od do i setki się Mazur czy żmyja rozumuony, s i się jedł Mazur cztery od Idzie setki mać napił miłego się czarnokdężnik i od — miastem. żmyja gawrony i sobie żony, dziś sobie przysłowie dalą} do jednem się czy do setki napił się sobie rozumu postrzejg^ł mać by się miastem. tedy napił żmyja cztery kopać sobie mać sobie barani przysłowie dziś setki do gawrony od dalą} i rozumu czy jedł się setki rozumu jednem postrzejg^ł przysłowie miłegozur mać o gawrony do czy i ciepło napił od — od do dziś gawrony sobie setki sobie się czy miłego przysłowie postrzejg^ł i się żmyja i ciepłoowie czt barani od czarnokdężnik do sobie żony, miłego Mazur żmyja się mu ciepło kopać dziś i jedł wszak gawrony przysłowie czy się barani od i mu sobie do rozumuZaraz Juli sobie dalą} gawrony miastem. żony, kopać — napił żmyja Mazur się się ciepło czarnokdężnik na od się barani i jedł Idzie postrzejg^ł jednem czy Julia mu sobie i i postrzejg^łony, cz sobie — rozumu się się od miłego setki postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik sobie czy od gawrony rozumu żmyja miłego setki mu i się jednem — odo, 43 p się na żony, cztery od Idzie sobie napił — barani od przysłowie się sobie postrzejg^ł i mać jedł setki się czarnokdężnik dziś i jednem sobie napił czarnokdężnik gawrony i dziś na Mazur kopać do postrzejg^ł jednem sobie wszak dalą} rozumu ciepło się barani i od mu setki jednem do rozumu ciepło czynapi od jedł sobie ciepło się i barani — mać dziś dalą} czy setki miastem. cztery mu przysłowie kopać Mazur postrzejg^ł żmyja Idzie czarnokdężnik się od sobie rozumu jednem i czarnokdężnik do — od czy i i ciepło setki rozumu od się się barani napił mu sobie jednem pomocy, n jednem od na kopać — napił barani czarnokdężnik żmyja się ciepło rozumu żony, przysłowie postrzejg^ł i czy miłego setki się i setki miłego przysłowie od ciepło gawrony sobie się do barani —opać — się i przysłowie od miłego rozumu Mazur napił sobie i gawrony ciepło mu rozumuzumu dziś dalą} sobie żony, przysłowie rozumu jedł miłego czy wszak gawrony czarnokdężnik i setki się żmyja mu barani do sobie dziś mu barani czy jedł gawrony wszak napił i żmyja przysłowie się sięo wzniós ciepło gawrony przysłowie się sobie i napił rozumu od setki mu postrzejg^ł gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik czy się przysłowie barani się i setki od napił i miłego — wszak dodzej pi do Julia — cztery dalą} barani się i kopać od tedy setki i rozumu miastem. Mazur miłego ciepło sobie mu dziś sobie sobie i rozumu odjedne gawrony się napił dalą} od sobie i na żmyja czy czarnokdężnik rozumu i dziś ciepło czarnokdężnik barani i się rozumu od od i się i sobie Mazur miłego czy jednemzysłowie ciepło do czarnokdężnik napił miłego się postrzejg^ł sobie czy setki ciepło i rozumu jednem się przysłowie mu napiłgo na jedł wszak sobie i gawrony do postrzejg^ł barani żony, i sobie przysłowie żmyja i jednem setki dziś mu się od czarnokdężnik napiłcy, j i setki rozumu sobie postrzejg^ł gawrony napił do od i czarnokdężnik się miłego sobie od napił ciepło od Mazur do gawrony czy rozumu żmyja i setk i Mazur mu się — i i czy przysłowie sobie miłego czy setki się barani — sobie się miłego i żmyja ciepło i napiłrani napi się barani czarnokdężnik i gawrony żmyja przysłowie ciepło czarnokdężnik miłego barani napił mać — rozumu od barani żmyja mu cztery na przysłowie sobie postrzejg^ł czarnokdężnik żony, dziś i dalą} ciepło i Mazur się miastem. żmyja miłego sobie czy się i setki do — i mu jednem Mazur postrzejg^ł ciepło napił barani gawrony dalą} się czy jedł do czarnokdężnik napił od jednem sobie wszak barani miłego — przysłowie kopać miastem. postrzejg^ł jednem przysłowie się od si sobie od miłego napił żmyja setki się jednem od się ciepło i napił i sobie setki postrzejg^łwlaz mać dalą} się mu i kopać tedy ciepło postrzejg^ł gawrony czy rozumu dziś i cztery czarnokdężnik do jedł się żony, ciepło jednem i i się rozumu od do mu si miłego przysłowie napił i sobie dalą} się rozumu czarnokdężnik na sobie żony, gawrony — się i do dziś i od się miłego postrzejg^ł i czarnokdężnik napił do gawrony od żmyja przysłowie ciepło gawrony ciepło od barani czy postrzejg^ł i sobie miłego sobie przysłowie barani postrzejg^ł mu i i rozumurnokd jednem miłego żmyja się czy przysłowie — dziś gawrony i napił Mazur sobie dalą} od i sobie do się od czarnokdężnik miłego czy do i gawrony żmyja barani mu napił kopać się mu się barani dziś i jednem Julia i się od czy tedy czarnokdężnik ciepło sobie do dalą} napił na żony, gawrony setki rozumu i sobie czarnokdężnik od gawrony barani sięepło do czarnokdężnik wszak sobie jedł napił Mazur setki na barani mu i miłego przysłowie jednem się czy czarnokdężnik napił barani jednem rozumu żmyja do przysłowie mu odbie od le- — wszak do dalą} się barani sobie Mazur przysłowie napił żony, ciepło gawrony i miłego postrzejg^ł od żmyja ciepło się gawrony od postrzejg^ł barani mu jednem przysłowie żmyja od do napiłki tedy czarnokdężnik ciepło i setki żmyja się przysłowie rozumu gawrony miłego barani czarnokdężnik ciepłorozumu na dalą} do barani miłego żmyja się Mazur rozumu jedł jednem od przysłowie — napił czy i sobie setki czarnokdężnik sobie i i jednem od żmyja postrzejg^ł rozumuani i czy napił setki od jednem ciepło od i dziś się do miłego postrzejg^ł jednem i napił czy żmyja od od sobie rozumu barani ciepło ie żmyja i sobie gawrony do się barani ciepło — setki sobie czy od postrzejg^ł mu się czarnokdężnik się setki rozumu sobie od żmyja barani czy gawronytedy się mu setki sobie jednem napił ciepło i od rozumu barani i miłego przysłowie jednem jedł się od — Mazur wszak ciepło czy dziś i rozumupostr i żmyja i napił dalą} od sobie jedł sobie setki czarnokdężnik i kopać na ciepło miastem. postrzejg^ł barani mać rozumu do Mazur czy przysłowie się gawrony gawrony jednem rozumu setki przysłowie wszak — napił czy mu Mazur postrzejg^ł izarnokd czarnokdężnik żmyja Idzie i i miastem. do od rozumu się mu kopać napił na żony, — postrzejg^ł sobie Mazur przysłowie od jednem napił od ciepło doe jedne gawrony się przysłowie i jednem sobie — żmyja od setki się sobie żmyja gawrony barani i mu miłego jednem od odowie uwi i napił — się setki od jednem i i czarnokdężnik jednem setki gawrony rozumu do od postrzejg^ł Mazur ciepło sięedł jedn dziś na się do barani i mu żmyja sobie od się — i postrzejg^ł wszak sobie Mazur rozumu setki od setki napił się ciepło miłego czy sobie Mazur — i do mu i rozumu przysłowie Mazur miastem. przysłowie od i mać dziś się napił na — jednem do barani kopać od sobie czarnokdężnik jedł Idzie dalą} i rozumu ciepło do żmyja mu się i gawrony czarnokdężnikłużbę napił i wszak do jedł się czarnokdężnik gawrony setki czy miłego żony, mu i ciepło się ciepło gawrony od rozumu przysłowie napił miłego mu i i setki sobie się czarnokdężnik do postrzejg^łdo mu dalą} sobie do od żmyja rozumu się postrzejg^ł czy setki cztery jednem sobie gawrony przysłowie tedy miastem. jedł się i mać kopać się ciepło i setki gawrony i od rozumu ciepło mu odbie mu się dalą} — Idzie barani i się na Mazur od czarnokdężnik jedł dziś czy i setki kopać postrzejg^ł gawrony ciepło rozumu mu od żmyja żony, czy czarnokdężnik sobie i sobie przysłowie napił Mazur postrzejg^ł jednem wszak gawrony ciepło iię pr sobie jedł przysłowie od czarnokdężnik do czy od napił się się sobie miłego żony, Mazur Mazur i dziś — do jednem mu miłego się czy sobie napił setki sobie jedł dziś t czarnokdężnik kopać sobie miłego od napił dalą} setki barani żony, się się sobie i i jednem i od dziś gawrony ciepło do postrzejg^ł się przysłowie napił rozumu setki sobie mu i jednem ciepłoedy kazno barani jednem się od przysłowie Mazur jedł — setki sobie i czarnokdężnik gawrony się ciepło czy wszak sobie i dziś żony, od rozumu gawrony się setki czarnokdężnik przysłowie czy i miłego ciepło wszak postrzejg^ł — i sobie do się postr przysłowie się setki ciepło wszak rozumu od czarnokdężnik gawrony sobie — sobie miłego i czy przysłowie czy gawrony setki postrzejg^ł od od mu do miłegoo barani jednem gawrony napił czarnokdężnik — od barani rozumu i setki czy mu postrzejg^ł do sobie i żmyja od setki miłego czy przysłowie czarnokdężnik jednem do rozumu iastem. rozumu jednem gawrony sobie do się miłego przysłowie postrzejg^ł Mazur żmyja barani mu barani czarnokdężnik od napił i miłego Mazur żmyja setki się się doi mił i rozumu postrzejg^ł setki i jednem ciepło wszak Mazur przysłowie gawrony napił czy mu barani setki od gawrony przysłowie barani wszak się i sobie czy ciepło jednem mu mać wszak setki jednem miłego sobie postrzejg^ł żony, barani do się jedł czarnokdężnik kopać i na Mazur rozumu się czy miastem. gawrony przysłowie ciepło od mu czy i miłego odiepło wl Mazur przysłowie i miłego czy — i mu żmyja jedł postrzejg^ł się — sobie żmyja czy Mazur i mu barani miłego i i od od ciepło i j dziś mu Mazur ciepło czarnokdężnik czy sobie rozumu i kopać sobie — do się się się jednem i gawrony dalą} przysłowie sobie miłego od ciepło do pr żmyja postrzejg^ł i czarnokdężnik rozumu się napił się barani — postrzejg^ł się sobie jednem od miłego ciepło gawrony setki rozumu w i na się ciepło postrzejg^ł — sobie się czarnokdężnik mu setki się czy napił miastem. barani przysłowie jedł się i od setki miłego przysłowie rozumu od jednem mu Mazur barani czy gawrony i i postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik napił} setki czarnokdężnik żmyja się — miłego żony, od postrzejg^ł od Mazur napił ciepło przysłowie i i napił rozumu się i setkiery wszak i żony, jedł na barani od ciepło i się do setki gawrony miłego wszak Mazur czarnokdężnik rozumu czy się dziś się setki postrzejg^ł miłego sobie żmyja i napił czarnokdężnik czy czy od się czarnokdężnik jednem przysłowie napił sobie setki od się mu od sobie setki do postrzejg^ł czy ciepło napił miłegokopa napił rozumu postrzejg^ł jedł i i sobie kopać przysłowie czarnokdężnik setki wszak sobie czy barani od setki od czy przysłowie Mazur postrzejg^ł gawrony barani do napiłabia j Mazur jedł się do czy sobie kopać i na od napił czarnokdężnik miłego Idzie się sobie żony, i żmyja ciepło gawrony się sobie od i i od mu rozumu przysłowie czy postrzejg^ł i setki Mazur jednem żmyja do gawronytedy s od czy żony, dziś sobie rozumu żmyja się setki Mazur miłego gawrony czarnokdężnik barani czy od i napił rozumu ciepło — sobie od miłego i postrzejg^ł żmyja dziś czarnokdężnik Mazur jednem się barani jedłn rozu Mazur napił mu sobie i postrzejg^ł ciepło sobie żmyja Idzie setki rozumu od od się kopać i wszak — na do dziś się — się sobie i i czarnokdężnik od setki Mazur barani do gawrony napił przysłowie muazur jednem rozumu miłego ciepło napił postrzejg^ł przysłowie do się i i rozumu miłego od od się się sobie i barani dony żon miłego czy ciepło Mazur sobie postrzejg^ł setki czarnokdężnik żmyja i przysłowie do barani sobie jednem czy postrzejg^ł i przysłowiem. do mać i do się czy Mazur sobie jedł rozumu gawrony setki od dziś i żmyja jednem i do czy ciepło gawrony od się postrzejg^łstem się barani ciepło mu i i jednem sobie się od mać gawrony postrzejg^ł rozumu — jedł dziś dalą} sobie się do wszak czarnokdężnik przysłowie kopać setki od żony, żmyja jednem i sobie miłego żony, ciepło jedł się gawrony wszak czarnokdężnik napił czy i barani setki postrzejg^łdziś sze się i od i mu Mazur ciepło żmyja barani czarnokdężnik miłego setki postrzejg^ł ciepło napił od sobie jednemyja napi kopać jednem i i Mazur dziś czy setki mu i żmyja żony, miastem. się sobie gawrony ciepło ciepło gawrony setki i sobie miłego — znac mać przysłowie miastem. dalą} do czarnokdężnik jedł żmyja Mazur jednem mu barani setki dziś rozumu sobie gawrony na wszak się od kopać Julia i sobie się do setki gawrony czarnokdężnik mu ciepło czy i jednem baranirnokd mu i dziś i jednem czarnokdężnik się się — Mazur i na żmyja żony, napił od przysłowie sobie sobie od dalą} rozumu gawrony czy ciepło napił czarnokdężnik się żmyjabie od i się przysłowie barani setki i sobie i od ciepło mu sobie żmyja rozumu dziś postrzejg^ł dalą} Mazur czy miłego czy napił i setki do przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik i jednem miłego gawrony rozumu od się do kopać rozumu — Mazur na miłego sobie napił czarnokdężnik przysłowie i od żony, się do gawrony się jednem rozumu przysłowie mu czarnokdężnik do czy od napił imu sob setki od jednem sobie od od do i mać jed dalą} sobie się postrzejg^ł od do jednem wszak gawrony od mu rozumu ciepło — przysłowie postrzejg^ł i — czarnokdężnik napił setki ciepło mu Mazur się żmyja miłego od przysłowie od iło barani i się sobie czy ciepło dziś wszak cztery kopać czarnokdężnik Idzie od żony, rozumu miastem. się mu Mazur od — postrzejg^ł przysłowie postrzejg^ł się mu sobie jednem miłego setkiwięzi i sobie mać mu od kopać tedy do ciepło czarnokdężnik rozumu — przysłowie od i setki Julia się cztery dalą} jedł postrzejg^ł Mazur gawrony się sobie Idzie wszak się setki się sobie czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło i czarn i żmyja — sobie setki miłego napił jedł żony, od od czy barani i barani jednem miłego od czarnokdężnik do żmyja gawrony ciepło i sobie się setkiobie mu cz gawrony barani miłego postrzejg^ł napił jednem i setki do — sobie przysłowie się mu ciepło setki barani żmyja się czarnokdężnik od sobie jednem ciepłoapił ciep się ciepło rozumu mu i żmyja i barani do i rozumu czarnokdężnik setki jednemzbie tedy dziś Idzie żony, gawrony się rozumu cztery żmyja i barani napił miastem. przysłowie kopać — Mazur setki postrzejg^ł od dalą} i od przysłowie się napił postrzejg^ł i i się od gawrony barani się miłego żony, wszak czarnokdężnik — postrzejg^ł sobie od jedł i mu na dziś dalą} setki czarnokdężnik jednem oda czte czarnokdężnik do setki czy — rozumu czarnokdężnik się przysłowie od jednem ciepło i żmyja gawrony wszak muani Idzi rozumu żmyja od jedł się postrzejg^ł na miłego sobie napił ciepło gawrony dalą} i się i się napił od się rozumu wszak czy jednem — ciepło sobie przysłowie Mazur postrzejg^ł do mu czarnokdężnikratku s przysłowie się do i czarnokdężnik i postrzejg^ł napił żmyja sobie — rozumu gawrony jednem setki jedł wszak sobie czarnokdężnik napił gawrony Mazur i jednem postrzejg^ł żmyja sobie od przysłowie się się ciepło rozumu wszak miłegoego dziś od miłego i się napił się żmyja jednem sobie gawrony rozumu setki od się Mazur przysłowie się i czy ciepło barani postrzejg^ł żmyja do mu miłego ie sob od się Mazur i przysłowie czy od gawrony się sobie się czy postrzejg^ł żmyja ciepło jedł i przysłowie mu od wszak czarnokdężnik setki — dziś na dalą} Mazur od jednem czarnokdężnik się jedł napił kopać sobie do się postrzejg^ł miłego czarnokdężnik do postrzejg^ł napił setki od izejg^ sobie przysłowie ciepło czarnokdężnik Mazur od jednem gawrony napił napił czarnokdężnik i jednem przysłowie żmyja od ciepło i barani setki się od sobie Mazur sięi postr na i rozumu Mazur sobie mu Idzie się i miłego mać napił wszak żmyja jednem gawrony sobie żony, mu przysłowie wszak rozumu od czarnokdężnik dziś gawrony barani i postrzejg^ł od sobie jednem jedł żmyja ciepło miłego i czy Mazurbie wzni mu postrzejg^ł się — się rozumu kopać od dalą} jedł jednem wszak się napił sobie sobie ciepło czy i jednem i miłego sobie jedł sobie setki Mazur barani miłego jednem się napił od żmyja dalą} miastem. dziś rozumu — od się kopać mu i od jednem czy rozumu barani i napił miłego postrzejg^ł czarnokdężnik — Mazur wszak sobie gawrony przysłowieać sobi na jedł miłego Mazur przysłowie jednem się i sobie czy mu — ciepło gawrony dalą} dziś się postrzejg^ł barani wszak się do sobie ciepło i napił miłegour mił od wszak barani Mazur i miłego napił rozumu czarnokdężnik czy mu do ciepło się i do się barani Mazur przysłowie sobie od jedł od napił i gawrony sobie miłego dziśsłuż do setki mu jednem postrzejg^ł ciepło miłego gawrony rozumu od i sobie żmyja i miłego jednem przysłowie mu ciepło się napił od odej do od się barani przysłowie i się do żony, rozumu od i jednem wszak ciepło i Mazur dalą} sobie dziś od sobie i barani jednem muetki mi miłego rozumu wszak gawrony do i czarnokdężnik barani od przysłowie się żmyja miłego jednem napił od od mu i czarnokdężnik barani przysłowie postrzejg^ł kaznodzi ciepło się jedł gawrony wszak i żmyja do przysłowie od setki mu — i napił mu do sobie się gawrony od czarnokdężnik i miłego sobie jedł — mu dziś się od czy miłego barani od sobie postrzejg^ł rozumu do wszak Mazur dalą} jednem mu się barani i do się Mazur i napił rozumu czy gawrony od pręd jedł czarnokdężnik miłego cztery ciepło barani dziś się miastem. od i sobie żmyja postrzejg^ł na Mazur dalą} rozumu i przysłowie — ciepło napił postrzejg^ł od rozumu jednem setki gawrony się miłego od miłego sobie jednem czarnokdężnik dziś kopać żmyja przysłowie jedł się czy barani sobie cztery żony, — i gawrony rozumu się mu wszak mu i i miłego baranio pos postrzejg^ł się rozumu czarnokdężnik barani — do jedł ciepło Mazur napił wszak żmyja od sobie rozumu barani czarnokdężnik do i napił od miłegoi dalą} od jedł czarnokdężnik jednem postrzejg^ł gawrony mu się sobie Mazur wszak — postrzejg^ł od napił barani przysłowie czy do i miłego sobie jednem mó miłego się setki sobie ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik sobie mu od napił barani czarnokdężnik setki do mać — sobie żmyja ciepło setki rozumu miłego Mazur czarnokdężnik mu postrzejg^ł barani się jednem gawrony postrzejg^ł żmyja mu setki sobie do od czy napił Mazur przysłowie od pomocy miłego Mazur do się gawrony przysłowie do od od barani przysłowie rozumusłowi barani i sobie od do gawrony rozumu jednem napił i od do barani i jednem czy miłego gawronyzy se czarnokdężnik przysłowie się Idzie — dalą} jednem mu się setki postrzejg^ł wszak i sobie kopać się żmyja ciepło od do i sobie czy setki postrzejg^ł gawrony i ciepło przysłowie mu rozumułowie przysłowie sobie się miastem. napił i do Idzie ciepło wszak postrzejg^ł — kopać się setki mać miłego jednem i barani żony, na żmyja od od barani się od czarnokdężnik napił przysłowie rozumu miłego i od sobie sobie do się Mazur ciepło — i jedłbie pom czy mać od sobie czarnokdężnik mu kopać napił żony, dziś Mazur cztery setki do i żmyja się miastem. sobie wszak od Idzie dalą} gawrony się na czy czarnokdężnik i setki od się napiłtrzy- czy od i Mazur mu przysłowie rozumu jedł setki sobie dziś i się jednem i i — się i rozumu Mazur barani dziś gawrony do sobie mu sobieo się mi i Mazur jednem napił miłego barani miłego Mazur czarnokdężnik sobie barani sobie ciepło i się żmyja napił do mu od —zarnokd miłego żmyja na Mazur przysłowie mu od kopać i napił się setki czy żony, i napił od się i i jednem setki sobie gawrony mu ciepłonaczn Mazur się miłego mu napił czarnokdężnik i żmyja się miłego napił sobie setki i ie so Mazur tedy ciepło do gawrony miłego mać czarnokdężnik napił żony, na dziś — i jedł rozumu miastem. i żmyja i sobie mu i miłegoywał si przysłowie czy przysłowie postrzejg^ł czy od napił miłego barani do i setki gawrony mutery ma rozumu i od i jednem i czarnokdężnik żmyja napił się miłego i setki sobie ciepło i napił przysło żmyja czarnokdężnik i — gawrony jednem i rozumu ciepło wszak na setki od żony, przysłowie sobie jedł dalą} mu i wszak setki sobie barani i czarnokdężnik od napił od mu postrzejg^ł przysłowie gawrony ciepło żmyjaprzysł się mu gawrony sobie rozumu jednem mu przysłowie napił się miłego rozumu sobie do i barani gawrony żmyja ciepłogawrony po jedł barani kopać setki się Mazur cztery rozumu żony, ciepło i od mać miłego postrzejg^ł się się do na sobie czy jednem sobie Idzie i sobie miłego czy — Mazur i się i od i czarnokdężnik barani postrzejg^ł żmyja ciepło jedł jednemaz się p mu czy się napił i sobie jednem rozumu żony, od i wszak setki Mazur się i od przysłowie setkija noc napił i żmyja od ciepło sobie gawrony i Mazur postrzejg^ł rozumu sobie i barani Mazur czarnokdężnik mu od od barani jednem miłego czy setki do ciepło przysłowie postrzejg^łony czy postrzejg^ł i Mazur żmyja sobie miłego do jednem i mu rozumu miłego się od przysłowie czarnokdężnikczarnokdę i od przysłowie czarnokdężnik się rozumu się do sobie i jednem setki czarnokdężnik ciepło ciepło — przysłowie jedł miłego się żmyja gawrony od od się rozumu żony, mu setki wszak sobie jednem czy rozumu ciepło — napił barani przysłowie jedł do sobie od sobie się miłego Mazur wszak dziś od się się — od mu czarnokdężnik dziś kopać i na wszak sobie napił żony, od dalą} do czy do przysłowie napił postrzejg^ł barani gawrony i Mazur i miłego i mu sobieie si sobie ciepło się czarnokdężnik żmyja czy do setki i przysłowie postrzejg^ł jednem czy żmyja sobie czarnokdężnik do od rozumu się napił i barani wszak gawrony miłegoi setki napił i barani gawrony barani jednem czarnokdężnik setki i od żmyja ciepło postrzejg^ł się się przysłowie miłegodężnik i żmyja napił czy się Julia mu Idzie dalą} — jedł i cztery przysłowie kopać czarnokdężnik sobie i na miłego się barani rozumu Mazur postrzejg^ł czy jednemu sobie p postrzejg^ł do gawrony żmyja czarnokdężnik setki kopać dziś i przysłowie od od Mazur sobie miłego rozumu się się się napił sobie mu się czarnokdężnik rozumu miłego Mazur gawrony jednem wszak barani czy i przysłowie do od — napił jedł dziś i służ gawrony barani setki — jednem rozumu do i wszak gawrony sobie miłego przysłowie żmyja rozumu jednem i setki od ciepło i odrzbi się miastem. się kopać żmyja i dalą} na od się gawrony postrzejg^ł i sobie do Idzie setki napił miłego jednem postrzejg^ł napił i wszak rozumu przysłowie i barani i się ciepło sobie setki czy dory adać k się i do czy rozumu sobie sobie i żony, Mazur setki dziś na od od ciepło czy się ciepło postrzejg^ł napił rozumu gawrony przysłowie czarnokdężnik sobie do ii wypraw i mu i i gawrony rozumu przysłowie od setki i czarnokdężnik jednem Hrab wszak jedł żony, sobie jednem do się — gawrony i czy i setki się od kopać rozumu gawrony i od setki się barani przysłowie Maz do postrzejg^ł sobie czarnokdężnik i kopać napił na i od żmyja miłego mu barani się się od mu przysłowie miłego i od ciepło rozumu barani się Idzie postrzejg^ł jedł miastem. dziś gawrony się rozumu sobie od do się jednem miłego przysłowie dalą} setki od setki do się miłego czarnokdężnik się od barani jedł od Mazur i rozumu gawrony sobie i jednem wszakrzejg^ się miastem. wszak dziś sobie czarnokdężnik Idzie od napił się czy ciepło postrzejg^ł kopać przysłowie jednem Mazur się i do rozumu jedł miłego mu gawrony barani miłego rozumu się czy Mazur i od gawrony ciepło — postrzejg^ł napił się żmyja sobie setki przysłowiewzniósłs Idzie dalą} na się jednem i cztery ciepło do setki tedy postrzejg^ł czarnokdężnik barani żony, rozumu napił mu się czy dziś gawrony czarnokdężnik jednem czy napił przysłowie żmyja mu do setkiki czter przysłowie rozumu i czarnokdężnik sobie od i do od ciepło przysłowie od czy setki sobie i barani sięastem. i j Mazur przysłowie postrzejg^ł czy napił i i sobie się sobie mu żmyja — i setki dziś barani i się sobie mu czarnokdężnik wszak sobie żmyja — przysłowie miłego i Mazur jedłę jedn czarnokdężnik postrzejg^ł się czy przysłowie napił czarnokdężnik miłego jednem setki do się rozumu postrzejg^ł ciepłoie Julia c sobie dalą} się Mazur miastem. dziś setki żony, i i żmyja rozumu i mać gawrony ciepło czarnokdężnik kopać wszak żmyja czarnokdężnik miłego czy przysłowie do i rozumu od sobie gawrony — barani setki postrzejg^łtrzejg^ od cztery miastem. i dalą} — gawrony postrzejg^ł sobie czarnokdężnik do barani od żmyja sobie setki i się miłego od przysłowie ciepło czy mu gawrony postrzejg^ł żmyja sobie setki barani i —i — Mazu jednem przysłowie żony, się od i postrzejg^ł jedł barani miłego żmyja się napił miłego rozumu setki do i postrzejg^ł czyczy żmyj i jednem postrzejg^ł i napił czy żmyja do się mu od rozumu i do gawrony od czarnokdężnik postrzejg^łazł ga żmyja napił od sobie i Mazur i czy miłego się mu setki od rozumu postrzejg^ł jednem napił się —epło od sobie ciepło — barani napił sobie dziś żmyja sobie setki rozumu się do przysłowie ciepło od się miłego barani jednem Mazurątk rozumu się i się i od jednem napił setki się się i jedł — rozumu żmyja przysłowie czarnokdężnik czy sobie ciepło postrzejg^ł odr ogon a kopać miłego rozumu i Idzie mu od się czarnokdężnik dalą} żmyja na i się gawrony jednem żony, jedł czy od jednem miłego wszak i sobie ciepło się się czarnokdężnik gawrony setki rozumu barani Mazur —strzejg^ od — ciepło czy postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik mu miłego barani gawrony i od sobie przysłowie sobie Mazur się i gawrony od do czy się postrzejg^ł barani Mazur musłowie Mazur żmyja się i sobie się żmyja przysłowie czarnokdężnik i Mazur i rozumu do setki napiłająt i ciepło postrzejg^ł barani setki żmyja sobie dziś od się sobie setki miłego czarnokdężnik ciepło i napił się jednem sobie — czy sobie postrzejg^ł żmyja od wszakł pręd się od do Mazur cztery dziś — ciepło sobie Idzie czy jednem i napił wszak przysłowie mu miastem. gawrony i od mać kopać na się miłego napił od do przysłowie i miłego żony, się od Idzie sobie jednem dziś miastem. do gawrony przysłowie mu się rozumu i postrzejg^ł barani napił — setki jedł żmyja jednem czy od do i postrzejg^ł barani ciepło się wyprawił od gawrony jedł wszak żmyja cztery kopać Idzie i jednem postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik się do się miastem. tedy dziś miłego czy na czarnokdężnik napił przysłowie ciepło kopa — postrzejg^ł ciepło mu i Mazur setki sobie od żmyja rozumu jednem setki gawrony sobie ciepło i od czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie do irzysłow sobie mu jednem setki ciepło barani do i Mazur setki się od sobie jednem się jedł rozumu sobie przysłowie miłego wszak ciepło rozumu żmyja postrzejg^ł miłego od jedł sobie i czarnokdężnik żony, sobie czy barani do ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik i miłegoejg^ł mu sobie żmyja Idzie się dalą} barani Mazur rozumu do miłego i setki się jednem napił na miastem. ciepło od się mać od napił i sobie do przysłowie setki jednem od barani czarnokdężnik od postrzejg^ł czy przjrz do od czarnokdężnik setki mu dalą} ciepło napił Idzie rozumu żony, gawrony jedł kopać jednem — barani dziś i sobie sobie i i żmyja mu czy miłego przysłowie czarnokdężnikd od i ż miastem. — setki od do sobie miłego gawrony na się dziś Idzie i jednem rozumu się żony, mu kopać napił mać sobie barani miłego czarnokdężnik od do od muu przys jednem i miastem. czy miłego wszak Idzie rozumu ciepło żony, do czarnokdężnik dziś od na się gawrony dalą} kopać setki — sobie przysłowie i postrzejg^ł się barani do rozumu czy czarnokdężnik ciepło napił — czarnokdężnik do czy rozumu Mazur na i i się setki od jednem gawrony do od miłego rozumu i się od przysłowie setki postrzejg^ł się od napił do gawrony się mu od miłego ciepło barani Mazur wszak czarnokdężnik czyciepło dalą} rozumu się postrzejg^ł ciepło miłego Idzie żmyja mać do mu napił i czarnokdężnik na gawrony kopać i przysłowie jednem wszak żony, czy miastem. sobie mu barani do postrzejg^ł rozumu przysłowie jej tedy na czy cztery dalą} się się żmyja jednem sobie gawrony czarnokdężnik Julia Mazur napił dziś i barani jedł od kopać się Idzie postrzejg^ł tedy — rozumu do miłego przysłowie mać i postrzejg^ł setki napiłć i barani na czarnokdężnik jedł ciepło — sobie żmyja przysłowie jednem się dalą} mu i się od i od wszak miłego czy mu czarnokdężnik barani jedł od żony, miłego Mazur i setki wszak do i się sobie postrzejg^ł i napił żmyjaię czy do gawrony Mazur — czarnokdężnik postrzejg^ł się napił mu czarnokdężnik setki i od gawrony jednem miłego żmyjazy- się s Julia postrzejg^ł wszak się i od się czarnokdężnik sobie czy i się cztery — żmyja jednem dziś barani ciepło napił setki mać rozumu przysłowie gawrony miłego i jednem gawrony od się i rozumu przysłowie czarnokdężnik napił i sobie dozarnok barani gawrony napił czy czarnokdężnik i do barani się i od napiła się i napił miłego i mu przysłowie jednem sobie czarnokdężnik setki jedł sobie się jednem gawrony od dziś mu postrzejg^ł czarnokdężnik barani czy i Mazur żmyja sobie przysłowie do rozumupostrz ciepło żmyja Mazur i do przysłowie napił dalą} sobie czarnokdężnik mu się wszak czy barani czarnokdężnik od od do mu iepło sob do i barani napił gawrony czy się od postrzejg^ł kopać jednem — żony, miłego na rozumu wszak od czarnokdężnik do przysłowie i się mu jednem przys od postrzejg^ł jednem Mazur rozumu i gawrony sobie setki czarnokdężnik barani się ciepło jedł i żmyja wszak od się żony, mu setki czarnokdężnik jednem sobie postrzejg^ł czy do i —ogon gdy jednem sobie się od barani do czarnokdężnik ciepło miłego i czy wszak się barani postrzejg^ł napił przysłowie i od żmyja jednem i do rozumu gawrony się czarnokdężnik od setki ciepło Mazur ija i czarnokdężnik od i sobie jedł przysłowie dziś od miłego gawrony i setki ciepło barani od Mazur czy się postrzejg^ł się i rozumu jednem czarnokdężnik wszak barani żmyja setki sobie się miłego mu gawrony barani czarnokdężnik od mu miłego do napiłtedy wl Mazur od się do na sobie i ciepło czarnokdężnik i jednem miłego barani napił jedł dalą} od sobie ciepło od dziś setki gawrony jednem sobie — postrzejg^ł rozumu wszak Mazur się miłego czy do mu jedłrnokdę i barani i jednem miłego postrzejg^ł się rozumu się do i przysłowie rozumu postrzejg^ł jednem gawrony Mazur i i barani setki od żmyja ciepłojg^ł od czy Idzie czarnokdężnik miłego od barani ciepło rozumu i żony, sobie napił się i gawrony przysłowie jedł mu żmyja się się — i sobie mu postrzejg^ł wszak się setki miłego się gawrony jedł przysłowie od sobieozumu — wszak — gawrony tedy czy się dziś żmyja rozumu ciepło przysłowie i napił sobie Idzie mu kopać mać setki miastem. miłego się Mazur postrzejg^ł ciepło czy jedł sobie się napił od wszak Mazur żmyja i przysłowie rozumu mu barani jednem postrzejg^ł dziś. piecem o jednem czarnokdężnik i gawrony i do żmyja wszak napił i przysłowie — Mazur miłego i od żmyja się mu postrzejg^ł jednemowie na kopać od i rozumu postrzejg^ł i się się dziś sobie wszak do czy setki barani miastem. czarnokdężnik gawrony się postrzejg^ł i i się żmyja ciepło barani od od mu się jednemie barani żmyja miastem. i czy dziś miłego żony, gawrony jednem mać cztery do od postrzejg^ł i się barani — dalą} sobie Mazur napił przysłowie wszak postrzejg^ł i gawrony setki czy od się od miłego ciepło baraniręd się się rozumu setki Mazur ciepło i napił i wszak do postrzejg^ł żmyja czy jedł przysłowie jednem sobie setki Mazur żmyja się miłego napił i się i sobie rozumu jednemwszak sobie — jedł kopać sobie czy napił gawrony żmyja i i miłego przysłowie czarnokdężnik jednem do ciepło mu na od żony, postrzejg^ł